Tariff 2016: ISO-området

Tekst: Mette Møllerop. Foto: Mette Møllerop. Harald Pettersen/Statoil.

ISO-området har ikke forhandlingsrett på Industrioverenskomsten, men representeres av YS-forbundet Parat.

Tidlig i april ble det enighet i frontfagsforhandlingene etter mekling på overtid.

Det var vanskelig forhandlinger, sa 1.nestleder Roy Aleksandersen, og SAFE hadde ønsket et bedre resultat for en gruppe som virkelig trenger å få bedre lønns- og arbeidsvilkår.

Vi er skuffet over at våre kollegaer i Fellesforbundet som representerer ISO-fagene ikke har prioritert de samme kravene som vi i SAFE, sa Roy Aleksandersen etter resultatet var mottatt.

Aleksandersen viste til den håpløse forhandlingssituasjonen SAFE er i når vi representerer et stort flertall lSO-arbeidere i YS, men likevel må rette oss etter mindretallet i Parat som har eierrettighetene til Industrioverenskomsten.

Det setter oss i en svært vanskelig situasjon, selv om det i dette oppgjøret spilte mindre rolle, når det dominerende Fellesforbundet/LO ikke valgte å kjøre ISO-gruppen opp og fram.

Tilleggene

Det ble ikke gitt generelle tillegg i årets oppgjør. Alle minstelønnssatser og variable tillegg ble økt med 2,9 prosent. I tillegg får arbeidstakere omfattet av Industrioverenskomstens TEKO-del et lavlønnstillegg på kr 2,- per time. Alle tillegg gis med virkning fra 1. april 2016.

Rammen for oppgjøret er beregnet til 2,4 prosent inklusive overheng og glidning. De ulike elementene i rammen er som følger:

Overheng fra 2015-2016: 1,1 prosent
Forventet glidning: 1,0 prosent
Generelle tillegg: 0,0 prosent
Tekniske endringer: 0,28 prosent regulering av minstelønn, offshoretillegg med videre.

Andre endringer

Vi har fått nye bestemmelser som klargjør bedriftsbegrepet i VO-delens kapittel 8 om «Arbeid utenfor bedrift». Dette er et resultat av Arbeidsrettens dom fra 9. mars 2015 i Brødrene Langset-saken og var et viktig prinsipp å få gjennomslag for.

Bestemmelsene slår nå fast at bedriftsetableringer og overføring av ansatte mellom oppdragssteder, ikke kan finne sted i den hensikt å omgå eller komme fri fra tarifforpliktelser. Videre slås det fast at man ved etablering av underavdelinger/bedrifter må sikre at disse er reelt organisert og med egen ledelse. Arbeidsgiver kan etter dette ikke organisere seg bort fra tariffavtalevilkår gjennom situasjonsbestemt og kortvarig etablering av virksomhet.

Tjenestepensjon

Regjeringen har i brev til Riksmekleren har gjort det klart at den stiller seg positiv til å utrede behovet for å gjøre tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjoner i privat sektor. Utredningsarbeidet vil også omfatte spørsmålet om arbeidstaker bør få adgang til å opprette en personlig pensjonskonto, slik Parat har gått inn for. Videre skal utredningen omhandle opptjening av pensjon fra første tjente krone, ved jobb-bytte og stillingsbrøk.

Utvalgsarbeid i perioden

Partene har blitt enige om å jobbe mer med følgende områder i tariffperioden:

Kompetanseutvikling
Garantilønn
Redigering av overenskomsten inkludert vurdering av omfangsbestemmelse
Praktisering av unntaksbestemmelsene i VO-delens kap. VIII

ISO-arbeid er krevende både fysisk og helsemessig.
ISO-arbeid er krevende både fysisk og helsemessig.
ISO-delegater under tariffdiskusjoner på landsmøtet.
ISO-delegater under tariffdiskusjoner på landsmøtet.
Områdeutvalg ISO forbereder seg til tariffoppgjøret.
Områdeutvalg ISO forbereder seg til tariffoppgjøret.