Viktigheten av skriftlige avtaler med håndverkere

Stadig flere pusser opp boligen eller rehabiliterer kostbare eiendeler som fritidseiendom, båter og biler. SAFE-medlemmer er intet unntak, og hos Legal24 mottar vi mange henvendelser om tvister som har oppstått med håndverkere.

Håndverkeroppdragene kan utgjøre en betydelig kostnad, og ikke minst gi stor risiko om jobben ikke utføres til den tid eller til den kvalitet som ble avtalt eller man kunne forvente. Vi blir stadig kontaktet av klienter som ikke har skrevet noen skriftlige avtaler med håndverkene før oppdraget har startet. Dette er ikke å anbefale. Selv om du skal ha en elektriker til å henge opp en taklampe eller andre små og kurante oppdrag, kan skriftlighet gi en ekstra trygghet for partene og forhindre senere konflikter.

Det er et prinsipp i norsk rett at muntlige avtaler er like bindene som skriftlige, men i praksis medfører det en betydelig bevisutfordring når det kommer til å bevise muntlige avtalers innhold og eksistens. Dette må du som forbruker tenke på. Det er nemlig den som hevder et krav som har bevisbyrden for kravets eksistens. Sagt med andre ord, om du hevder at håndverker ikke har levert i henhold til avtalen, er det du som må bevise hva som var avtalt og hvorfor det leverte er et avvik fra dette.

Utfra vår erfaring er det enkelte forhold som går igjen der skriftlighet er særlig viktig, og som det ofte oppstår konflikter om knyttet til håndverkeroppdrag. Dette gjelder hva som skal utføres, hvordan det skal utføres, til hvilken tid og hva som er avtalt om prisen/vederlaget. Det beste er selvsagt at dette fremkommer av en skriftlig avtale, men også annen form for skriftlighet kan tjene som bevis om det senere skulle komme til uenighet, f.eks. er e-post korrespondanse og sms-utveksling praktiske skriftlige kommunikasjonsformer i dag, og som kan brukes som beviser i en eventuell tvist.

Vi vil i det videre beskrive noen eksempler på hva som kan være fornuftig å ta inn i en avtale med håndverker.

1. Utførelsen av ytelsen

For å gjøre gjeldene prisavslag, heving av avtalen, eller andre reaksjoner mot håndverkeren er det et grunnvilkår at det kan påvises et avvik fra avtalen. Dette betyr at avtalens spesifikasjon om hva som skal leveres, når det skal leveres og lignende er helt avgjørende for om du har et krav mot håndverkeren.

Det er flere ulike måter å spesifiseres utførelsen på. Dersom det er viktig at det benyttes spesifikke materialer eller at særlige frister og/eller priser overholdes så bør dette fremkomme klart. Dersom hovedformålet med avtalen er å oppnå et spesifikt resultat bør dette også fremgå klart. Avtaler om arbeid på fast eiendom og gjenstander (biler, båter e.l.) tar gjerne sikte på å oppnå et gitt resultat; som at badet skal bli tett, båtmotoren skal fungere, bilen skal få ny lakk. Det bør også avtales noe om omfanget dersom det kan være uklart utfra resultatangivelsen. Skal f.eks. det gamle badegulvet rettes av før fliser legges eller skal flisene legges rett på eksisterende underlag uten grunnarbeider.

Det kan også ved mer inngripende byggearbeid være fornuftig å avtale et referansenivå for resultatet. Et slikt referansenivå sikrer en uavhengig og fast målestokk for arbeidet utover lovens henvisning til at arbeidet skal være «fagmessig». Et mye brukt referansenivå er at våtrommet skal være i samsvar med TEK 10. Ved andre byggearbeider har man referansenivåer satt opp av Standard Norge som de fleste håndverkere vet å forholde seg til. Dette sikrer at begge parter er enig i nivået for utførelsen og resultatet.

Dersom slike forhold er avtalt klart vil avvik fra dette kunne utgjøre en mangel ved utførelsen av oppdraget.

Hvis det ikke er avtalt noe om ytelsen henviser loven til en vurdering av hva som er normalt for utførelsen av slike tjenester. Utførelsen vil da kun være mangelfull om man kan påvise at håndverkers prestasjon ikke tilfredsstiller et minstekrav til resultatet av fagmessig utført arbeid. At man ikke alltid kan oppnå det forventede resultat er imidlertid ikke i seg selv nok til å kunne fastslå at det foreligger mangel, med mindre resultatet positivt er avtalt eller garantert.

For å vende tilbake til eksemplet med fliser, så vil ikke flislegging uten avtale om avretting gi deg krav på bedre fallforhold enn det som var på badet tidligere. Det hjelper ikke at TEK10 stiller opp krav til fall, om det ikke er avtalt at dette skal sjekkes og eventuelt utbedres sammen med flisleggingen. En flis-på-flis løsning på et gammelt gulv vil ikke nødvendigvis medføre at de nyere forskriftskravene i TEK10 utløses for fallforholdene.

Det kan også, som nevnt over, være hensiktsmessig å avtale frister for utførelse. Hvis det ikke er avtalt noe om tidspunktet for utførelsen, skal det mye til å gjøre gjeldene et krav som følge av forsinkelse. Dersom det derimot er avtalt at oppdraget skal utføres innen et spesifikt tidsrom kan det være en mangel at tidsangivelsen ikke holdes.

2. Hvilken pris skal ytes for tjenesten

Noen oppdrag er av en slik art at fastpris ikke kan avtales, og det er helt greit så lenge man er klar over dette. I så fall bør det klart fremgå i avtalen hva som er timesprisen som faktureres. Man kan også ta inn en klausul om at man skal varsles i det timebruken overstiger en viss terskel for å ha nærmere kontroll på utgiftene som pådras.

Uten en fastprisavtale har man ikke noe umiddelbart krav på at tjenesten utføres til en gitt pris. Dersom man er opptatt av prisen på oppdraget er det derfor avgjørende at prisen avtales i en kontrakt. Hvis håndverker ikke vil gi en fastpris kan det være aktuelt med et estimat eller anslag. Dersom det er angitt en maksimalpris, et anslag eller en ca.-pris har håndverker en lovfestet plikt til å ikke overstige denne med mer enn maksimalt 15%. Avtales det tilleggsarbeid kommer imidlertid prisen for dette i tillegg.

Hvis man ikke har avtalt noe om prisen risikerer man en betydelig regning, uten at dette nødvendigvis er noe man kan nå frem med en innsigelse mot. Loven oppstiller ikke noe prisvern, makspris eller liknende, men sier bare at forbruker må betale det som er rimelig hensyntatt tjenestens art, omfang, utførelsen og forholdene ellers.

Dette innebærer at dersom man for eksempel bestiller et spesialsnekret kjøkken, uten å avtale prisen så må du som utgangspunkt betale den regningen du får for dette fra håndverker, selv om den kan være på flere hundre tusen.

Hvis man vil komme med en innsigelse mot prisen, og det ikke er gjort noen avtale om prisen, er man henvist til å bevise at prisen som kreves er urimelig utfra nettopp tjenestens art, omfang og utførelse. Her er terskelen i rettspraksis satt forholdsvis høyt, og den enkelte håndverker gis en vid skjønnmargin i forhold til tidsbruken. Håndverkers skjønnsmargin vil være særlig vid ved spesielle oppdrag, mens det for de kurante og enkle oppdrag ikke vil aksepteres like stor forskjell i tidsbruken mellom ulike håndverkere.

3. Oppsummering

Det er den som er interessert i et gitt resultat, som har den største interessen i at tjenesten er tilstrekkelig spesifisert. Ofte er det forbrukeren som har størst interesse i at f.eks. pris, resultat og tidspunkter blir avtalt. Men dette kan selvsagt også være greit for håndverkeren, da han heller ikke trenger å forholde seg til andre forespørsler uten at det utgjør en tilleggsavtale.

Det er jevnt over tilgjengelig en rekke standardkontrakter man kan ta utgangspunkt i, slik at det ikke er nødvendig at man skriver avtalen fra bunnen av. Vi kan trygt anbefale standardkontraktene fra Forbrukerrådet og Norsk Standard som utgangspunkt. Hvis du har spørsmål eller ønsker bistand i forbindelse med å sette opp en kontrakt med håndverkeren kan vi bistå deg med dette som rådgivning under din advokatforsikring gjennom SAFE.

Dersom noe går galt og tvist med håndverker oppstår er det viktig å huske på følgende:

Det er sentralt at håndverker får beskjed om at du er misfornøyd, enten det gjelder utførelsen, prisen eller andre forhold. Hvis du har fått en faktura du er uenig i må innsigelse mot denne fremmes.  En forbruker har rett til å holde tilbake penger, men kun så mye at det sikrer kravet man mener å ha. Det overskytende må utbetales for å ikke komme i ansvar for kontraktsbrudd. Ved tilbakehold av penger risikerer man også å få forsinkelsesrenter på beløpet dersom det likevel ikke var en mangel ved ytelsen.

Hvis konflikten ikke løses med dialog finnes det en rekke tvisteløsningsorganer som kan forsøkes. Dette er bransjens egne organer for løsning av tvister, og selv om avgjørelsene ikke alltid er bindende vil de fleste seriøse aktører rette seg etter sin bransjeorganisasjons anbefalinger. Det gir også en god pekepinn for om man har et krav som man vil kunne nå frem med i retten. Vi kan bistå deg i tvister mot håndverker under SAFEs advokatforsikring.

Dersom det er spørsmål eller du har en tvist er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen
Legal24 Advokatfirma AS

 

Tora K. Vinje
Advokatfullmektig

Telefon: 07240
E-post: safe@legal24.no

Legal 24 logo
Tora K. Vinje, Advokatfullmektig Legal 24
Tora K. Vinje, Advokatfullmektig Legal 24