Legal24 Advokatforsikring – Erfaringer etter tre år

av advokat Trond A. Jacobsen

Legal24 har nå siden høsten 2012 levert advokathjelp til SAFE sine medlemmer. Som medlem har du med Advokatforsikring hos Legal24, tilgang til 15 timer rådgivning pr år og bistand ved tvister på de fleste privatrettslige områder. Vi har hatt stor pågang og opplever at stadig flere ser nytten av denne medlemsfordelen og ringer inn til oss enten for å avklare noe som i deres hverdag fremstår usikkert juridisk, sikre verdier ved formalisering i kontrakt eller rett og slett fordi man har havnet i tvist med noen. I tider med økende økonomisk usikkerhet, er det viktig å verne om det man har og sikre sine rettigheter. Som advokater vet vi at jo raskere dere kommer i kontakt med oss og får råd, dess større er muligheten for et godt resultat for dere. Avvent derfor ikke om dere har spørsmål, men ring oss på 07240 så vi kan bringe klarhet i de spørsmål dere måtte ha.
Etter 2 år med bistand har vi fått bedre innsikt i hva som opptar medlemmene hos SAFE, og ønsker å dele denne informasjonen med dere.

Trond Jacobsen
Trond Jacobsen

Saker fordelt på rettsområder:

Som det fremgår av statistikken går ca. 1/3 av vår bistand med til å gi løpende råd til medlemmene. Dette er henvendelser der dere trenger å vite hvordan dere skal forholde dere juridisk, avstemme om dere har en sak eller ikke, få hjelp til å opprette et dokument mv. Dernest utgjør en stor andel av de sakene vi bistår med familierett, der samlivsbrudd og barnefordeling er i sentrum av denne rådgivning. I disse saker er det naturlig nok mye følelser og stor risiko for konflikt. Vi ser at når vi kommer tidlig inn i disse sakene øker vi muligheten for å få til et godt samarbeid med den andre part om samvær med barn og fordeling av økonomi. Sist men ikke minst jobber vi mye med å sikre medlemmenes verdier, der spørsmål knyttet til fast eiendom er høyt representert.

Vi opplever at de medlemmer vi er i kontakt med er godt fornøyd med Advokatforsikringen og den bistand vi gir til dere. Vi har etter 3 år fått en god historikk på vunne saker i retten og resultater vi har oppnådd ved forlik der det har vært fornuftig. Vi har til dags dato ikke tapt en sak med omkostninger, hvilket vi er litt stolte av. For å illustrere hvordan Advokatforsikringen fungerer vil vi presentere i anonymisert form eksempler på tvistesaker vi har løst.
I tvistesaker har medlemmet ved advokatforsikringen betalt NOK 3 000,- i egenandel som de kan få refundert fra SAFE. Utenom dette har det ikke vært kostnader, og man har også sluppet risikoen ved å måtte betale motpartens saksomkostninger ved et eventuelt tap i retten.

1. Sak om mangler ved håndverkertjenester

Vi bisto et Safe medlem som hadde bestilt innvendig totalrehabilitering av sin eldre enebolig i en mangelssak mot håndverker. Underveis og etter byggingen klagde eierne på flere feil ved arbeidet. Noe ble ordnet underveis, men ved avslutning av arbeidet stod eierne igjen med flere betydelige feil som håndverker nektet ansvar for. Tvisten ble fastlåst og gikk gjennom forliksrådet uten at man fant en løsning. Det hadde da gått med rundt 2 år til diskusjon.

Vi ble kontaktet og tok opp dialogen med håndverker. Håndverker nektet fortsatt alt ansvar og søksmål ble tatt ut mot ham. Gjennom en lang dag med rettsmekling og forhandlinger ble partene enige om et forlik, nesten 3 år etter at tvisten oppstod. Med dette oppgjøret kunne våre klienter fortsette arbeidet på huset.

Konsekvensen for medlemmet:
Prisavslag: kr 250 000,-

Uten advokatforsikring ville det vært en kostnad på:
52 advokattimer: kr 104 000,- (1600 per time eks. mva.)

2. Sak om påståtte mangler ved salg av båt

Vi ble kontaktet av et Safe medlem som hadde solgt en brukt båt. Kjøper hadde i etterkant påstått mangler ved båten og mente seg berettiget til et prisavslag på neste 2/3 av salgsprisen. Kjøper holdt derfor pengene tilbake. Medlemmet lyktes ikke å komme til en enighet med kjøper på egenhånd.

Med vår bistand ble saken klaget inn til forbrukertvistutvalget. Utvalget delte i det store vårt syn på saken, og gav medlemmet rett på kjøpesummen med et mindre fratrekk for en liten mangel. Det ble også tilkjent forsinkelsesrenter for tiden som var gått – nærmere ett år. Avgjørelse fra forbrukertvistutvalget har samme tvangskraft som en dom fra retten om den ikke ankes inne fristen. Kjøpesummen kan dermed kreves inn med namsmannens hjelp om kjøper ikke betale i henhold til avgjørelsen.

Konsekvensen for medlemmet:
Frikjent for prisavslag: kr 80 000,-

Uten advokatforsikring ville det vært en kostnad på:
18 advokattimer: kr 36 000,-

3. Sak om privat låneavtale

Vi ble kontaktet av et medlem som hadde inngått en privat låneavtale, som ikke var blitt betjent av kreditor i lang tid. Vi tok opp saken med motparten som anførte at det ikke var inngått noen bindende låneavtale. Saken ble først behandlet av forliksrådet før saken gikk videre til tingretten.

I tingretten nådde vi frem med kravet fullt ut.

Konsekvensen for medlemmet:
Oppgjort lån : 45 000,-

Uten advokatforsikring ville det vært en kostnad på:
36 advokattimer: NOK 72 000,-.

4. Sak om mangler ved bilkjøp

Vi ble kontaktet av et medlem som hadde kjøpt en bruktbil fra en forhandler. Bilen skulle ifølge annonsen ha fullt alle servicer. Dette var uriktig og det ble derfor fremmet et prisavslagskrav. Saken ble behandlet i Forbrukerrådet og gikk videre til Forbrukertvistutvalget. I Forbrukertvistutvalget ble medlemmet tilkjent et prisavslag.

Medlemmet fikk:
Prisavslag: 22 000,-

Uten advokatforsikring ville det vært en kostnad på:
15 advokattimer: NOK 30 000,-

5. Revisjon av skifteavtale

Vi ble kontakt av et medlem i forbindelse med et tidligere skifteoppgjør hvor ekskona krevde at avtalen de hadde inngått om oppgjøret var urimelig og skulle settes til side. Ekskona brakte saken inn til tingretten med krav om at avtalen var ugyldig.

Skifteavtalen ble ansett gyldig og medlemmet vant dermed fullt ut.

Uten advokatforsikring ville det vært en kostnad på:
42 advokattimer: NOK 84 000,-.

6. Tvist om innholdet i testament

Vi ble kontaktet av et medlem som var i en tvist om tolkningen av et testament hvor en bolig var tvistetemaet. Det sentrale i saken var hvordan sekundærdisposisjoner skulle forstås. Saken var juridisk komplisert og det var lang dialog mellom de ulike aktørene i saken. Til slutt kom partene frem til avtale som sikret medlemmet boligen. Medlemmet fikk dermed sikret seg sin rett verdt flere millioner.

Uten advokatforsikring ville det vært en kostnad på:
75 advokattimer: NOK 150 000,-

Som statistikken og eksemplene viser, er Advokatforsikringen et viktig medlemsgode som brukes flittig. Legal24 vil med dette takke for et hyggelig samarbeid i året som er godt og ønsker alle medlemmene en fredelig høytid og et godt nytt år!