Vant epostsaken i tingretten

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Seieren i den såkalte epostsaken fra Jæren tingrett er prinsipielt viktig. Det er ikke adgang til å si opp ansettelsesforholdene ved hjelp av epost.

Jeg vurderer det som utrolig viktig at vi vant, sier advokat Elisabeth Bjelland i SAFE.

– Problemstillingen er ikke prøvd for retten før, og det er nok årsaken til at interessen for saken har vært stor over hele landet, på begge sider «av bordet».

Grunnen til at dette er viktig, ligger i prinsippet om at en oppsigelse er for alvorlig til å kunne meddeles ved bruk av epost.

– Vårt argument har vært alvorlighetsgraden av denne typen saker, og at det er viktig at ikke arbeidsgiver vinner fram ved å jobbe for raskt og i strid med lovens ordlyd. Slike saker skal ikke bære preg av å være hastverksarbeid, sier Bjelland.

Har SAFE forståelse for situasjonen COSL har havnet i på grunn av kontrakts-termineringen med Statoil?

– Ja, det har vi full forståelse for. Vi godtar også oppsigelsene av over 220 ansatte, men samtidig må frister, regelverk og lover holdes.

En måned uten lønn

COSL tolket regelverket slik at oppsagte som hadde mottatt eposten i sin innboks 30. juni var oppsagt, og oppsigelsesfristen kunne begynne å løpe fra 1. juli.

Slik så ikke NAV på saken.

– NAV tolker arbeidsmiljøloven slik som oss. Da de COSL-oppsagte sto på NAV-kontoret fikk de beskjed om at det ble utbetalt dagpenger fra 1. august. Altså en måned uten verken lønn eller dagpenger.

Hastverksoppsigelser

En oppsigelse skal ikke bære preg av hastverk. Fra tingrettens dom, under avsnittet «Saksøkernes påstandsgrunnlag», skrives det: «Selve oppsigelsesprosessen skjedde med stort hastverk og det er grunn til å bebreide arbeidsgiver for hastverket. Selv om det var kjent på forhånd at oppsigelser kunne komme, var det ikke kjent hvem som ville bli rammet, og det ble lagt opp til § 15-møter med en kort frist på bare to dager.

Epostene ble sendt om kvelden den 30.06.2015. Av dokumentene går det fram eksempler på sendetidspunkter til henholdsvis klokken 16.24 og 16.27, og retten kan bygge på at også de øvrige eposter ble sendt etter arbeidstidens slutt.

Noen av arbeidstakerne leste eposten samme dag som den ble sendt, men andre ikke gjorde det. Og av de som leste eposten sendte noen bekreftelse til arbeidsgiver, mens andre ikke gjorde det. En bekreftelse på at eposten var mottatt er ingen aksept av at fristen for oppsigelsen skulle løpe på annen måte enn det som følger av loven, og det har ingen betydning for utfallet av saken om det blir sendt bekreftelse. SAFE reagerte raskt på at COSL beregnet oppsigelsesfristen fra 1.juli, og uenighetsprotokoll er datert allerede den 08.07.2015.

AML § 15-4 fastsetter hvorledes en oppsigelse skal gis, og oppsigelse ved epost faller utenfor. Det betyr at oppsigelsesfristen skal beregnes fra 1. august, jf. AML § 15-3. Retten må ta utgangspunkt i ordlyden, og i AML § 15-4 heter det at oppsigelser «skal» gis til arbeidstaker personlig eller sendes rekommandert. Når det i AML § 15-4 annet ledds annet punktum heter at oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når den er kommet fram til arbeidstaker, peker dette tilbake på oppsigelsene nevnt i tredje ledd – altså oppsigelse som er overlevert eller sendt rekommandert.»

Medlemmer fra andre forbund med i saken

Saken omfattet ikke bare SAFE-medlemmer.

– Vi representerte også medlemmer fra andre forbund i denne saken. Det var fem personer fra Industri Energi og en person fra DSO.

Saken startet med et gruppesøksmål som SAFE tok ut på vegne av medlemmene.  I tillegg til at COSL gikk imot SAFE på problemstillingen, hevdet de også at det ikke var grunnlag for gruppesøksmål.

– Det første retten derfor behandlet var om vi kunne gå til gruppesøksmål, eller om vi måtte ha enkeltsaker for hvert medlem. 9.mars kom kjennelsen fra Jæren tingrett om at ja, dere kan gå til gruppesøksmål, men da skal alle som ble oppsagt kunne gå sammen om dette.

Vi rettet oss etter det, og sendte melding til alle med frist for å melde seg på, sier Elisabeth Bjelland.

Da fristen var ute, var det også medlemmer fra Industri Energi og DSO med på søksmålet.

– Totalt var det dessverre bare rundt 40 som meldte seg på søksmålet. Derfor gjelder dommen kun for disse.

Fra dommen

Når det gjelder bruk av epost ved oppsigelse av arbeidsforhold, sier retten dette: «De rettskilder som er gjennomgått, gir ikke noe entydig svar på om det er adgang til å si opp et arbeidsforhold ved epost. Spørsmålet er om såkalte reelle hensyn tilsier at dette bør være mulig, og at slike hensyn skal tillegges avgjørende vekt ved fortolkningen av bestemmelsen i AML § 15-4. langt på vei gis svaret gjennom den drøftelse som går fram av Ot.prp.nr. 108 (2000-2001).»

«De hensyn som taler for å godta elektronisk kommunikasjon ved oppsigelse av arbeidsforhold, ble den gang ikke vurdert å være tilstrekkelig tungtveiende. Selv om bruken av elektronisk kommunikasjon er mer utbredt i dag, og selv om det er en målsetning med fortsatt økt bruk av denne måte å kommunisere på, mener retten at utviklingen ikke er kommet til et punkt der det uten klar hjemmel bør aksepteres at oppsigelser av arbeidsforhold skjer elektronisk.»

Retten skriver videre at de under atskillig tvil, er kommet til at COSL ikke kunne bruke epost til å si opp sine ansatte. Retten ser epostene mer som en orientering om at oppsigelsene nå er sendt rekommandert.

Når det gjelder tidspunktet for når oppsigelsen er mottatt av arbeidstaker, sier retten den naturlige forståelsen av det er når den er overlevert arbeidstaker personlig eller ved rekommandert brev. «Retten peker for øvrig på at det framstår som lite naturlig å anse en oppsigelse i rekommandert brev for å ha kommet fram til adressaten endog før brevet er innlevert til posten». En forståelse av lovens ordlyd er å anse en oppsigelse som er gitt i et rekommandert brev er kommet fram når melding om sendingen er mottatt og adressaten har hatt rimelig tid til å hente den på postkontoret, uansett om innholdet i oppsigelsen er blitt kjent på et tidligere tidspunkt.

«Konsekvensen av rettens syn er at oppsigelsene som COSL sendte den 30.06.2015 ikke kom fram før de rekommanderte brevene kom fram slik det er redegjort for, og dette må nødvendigvis ha skjedd etter månedsskiftet.»

Normalt vil parten som har vunnet saken ha krav på full erstatning for sine saksomkostninger. Hvis derimot «tungtveiende grunner gjør det rimelig» kan det gjøres unntak for dette.

– Retten valgte å gjøre dette unntaket fordi saken ga grunnlag for rettsavklaring. Siden saken reiste prinsipielle, tidligere uprøvde rettslige spørsmål, har retten kommet til at begge parter derfor dekker sine egne saksomkostninger, sier Elisabeth Bjelland.

Dommen var for øvrig enstemmig.

– Ja, og det var gledelig. Oppsigelser per e-post har vi aldri sett før. Nå ser vi at det begynner å komme i flere saker, og derfor er denne dommen svært viktig for arbeidstakerne og for fagforbundene.

På grunn av sommer og rettsferie er ankefristen i midten av september.

Elisabeth Bjelland
Elisabeth Bjelland
Foto: COSL