Tariff 2016: brønnserviceoppgjøret

Tekst: Mette Møllerop. Foto: Kjell Terje Skrunes.

Det var satt opp to dager til forhandlingene mellom SAFE og Norsk olje og gass på Brønnserviceavtalen. Forhandlingene startet mandag 6.juni og for sikkerhets skyld var det satt av en tredje dag, om det skulle bli behov for det.

Roy Aleksandersen, 1. nestleder i SAFE, var forhandlingsleder for SAFE.

På grunn av oljenæringens situasjon, var kravene fra SAFE moderate, men det ble forventet at medlemmenes kjøpekraft skulle opprettholdes.

SAFE-leder Hilde- Marit Rysst sa til safe.no at arbeidsgiverne i «gode» tider hadde argumentert med at man må holde igjen på lønnsutviklingen med tanke på at man også skal ha noe å gi når tidene var dårligere. Da forventer vi faktisk at arbeidsgiverne lever opp til dette og at det blir konstruktive, reelle forhandlinger.

SAFE ønsket at partene sammen skulle finne en løsning som var til å leve med, men at motparten i så fall måtte bidra med friske penger.

Brudd

Etter to dagers forhandlinger valgte et enstemmig forhandlingsutvalg i SAFE å bryte forhandlingene med Norsk olje og gass på Brønnserviceavtalen.

Norsk olje og gass krevde omfattende endringer i Brønnserviceavtalen, og det var umulig å akseptere. Det økonomiske «tilbudet» var null.

De viktigste endringsforslagene fra Norsk olje og gass, gjaldt endringer i tariffavtalen knyttet til arbeidstidsordninger, at satsene for skift og helligdagsgodtgjørelse skulle reduseres, og at skifttillegg ved overtid skulle bort.

Både Roy Aleksandersen og Hilde-Marit Rysst uttalte underveis at det virket som arbeidsgiverne fraskrev seg ansvaret og «ønsket» at Riksmekleren gjennomførte årets lønnsforhandlinger.

Vi erkjenner at det er tøffe tider i bransjen. Kravene våre er moderate i dette oppgjøret, men vi krever en lønnsutvikling som reflekterer årets frontfagoppgjør og som ivaretar våre medlemmers kjøpekraft, sa de to.

De var også skuffet over at arbeidsgiverne ikke verdsetter den store innsatsen medlemmene legger ned i en svært krevende og tøff tid.

Mekling

Meklingen mellom SAFE og Norsk Olje og gass startet onsdag 6.juli med Anne Cathrine Frøstrup som mekler. Det var satt av en dag, og SAFE hadde varslet Riksmekleren om at forbundet tar ut 663 medlemmer i streik ved meklingsfristens utløp ved midnatt, dersom meklingen ikke førte fram.

– Vårt utgangspunkt er at arbeidsgivernes angrep på gjeldende tariffavtale skal bort, og våre medlemmer skal opprettholde kjøpekraften, sa 1. nestleder og tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen.

Enighet

SAFE og Norsk olje og gass kom sent onsdag kveld til enighet i meklingen på Brønnserviceavtalen.

Resultatet gir alle på lønnsmatrisen et tillegg på 3.100 kroner inklusive sokkeltillegg og feriepenger. Samtidig økes skift- og nattillegget med en krone per time.

Alle forsøk på uthuling av tariffavtalen som arbeidsgiverne krevde i forhandlingene ble slått tilbake i meklingen.

Selv om SAFE hadde ønsket et bedre økonomisk oppgjør, er resultatet til å leve med, var oppsummeringen fra forhandlingsutvalget med Roy Aleksandersen i spissen.

Det var tøffe, men konstruktive forhandlinger, partene var løsningsorienterte, og det ble ikke bruk for streikevåpenet i dette oppgjøret heller.

Meklingsresultat

Minstelønnssatser:
Fagarbeidere: 193,60 kroner, øvrige arbeidere: 174,0 kroner, øvrige arbeidere med minst 1 år bransjeerfaring: 181,5 kroner, unge arbeidere (under 18 år):116,7 kroner

Satsen for matpenger ved overtid heves til 82,5 kroner

Satsene for forbundsvise midler heves til 600 kroner.

Partene er videre enige om at lærlinger som stryker til første gangs fag/svenneprøve, og dette ikke kan tilbakeføres til eget forhold, anmodes bedriften om å tilrettelegge for videreføring av nødvendig praksistid for gjennomføring av ny prøve. Ved forlengelse skjer avlønning etter siste halvårssats.

Partene er enige om å sette ned et utvalg som i perioden fram til 31.mars 2017 skal drøfte kostnadsdrivende elementer i tariffavtalen med sikte på å øke bedriftenes fleksibilitet, herunder skift og arbeidstidsordninger.

Tariff brønnservice
Tariff brønnservice