Tøffe tider, men klubbene står på

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Det er tøffe tider, vi har fått mer å gjøre, vi har ikke fått flere ressurser, men det går rundt, vi gjør jobben vår, både i klubbene og sentralt på huset.

Dette var, kort oppsummert, en del av budskapet forbundsleder Hilde-Marit Rysst ga  deltakerne på klubbledermøtet i midten av juni, da hun ønsket alle velkommen.

Også den økonomiske situasjonen i bransjen ble trukket fram. Hilde-Marit Rysst viste til Swedbanks sjeføkonom Harald Magnus Andreassens innledning på Sikkerhetsforums årskonferanse hvor han påpekte at oljeprisen har snudd i riktig retning. Selv om vi fortsatt må forholde oss til sykluser, er prisen stabilisert på et noe høyere nivå.

HMS i olja er preget av omstilling

Presset på HMS øker og «setter seg», sa Roy Erling Furre, 2.nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE.

– Det kuttes og kuttes, kompetansen forsvinner, og samtidig forventes det at ting skal gå bedre. Utfordringene står i kø. Rammevilkår og kontrakter for helikopterselskapene er ett eksempel. Får et ungarsk selskap kontrakten, er det ungarske luftfartsmyndigheter som er gjeldende.

Det skaper selvfølgelig en stor usikkerhet for dem som bruker helikopter som fast transportmiddel til arbeidsplassene sine.

Opplevd risiko eller reell risiko

Evakueringsmulighetene i helikopteret er ikke optimale på grunn av trang sitteplass mellom seteradene. Transporten kan være ubehagelig og krevende når passasjerene må sitte skeivt på stolene under transporten fordi sidemannen tar for stor plass på små, trange seter.  Tanken på at det kan bli problematisk å komme seg ut om det verste skulle skje, ligger der. Dette er en del av reiseopplevelsen til nordsjøarbeiderne.

Den reelle risikoen trenger ikke være stor, men når man føler seg utrygg på grunn av de trange forholdene, er det en opplevelse vi må ta på alvor.

Samarbeid og medvirkning under press

Tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og klubber viser at medbestemmelse, informasjon og drøfting av saker som angår arbeidstakerne, stadig oftere neglisjeres.

Hovedavtalens paragraf 9.2 viser at virkeligheten ikke stemmer overens med bestemmelsene.

§ 9-2 Organisering og gjennomføring

«Samarbeid og medvirkning må tilpasses bedriftens art, størrelse, faktiske styringsstruktur mv. Det forutsettes en utstrakt desentralisering og delegering av beslutningsmyndighet samt involvering av tillitsvalgte til den enkelte avdeling eller arbeidsgruppe.

Samarbeid og medvirkning i konsern foregår slik det er beskrevet i § 9-12.

Partene kan inngå lokal avtale om måten samarbeidet organiseres på. Drøftelser om slike spørsmål skal gjennomføres når en av partene ber om det. Samarbeidet kan f. eks. foregå i de organer som er nevnt i Del B. Slik avtale kan ikke gripe inn i de tillitsvalgtes rettigheter etter Del A.

Har bedriften avdelinger med egen ledelse og myndighet til å treffe avgjørelser vedrørende avdelingen, får § 9-3 til 9-8 tilsvarende anvendelse på avdelingsnivå.

Det forutsettes at de som deltar i beslutningsprosessen på de forskjellige nivåer i bedriften har ansvar, ikke bare overfor eiere eller arbeidskamerater, men også overfor bedriften som helhet.

Ved etablering av arbeids-, prosjekt- og styringsgrupper som ikke er en fast del av bedriftsorganisasjonen, skal de berørte ansatte sikres reell innflytelse. De tillitsvalgte skal sikres reell innflytelse på gruppens sammensetning og mandat. De tillitsvalgte utpeker selv de ansattes representanter blant de berørte ansatte.

Representanter for de forskjellige deler av organisasjonen tas med i arbeidet med å utvikle jobbinnhold, organisasjons- og ledelsesformer.

Partene på bedriften kan be om bistand fra organisasjonene ved utforming av lokale avtaler.»

Vi prøver å tilrettelegge, presse på, men vi får lite gjennomslag, sier Roy Erling Furre.

– Det butter imot, vi opplever at det blir stadig hardere klima. Det er ikke vanskelig å se at HMS er under press i nedgangstider. Arbeidsgiverne velger vekk HMS-kompetanse når de presses med kostnadskutt. Det stopper ikke før det smeller.

Innspill fra salen

Fra deltakerne kom det flere innspill om HMS-situasjonen. Noe er bra, mye er dessverre ikke det.

Jan-Eirik Feste, klubbleder på Mongstad, viste til et samarbeid med ledelsen i bedriften hvor formålet er å avdekke tilfeller av sosial dumping. De tillitsvalgte har fått utdelt skjemaer som fylles ut etter at de har tatt stikkprøver for å kartlegge lønns- og arbeidsforhold hos de innleide.

Et godt tiltak, mener klubben.

Geir Frode Nysæter, leder i Odfjellklubben, kommenterte midlertidighet kontra deltid.

– Det spres falsk reklame om dette i mediene. Den nye, unge generasjonen vil fort nok oppdage at dette ikke er til å leve av.

Arbeidsgiverne går løs på faste arbeidstidsordninger og innfører fleksibilitet, sa Oddleiv Tønnessen, klubbleder i SAFE i ESS.

– Det er fare for at regelverket kryper oppover plattformbeina. Som Øyvind Krovik, grunnleggeren av Ekofiskkomiteen sa, hadde LO fått bestemme i starten av den norske oljehistorien, hadde vi hatt dobbel så lang arbeidstid for halvparten av lønna.

Rapportene fra de forskjellige områdene viser at kampen for arbeidstidsordningene må holdes på et fortsatt høyt nivå. Blant annet gjelder det flerbruksfartøyer hvor man er på full fart inn mot løsarbeidersamfunnet.

ISO-området har slitt lenge med angrep på sine avtaler.

Bjarte Mjåseth, organisasjonssekretær i SAFE med ansvar for ISO-området, viste til medieoppslagene om innleid personell på Mongstad som måtte betale for egen kost og losji. Arbeidstid og skiftordninger bryter med tariffavtalene. Det finnes eksempler på skiftordninger som innebærer jobbing seks uker på, to av, og arbeidsdager langt over ni timer per dag.

– Vi sender sakene inn til Arbeidstilsynet, sa Mjåseth.

Vi har også flere tilfeller av såkalte minustimer som «opparbeides» og gir lønnstrekk ved årets slutt. Ellers ser vi økende bruk av innleie, vi har en rekke medlemmer som har bruk for personlig oppfølging fra oss, og vi har en varslingssak.

Oljeoverenskomsten

Levard Olsen-Hagen, organisasjonssekretær i SAFE, har blant annet ansvaret for oljeoverenskomsten for landanleggene. Han orienterte om forhandlingene som var gjennomført i slutten av mai.

– Det er oppnådd enighet på oljeoverenskomsten mellom SAFE, Negotia og Parat og Norsk olje og gass og Norsk Industri. Nå skal lønn og lokale særavtaler forhandles videre i bedriftene. Disse skal være sluttført i god tid før 1. september.

Vi satser på store lønnstillegg, sa han med et smil, og viste til de svært gode resultatene på landanleggene.

– Esso Slagen har hatt sitt beste år, og andre følger hakk i hæl.

Arbeidstidsbestemmelsene er fortsatt et problem på landanleggene.

– Arbeidsgiverne løser det ved å sende søknad til Petroleumstilsynet, Ptil. Der innvilges dispensasjoner. Vi klager, men får ikke gehør. Ikke uventet, slo Levard Olsen-Hagen fast.

Bedriftene ønsker å lage en form for sokkelavtale på land. Med en slik ordning kan for eksempelvis sykdom i ferien føre til at arbeidsgiverne ber dem ta ny ferie når de har friperioden sin.

– Det blir som å om jeg skulle bli bedt om å ta ferien min ut på lørdagene framover, om jeg hadde vært syk i min ferie.

På sokkelområdet har vi en uenighet gående når det gjelder nedstengingsregler.

– NHO ønsker andre regler enn det vi gjør. De vil ikke signere avtalen, og dette ender forunderlig nok i arbeidsretten. Ellers opplever vi at inngåtte avtaler ikke overholdes, og bedriftene velger å tolke avtalene annerledes enn de gjorde før.

Rederiområdet med flere saker

Heller ikke rederiområdet slipper unna med flere saker.

Sakene øker i omfang og mengde, og vi har absolutt nok å gjøre, sa Geir Jonny Tvedt, organisasjonssekretær i SAFE for rederiområdet.

7.juni startet Høyesterett behandlingen av saken om nattillegget skal regnes inn i pensjonsgrunnlaget. SAFE og Industri Energi anla i 2011 et felles gruppesøksmål på vegne av 7.500 medlemmer i 18 bedrifter tilsluttet Norges Rederiforbund. Forbundene tapte i Stavanger tingrett våren 2014, men anket dommen til Gulating lagmannsrett. Der ble det seier.

– NR anket saken videre til Høyesterett. Nå venter vi spent på hvilket resultat de vil komme fram til, sa Tvedt.

Også advokatene har hendene fulle

De to advokatene, Elisabeth Bjelland og Bernt Hodne bekrefter at juridisk avdeling har nok å gjøre. Det er tvister, arbeidsrettssaker, saker til retten, og hjelp til klubbene med juridiske spørsmål og vurderinger og hjelp til enkeltmedlemmer.

Nå får de også arbeidshjelp fra jurist Kristine Knudsen, noe som så absolutt er kjærkomment.

At det blir innfløkte arbeidsforhold under de forholdene oljearbeiderne nå opplever, ble ironisk oppsummert av Ole Gunnar Rasmussen, tidligere leder av SAFE-klubben i Hammerfest, nåværende konserntillitsvalgt i Statoil:

Før hadde man en jobb hele livet. Nå har man seks jobber gjennom hele livet. I framtida har man seks jobber samtidig…

De unges framtid

Hva er vår framtid, spurte SAFE Ungs leder, Marie Wennberg.

– Det arbeidet dere har lagt ned som tillitsvalgte og som arbeidstakere, det må vi få tilgang på. I nedgangstider er det de unge som mister jobbene først. Det gjør at vi kan miste den kunnskapen dere sitter på. Dette er viktig. Hvis vi ikke får kunnskap om avtalene, er det fritt fram for uthuling av avtaleverket.

Marie fortalte også om arbeidet som gjøres i SAFE Ung nå. En stor gruppe ungdommer skal blant annet til Gdansk for å kurse seg og legge nye planer for arbeidet. De har planer om en Ung-stand under Arendalsuka.

– Dessuten er det viktig at forhandlingsutvalgene tar med seg unge deltakere under tarifforhandlingene. Det er viktig at vi er med for å lære, sa Marie Wennberg.

Klubbledermøtet ble avsluttet med et omfattende gruppearbeid hvor en rekke spørsmål ble diskutert. Det spente fra situasjonen i den enkelte bedrift, kulturen for samarbeid mellom bedrift og klubb/tillitsvalgte, til behov for hjelp sentralt. I den forbindelse: hvordan blir de møtt på SAFE-huset når de trenger hjelp?

Under oppsummeringen ble det påpekt at nytteverdien av slike samlinger er stor. Kunnskap blir delt, man får informasjon om den enkelte klubbs situasjon, og nyttige kontakter knyttes.  Selv om utgangspunktet for klubbledermøtet er godkjenning av forbundets regnskap, er muligheten til å samle en så stor del av organisasjonen til et to dagers møte viktig, ikke minst når forholdene i industrien er slik de er nå.

Jan Inge Nesheim har videreformidlet synspunkter fra sin klubb Esso.
Jan Inge Nesheim har videreformidlet synspunkter fra sin klubb Esso.
Hilde-Marit Rysst ønsket velkommen
Hilde-Marit Rysst ønsket velkommen
Klubbledermøtet starter
Klubbledermøtet starter
Lyttende, Rolf Onarheim og Stig-Arne Pedersen fra brønnservice
Lyttende, Rolf Onarheim og Stig-Arne Pedersen fra brønnservice
Reidun Ravndal er organisasjonssekretær i SAFE og har brønnservice som sitt område
Reidun Ravndal er organisasjonssekretær i SAFE og har brønnservice som sitt område
Levard Olsen-Hagen oppsummerer for sin gruppe
Levard Olsen-Hagen oppsummerer for sin gruppe