Tariff 2016: NR-området

Tekst og foto: Mette Møllerop. Foto: Kjell Terje Skrunes

I midten/slutten av mai sto forhandlingene med Norges Rederiforbund, NR, for tur.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst slo fast at SAFE ønsket konstruktive forhandlinger.

– Våre krav viser at SAFE tar hensyn til at riggbransjen akkurat nå er inne i en tøff periode. Samtidig må vi ivareta det rammeverket som tariffavtalen er, og som danner grunnlaget for at bransjen beholder og tiltrekker seg høykompetente arbeidstakere.

NR «svarte» med sin oppfatning av situasjonen på riggfronten og viste til behovet for mer fleksibilitet og kostnadsfokus.

Mekling

Forhandlingene førte ikke fram, og bruddet var et faktum etter to dagers forsøk på å komme fram til en løsning.

Til safe.no sa Hilde-Marit Rysst:

«Vi gikk inn i disse forhandlingene med vilje til å finne en løsning, men arbeidsgiverne viste ingen reell vilje til å komme oss i møte. Vi krevde at våre medlemmer skulle opprettholde kjøpekraften, mens NRs tilbud ville betydd en betydelig reallønnsnedgang.

Kravene våre var moderate og ansvarlig, og tok i høyeste grad hensyn til den vanskelige situasjonen for bransjen akkurat nå. Men en tariffavtale løper i to år, og kan derfor ikke bare basere seg på nåsituasjonen. Og når arbeidsgiverne i forhandlingene også går til angrep på våre allerede opparbeidede rettigheter, sier det seg selv at det var umulig for oss å godta dette, sier Rysst.

Vi har et ansvar for de arbeidstakerne som i dag står på i en krevende arbeidshverdag etter de kraftige nedbemanningene som er gjennomført. De gjør en kjempeinnsats, og har allerede bidratt til betydelige innsparinger for bedriftene. Når arbeidsgiverne så krever at de skal gå ned i reallønn, er det en direkte provokasjon.»

Utgangspunktet ved meklingsstart var følgende: opprettholde kjøpekraften, etterslep, indeksregulering av tekniske tillegg, fortrinnsrett til ny ansettelse i to år, og utvidet dekning for tap av helsesertifikat til 10G til oppnådd pensjonsalder.

Ellers krever SAFE at gjeldende tariffavtale videreføres uten endringer.

SAFE og NR ble enige. Resultatet ble innfrielse av hovedkravet om to års fortrinnsrett for alle etter oppsigelser som følge av driftsinnskrenkninger.  Arbeidsgivers angrep på tariffavtalen ble slått tilbake.

Det gis et generelt tillegg på 0,5 prosent som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med ferie» i gjeldende lønnstabell lønnsgruppene A1-E, som er innenfor rammen av frontfagsoppgjøret.

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 0,5 prosent.

Satsene i bilag 1 Opplysnings- og utviklingsfond §3 økes med kr. 1,- til henholdsvis 19,- per måned for de ansatte og 95,- per måned for arbeidsgiveren.

Det ble enighet om diverse utvalgsarbeid, blant annet utredning av konsekvensene ved en eventuell tilslutning for helsetapsforsikringen til OSO-ordningen. Arbeidet skal være sluttført innen 1. mai 2017.

Også pensjonsutvalget videreføres.

Tariff 2016 NR-området
Tariff 2016 NR-området
Tariff 2016 NR-området
Tariff 2016 NR-området
Riggkontrakter på norsk sokkel
Riggkontrakter på norsk sokkel
Tariff 2016 NR-området
Tariff 2016 NR-området