Foto: Flor og Fjære

Dyktige og kunnskapsrike medlemmer

Tekst og foto: Mette Møllerop.

SAFE har en rekke solide klubber som kjennetegnes av høy kvalitet i drift av styre og medlemsaktiviteter. Sodexoklubben er en av dem.

SAFE i Sodexo med Kai Morten Anda i spissen, er klubben som markedsfører seg med slagordet «Be SAFE – Be HAPPY».

Slagordet lever klubben opp til. På årsmøtet med innlagt todagers kurs, dokumenterte klubben at det ikke bare er klubblederen som kan sine saker. Deltakerne, hovedsakelig tillitsvalgte, viste at de både har den nødvendige grunnleggende kunnskap, og kan stille gode spørsmål når oppgaver og saker kommer på bordet. Medlemmene kan definitivt føle seg «HAPPY» med denne gjengen tillitsvalgte rundt seg.

Positive, tross alt

Til tross for vanskelige tider, er det også et lag med pågangsmot og godt humør.

Vi må se framover, og tro på at nedgangen snur etter hvert, mener kursdeltakerne.

SAFE har tre klubber innen forpleiningsområdet, i tillegg til enkeltmedlemmer i et par andre forpleiningsselskap. De to andre klubbene er SAFE i ESS og SAFE i Coor. Alle de tre klubbene er merket av situasjonen i oljeindustrien. Medlemsantallet har sunket, og det har først og fremst rammet de yngste, ettersom de naturlig nok har kortest ansiennitet. Ansiennitet er et viktig og riktig kriterium ved oppsigelser. Samtidig betyr det at aldersfordelingen i selskapene kan forvitre, og muligheten for overførsel av kunnskap og kompetanse til den yngste generasjonen arbeidstakere vil svekkes.

De er likevel ved godt mot.

– Vi må fortsette det gode arbeidet vårt for medlemmer og klubb, og ikke la negative tanker få overtak. Det tjener ingen på.

Utfordringer for klubben og for fagbevegelsen

Unggruppen er forsvunnet, stort sett, forteller de tillitsvalgte i Sodexo. Nå er det to, tre medlemmer igjen i gruppen.

Unggruppen i Sodexo var en foregangsgruppe, sier nestleder i klubben, Tom Ove Dyrnes. Selv har han passert aldersgrensen med drøye to år, men han har en fortid som en av de svært aktive i Sodexos Ung-gruppe.

– Det er trist at gruppen er såpass redusert, men vi har fortsatt mange unge medlemmer, og håper de blir med og gjør en innsats for å få en sterk gruppe igjen.

Gruppen var kjent for nettopp styrken. Den ble også en forgangsgruppe for andre klubber i SAFE med sine gode målsettinger for arbeidet:

Det som er viktig for unggruppen:

  • Ung gruppen skal arbeide for et godt samarbeid med klubbstyret.
  • Ung gruppen skal arbeide for et godt samarbeid men de andre Ung grupper og SAFE Ung Dette for å få rekruttert flere engasjerte unge.
  • Ung gruppen skal arbeide for å få frem de unges saker.
  • Ung gruppen skal arbeide for å få flere tillitsvalgte engasjert i de kursene som arrangeres av SAFE sentralt.
  • Ung gruppen skal arbeide for å være mest mulig inkluderende og ha mest mulig tillit hos medlemmene.
  • Ung gruppen skal arbeide for at det skal være trygt og godt arbeidsmiljø, og at de nyansatte blir inkludert.
  • Ung gruppen skal arbeide for å verve nye medlemmer.
  • Ung gruppen skal jobbe for å skape nye ung grupper i de andre klubbene og hjelpe ung sentralt med deres arbeid.
  • Ung gruppen skal arbeide for at de unge skal lære seg mer om lover og arbeidsrett.
  • Ung gruppen skal arbeide for at fadderordningen offshore skal bli tatt seriøst.

Hva skjer om og når bransjen kommer opp på beina igjen? Får de unge som nå er oppsagt arbeidsplassene sine igjen?

– Til en viss grad får de jo det. De har fortrinnsrett i to år, men det er ikke sikkert situasjonen snur i tide for alle de oppsagte, sier klubbleder Kai Morten Anda.

Situasjonen gir også flere spørsmål enn svar. Det kan føre til at folk velger andre bransjer og det betyr redusert rekruttering av unge folk.

Om det skjer, får vi kanskje en «gammel» bransje?

– Vi får ikke håpe det, men faren er der jo. Det er en viktig problemstilling i hvert fall. Det gjelder både kompetansen på arbeidsplassene og tillitsvalgtarbeidet. Fagbevegelsen trenger erfaringen og ressursene for å fortsatt drive godt fagforeningsarbeid.

Klubb fra 1995

SAFE-klubben ble dannet da bedriften fikk kontrakt på norsk sokkel i 1995. Den gang het selskapet Universal Ogden. I 1999 slo Kelvin Norge seg sammen med Universal Ogden, og ble forløperen til dagens Sodexo. De respektive klubbene gikk sammen i en, felles klubb.

Selskapet har en høy organisasjonsprosent. Over 90 prosent av dem som arbeider offshore er fagorganisert, forteller Kai Morten Anda.

– Organisasjonsprosenten gjenspeiles også i de avtalene vi har oppnådd for de forpleiningsansatte gjennom tidene. Vi har i dag de beste tariffavtalene for vår arbeidsgruppe i hele verden.

Tariffavtalene er kjernen

Sodexoklubben forholder seg til to tariffavtaler. Den ene er sokkeloverenskomsten, avtalen mellom NHO/Norsk olje og gass og YS/SAFE, som gjelder for de faste installasjonene. Den andre er den såkalte rederiavtalen mellom Norges Rederiforbund og SAFE, som dekker ansatte som jobber på flyttbare innretninger.

I 1987 gikk vi inn på den samme avtalen som de operatøransatte har på de faste installasjonene, forteller Kai Morten Anda.

– I denne avtalen er det åpnet for bedriftstilpassede lønnssystem. Det gjør at de aller fleste operatøransatte har eget lønnssystem.

Konsekvensene av dette er økte lønnsforskjeller?

– Ja, det har ført til lønnsforskjeller, og bedriftene har dessuten forskjellige ordninger når det gjelder betaling for kurs, førtidspensjon og sluttvederlag.

Hva med rederiavtalen?

– Denne avtalen er bedre enn sokkeloverenskomsten. Her er alle på samme avtale, og vi står derfor sterkere når vi skal forhandle om krav.

Medlemmene skal ha innflytelse

Sodexoklubben er opptatt av demokrati og styrke.

– Det har alltid vært en grunntanke i SAFE at medlemmene skal styre forbundet gjennom aktivt fagforeningsarbeid på den enkelte arbeidsplassen.

Det lever Sodexoklubben opp til. Klubben jobber systematisk for å heve de tillitsvalgtes kunnskap om hovedavtalen, tariffavtalene og arbeidsmiljøloven, slik at de kan hjelpe medlemmene sine på den best mulige måten.

– Vi, styre og tillitsvalgte, blir også bedre av å ha engasjerte medlemmer. Derfor bruker vi både tid og ressurser på å få medlemmene våre med på møter og kurs.

Aktiv deltakelse blir altså et nøkkelord?

– Ja, det gjør det.

Look to Sodexo

Når det gjelder arbeidet for å skolere de tillitsvalgte, er det ingen dum ide å ta en titt på arbeidet som gjøres i klubben.  Klubben har blant annet laget en velfylt tillitsvalgtmappe med det meste av det en tillitsvalgt får bruk for. Her finner du tariffavtaler, hovedavtale, velkomstbrosjyre, SAFE Ung-brosjyre, diverse protokoller og lokale avtaler, orientering om forsikringer, for å nevne noe.

De oppsagte medlemmene følges opp. Det er et viktig prinsipp for klubben at du fortsatt er medlem i klubben selv om du er oppsagt.

De oppsagte får informasjon, de blir invitert med på sammenkomster og middager. Nå, i forbindelse med kurset, er alle oppsagte invitert til middag på Flor og Fjære utenfor Stavanger. Klubben betaler hotelloppholdet, mens den enkelte må kun betale reisen.

Å opprettholde kontakten med de oppsagte er prioritert.

Fra kurset

Deltakerne var innom en rekke emner og kartla både styrker og svakheter.  Hva er godt, hva kan vi bli enda bedre på?

I den situasjonen som oljebransjen nå er inne i, trengs både hode og hender. Det opplever ikke minst de tillitsvalgte som daglig treffer medlemmer som enten er oppsagt, står i fare for å bli oppsagt, eller er usikre og redde for hva som skjer videre på arbeidsplassene deres.

Diskusjonene gikk mellom de tillitsvalgte, og spørsmål som; hva kan folk bidra med, hvilke roller har du hatt som kan være nyttige å se på nå, hva slags organisasjonserfaring har du fra fritidsaktiviteter som vi kan bruke?  Summen av slike erfaringer er viktig kunnskap å ta med seg, når en jobber for medlemmenes beste.

Engasjement og løsningsorientert

Stikkord fra gruppediskusjonene om klubbarbeidet viser at de opplever klubben som engasjert og aktiv på alle nivå, med en innstilling om at saker skal løses på en god måte.

Kommunikasjonen med medlemmene er god, og det er også en god kommunikasjon med bedriften. I dagens situasjon ble det trukket fram som svært viktig.

Takhøyden er det ingen ting å si på, og alle mente at klubbkulturen er åpen og inkluderende.

Utfordringene er at medlemmene er fordelt på en rekke arbeidsplasser, og det kan gjøre det vanskelig å holde like god kontakt med alle.

Dette er selvfølgelig en problemstilling som gjelder alle klubbene på sokkelen, og vil stadig være en del av diskusjonen om hvordan ta best mulig vare på det enkelte medlem.

Som nevnt innledningsvis, var det et stort ønske fra deltakerne om å få Ung-gruppen opp på beina igjen. Dette lages det en plan for, og forhåpentligvis tar det ikke lang tid før klubben ser positive resultater fra dette arbeidet.

Årsmøte, kurs og 20-årsjubileum

Fra referatet som er skrevet av Sodexoklubben etter årsmøtet, har vi klippet og redigert  dette utdraget til bruk i SAFE magasinet:

«Klubben avholdt årsmøte og tillitsvalgtkonferanse i forrige uke, hvor det hele ble avsluttet med en kjekk samling på Flor og Fjære i forbindelse med klubbens 20-års jubileum.

De to første dagene gikk til kursing, hvor vi var innom mange aktuelle problemstillinger hos oss. Det var veldig kjekt å få skreddersydd et tillitsvalgtkurs på denne måten, hvor alt i hovedsak kunne relateres til det lokale klubbarbeidet.

Årsmøtet behandlet de vanlige tingene som blant annet årsberetning, regnskap, budsjett, innkomne saker, kontingent, vedtekter, handlingsprogram og valg. I tillegg hadde vi besøk av Jan Øyvind Jørgensen fra ledelsen som informerte om situasjonen i Sodexo og forbundsleder Hilde-Marit Rysst som informerte fra SAFE sentralt. Nestleder og hovedverneombud i klubben, Tom Ove Dyrnes, informerte fra vernetjenesten.

Ettersom klubben er 20 år i år hadde vi også invitert alle medlemmer, både aktive og passive, til jubileumstreff på Flor og Fjære. Alle ble også invitert til årsmøtet for informasjon og spørsmål.

Olav Lindland fortalte om hvordan det var å starte opp klubben for 20 år siden og videre om hva som har skjedd i løpet av disse årene.

Det ble foretatt suppleringsvalg av vararepresentanter til klubbstyret, da flere av våre tillitsvalgte dessverre har mistet jobben det siste året som følge av nedbemanningene.

Marit Aune går inn som 2. vararepresentant og Ramon Silva går inn som 3. vararepresentant.

Kontingent ble fastsatt til 490 kroner per måned i full stilling fra 1.6. 2016. Advokatforsikringen er 50 kroner per måned. Det vil også komme flere medlemsfordeler fremover og hytte/ferieklubben fortsetter.

Oppsummert var det noen veldig kjekke og inspirerende dager som igjen viste hvor god og sammensveiset gjeng vi er i SAFE i Sodexo.»

Klubbstyret i SAFE i Sodexo

Leder
Kai Morten Anda

1.Nestleder
Tom Ove Dyrnes

2.Nestleder/Sekretær
Tore G. Jacobsen

1.Styremedlem/Økonomi
Einar Valheim

2.Styremedlem
Kenneth Toftegård

3.Styremedlem
Anne Mortensen

4.Styremedlem
Benedicte Kjosaas

Varavalgte:
1.vara: Randi Junker
2.vara: Marit Aune
3.vara: Ramon Silva

Kai Morten Anda
Kai Morten Anda
Tom Ove Dyrnes
Rollespill i forhandlinger med ledelsen
Rollespill i forhandlinger med «ledelsen».
Deltakerne lytter oppmerksomt til kursinnleder Tellef Hansen
Deltakerne lytter oppmerksomt til kursinnleder Tellef Hansen
Ikke helt enkelt å være tillitsvalgt med slike «arbeidsgivere» som Olav Lindland ved bordenden
Ikke helt enkelt å være tillitsvalgt med slike «arbeidsgivere» som Olav Lindland ved bordenden
Foto: Flor og Fjære
Foto: Flor og Fjære
Foto: Flor og Fjære
Foto: Flor og Fjære