Tariff 2016: sokkeloverenskomsten

Tekst og foto: Mette Møllerop. Foto: Kjell Terje Skrunes

30. mai startet forhandlingene på sokkeloverenskomsten mellom SAFE og Norsk Olje og Gass. Det tok ikke veldig lang tid før bruddet var et faktum.

Det var ikke snakk om lønnsøkning fra Norsk olje og gass sin side. I tillegg krevde NOG å fjerne en rekke bestemmelser i gjeldende tariffavtale, noe som ville gitt SAFEs medlemmer et kraftig inntektstap. Som ved de andre oppgjørene, var kravene fra SAFE moderate og tilpasset situasjonen i næringen. Etter fjorårets dårlige mellomoppgjør som var et samordnet oppgjør og som medførte en faktisk reallønnsnedgang, var det ikke aktuelt for SAFE å forhandle videre med Norsk olje og gass.

Norsk olje og gass krevde blant annet å stryke fremforhandlede bestemmelser i forbindelse med svingskift, fjerne kompensasjon for tapte fridager ved stillingsendringer, kurs på fritiden skulle kun gi normal timelønn for medgått, normert kurstid. I tillegg krevde Norsk olje og gass at 1 ½ dags-regelen for vikarpoolen skulle bort. Innbetaling til fondet for tap av helsesertifikat skulle mer enn halveres til fem prosent, og offshoreansatte med årstimeverk på 1460 timer skulle måtte jobbe 1582 timer før overtidskompensasjon ble utløst.

Da bransjen hadde gode tider, var frontfagsmodellen en rettesnor for arbeidsgiverne. Nå passet ikke modellen lenger, og forhandlingsviljen var som blåst bort.

Oppgjøret til mekling

Neste stopp ble Riksmekleren.

SAFE og Norsk olje og gass ble kalt inn til mekling 30. juni. Meklingsfristen utløp ved midnatt 1. juli.

Lagrettdommer Carl Petter Martinsen var oppnevnt som mekler. Partene hadde frist til midnatt 1.juli for å komme til enighet.

Før meklingen startet hadde SAFE varslet Riksmekleren om at forbundet tar ut 156 medlemmer i Esso Norge og forpleiningsselskapet ESS dersom meklingen ikke fører til enighet. De 156 arbeider på Balder, Jotun A, Jotun B og på Ringhorne.

Meklingen fikk en løsning begge parter kunne godta, og det ble dermed ingen streik.

Lønnsøkning og ingen uthuling av tariffavtalen

Oljearbeiderne på sokkeloverenskomsten fikk en lønnsøkning for alle på 9.100 kroner og etterslep innen boring og forpleining på 3.118 kroner.

Resultatet var et moderat oppgjør som SAFE kunne leve med.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst sa at hun var tilfreds med at vi i meklingen har slått tilbake samtlige av arbeidsgivernes angrep på sentrale punkter i den gjeldende tariffavtalen som de kom med under forhandlingene.  Det var et ufravikelig krav fra oss i denne meklingen, og vi nådde fram.

Selv om SAFE hadde ønsket et bedre økonomisk oppgjør enn resultatet som det nå er enighet om, tar forbundet med i betraktningen at bransjens totale situasjon ikke åpner for veldig store lønnstillegg.

I tillegg til nevnte økning av satsene på lønnsmatrisen, øker nattillegget og skifttillegget med 1,5 kroner.

Satsen for forbundsvise midler heves til 600 kroner.

For oljeboringsbedrifter flyttes stillingen Tårnarbeider fra lønnsgruppe B til lønnsgruppe B1.

 Protokolltilførsler:

«Det er enighet om at tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver. Tillitsvalgte skal ikke tape inntekt ved å påta seg tillitsverv og utføre sine oppgaver som tillitsvalgt. Partene er enige om å drøfte en minimumsstandard innen operatør, boring og forpleining både når det gjelder tid til slikt arbeid og sikring mot tap i inntekt. Arbeidet skal starte høsten 2016. Partene skal også bli enige om hvordan denne standarden skal forankres.

I protokollen er partene enige om at det settes ned ett eller flere utvalg som i tariffperioden skal vurdere problemstillinger knyttet til avtalens bestemmelser vedrørende oppholdsperiode, endring av arbeidsplan, arbeidssted og arbeidsperiode. Utvalgsarbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2017.

Partene er videre enige om at lærlinger som stryker til første gangs fag/svenneprøve, og dette ikke kan tilbakeføres til eget forhold, anmodes bedriften om å tilrettelegge for videreføring av nødvendig praksistid for gjennomføring av ny prøve. Ved forlengelse skjer avlønning etter siste halvårssats.

Det er også enighet om at partene i første år av tariffperioden skal gjennomføre en utredning om hvordan innbetalingene til ordningen med erstatning for tap av helsesertifikat kan tilpasses økonomien i ordningen.»

Tariff 2016 sokkelovernskomsten
Tariff 2016 sokkelovernskomsten
Tariff 2016 sokkelovernskomsten
Tariff 2016 sokkelovernskomsten
Tariff 2016 sokkelovernskomsten
Tariff 2016 sokkelovernskomsten
Tariff 2016 sokkelovernskomsten