Flaks at ikke flere døde

Tekst: Petroleumstilsynet. Redigert av Mette Møllerop.

Dersom hendelsen hadde inntruffet på et tidspunkt hvor flere ombord oppholdt seg i lugarene, kunne flere menneskeliv ha gått tapt.

Her følger en kort oppsummering av Petroleumstilsynets (Ptil) gransking av hendelsen 30. desember 2015 hvor den flyttbare innretningen COSLInnovator ble truffet av en bølge. Én person omkom og fire personer ble skadet. Innretningen fikk omfattende skader i deler av boligkvarteret.

Innretningen var på dette tidspunktet frakoblet brønnen og hevet til sikkerhetstilstand.

Bølgen traff innretningen på babord side av dekksboksen forut og presset inn 17 vinduer, hvorav seks på nedre dekk og 11 på midtre dekk. Vanninntrenging førte til omfattende skader i lugarer fordelt på de to nevnte dekkene. Én person omkom og fire personer ble lettere skadet i ødeleggelsene som fulgte. Bølgen forårsaket også noe deformasjon av frontskottet på dekksboksen.

Dersom hendelsen hadde inntruffet på et tidspunkt hvor flere ombord oppholdt seg i lugarene, kunne flere menneskeliv ha gått tapt.

Bølgekarakteristikk

Etter hendelsen er det gjennomført beregninger av bølgekarakteristikk på grunnlag av værobservasjoner, innretningens sannsynlige posisjon da bølgen traff og vurderinger av skadene på innretningen. Det er Ptils vurdering at bølgen var steil, men at værforholdene 30. desember 2015 sannsynligvis var innenfor det innretningen skal være designet for.

Funn

Granskingen påviste to brudd på regelverket:

COSLInnovator hadde ikke klaring på 1.5 m mellom underkant av nederste dekk og høyeste bølgetopp. Innretningens overbygg var ikke dimensjonert for å motstå horisontale bølgelaster.

Opptellingssystemet under mønstring fungerte ikke tilfredsstillende.

Krav til klaring mellom dekk og bølgetopp

HMS-regelverket i petroleumsvirksomheten setter krav til klaring mellom nederste dekk og øverste bølgetopp (air gap) dersom innretningens overbygg ikke er dimensjonert for å tåle bølgeslag. En vesentlig del av granskingen har vært å se på hvordan bølgeslag kunne nå opp på fremsiden av overbygget. Analysene utført i designfasen, for å klarlegge air gap, er derfor sentrale i granskningsrapporten.

Det foreligger ulike beregninger av air gap for COSLInnovator, med forskjellige resultater, i tillegg til en modelltest. Det er Ptils vurdering at to sentrale gjennomførte analyser ikke ble tatt tilstrekkelig hensyn til i designutviklingen. Det er sannsynlig at dette forholdet har hatt betydning for skadeomfanget av hendelsen.

Krav til dimensjonering av overbygg

Dekk skal dimensjoneres for påkjenning av bølger, dersom en innretning har negativt air gap. Disse kravene er gitt av både Sjøfartsdirektoratet og DNV GL. Kravene skiller ikke spesifikt mellom vertikale og horisontale bølgeslag (knyttet hhv. til underside og ytterside av skott).

Ptil observerer at horisontale bølgeslag ikke har fått oppmerksomhet, selv om negativt air gap ble påvist i analyser utført av både DNV og Grenland Group. Arbeidet som ble utført i prosjektperioden var i hovedsak i tråd med erfaring og industripraksis for flyttbare innretninger på det tidspunktet prosjektet ble gjennomført.

Dokumentasjon

Under designutviklingen fra 2005 til 2008 har det vært skiftende konstellasjoner på eiersiden, og ulike designselskaper har vært involvert. Det har vært uoverensstemmelser og mangelfull kommunikasjon mellom aktørene, særlig da vektøkninger oppstod i byggeprosessen. Ved bytte av designer ble ikke all dokumentasjon overlevert umiddelbart. Det er derfor uklarheter knyttet til hvem som hadde tilgang til hvilken dokumentasjon på gitte tidspunkter.

Opptellingssystem etter mønstring

Aksjonene i den akutte fasen ble gjennomført i hovedsak i henhold til prosedyrer, men det tok cirka 40 minutter å etablere oversikt over personell om bord.

På bakgrunn av de funnene som er gjort i granskingen, varsler Ptil med dette følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier og rammeforskriften § 19 om verifikasjoner pålegger vi COSL Drilling Europe AS gjennom egnede beregninger eller modellforsøk å verifisere at innretningene COSLInnovator, COSLPromoter og COSLPioneer, etter gjennomførte modifikasjoner etter hendelsen, er i samsvar med rammeforskriften § 3 jf. Sjøfartsdirektoratets forskrift om bygging av flyttbare innretninger (FOR 87/856) § 10, punkt 1.1.3, jf. rapportens kapittel 9.1. Videre pålegges COSL Drilling Europe AS å få disse beregninger eller modellforsøk verifisert av uavhengig, kompetent 3. part.

Pålegget skal være etterkommet innen 1.10.2016. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet. En plan for arbeidet skal legges frem for Ptil innen 13.5.2016.

Flaks at ikke flere døde
Foto: COSL, Fra det kinesiske verftet som bygde plattformen