SAFE i Esso og Essos ledelse enige om innleieavtale

Tekst og foto: Mette Møllerop

Vi er svært godt fornøyd med den innleieavtalen klubben og selskapet er blitt enige om, sier Bjørn Sætervik og Jan Inge Nesheim, henholdsvis leder og nestleder i SAFE-klubben i Esso.

Her er pressemeldingen:

SAFE-klubben og ledelsen i Esso har etter konstruktiv dialog, kommet til enighet om avtale for innleie.  Det signerte dokumentet tar for seg prinsipper for hvilke posisjoner som kan bli bemannet av entreprenører på grunn av midlertidig karakter av arbeidet, og hvilke jobber som er av mer permanent karakter, og som vil bli fylt av egne ansatte. Dette vil, som et eksempel bety at ansatte som pensjonerer seg eller av andre grunner slutter å virke for Esso vil bli erstattet av nye medarbeidere.

SAFE-klubben er enig med Esso om at det er behov for en viss fleksibilitet, hovedsakelig for planlagte prosjekt offshore, og derfor blir en andel innleie opprettholdt.

SAFE-klubben trekker fram at avtalen har kommet på plass ved at både de tillitsvalgte og ledelsen har hatt det samme målet om et høyt HMS-nivå, stabilitet og høy oppetid.  Klubben er også svært fornøyd med at rekrutteringskampanjen startet allerede dagen etter at avtalen var på plass.

Proposed edited version

SAFE and the management of Esso have through constructive dialogue reached agreement regarding hiring and employment. The signed document addresses the principles for determining which jobs can be staffed by contractors due to the temporary nature of the work, and which jobs are more permanent in nature and will be filled by own employees. This will, as an example, mean that employees that retire or for other reasons stop working for Esso will be replaced by new employees.

SAFE agree with Esso that there is a need for some flexibility, primarily in respect of planned offshore project, and therefore parts of hiring will be maintained.

SAFE pointed out that the agreement has been made possible because both the employee representatives and management have had the same goals of high level of HSE performance, stability and high uptime. The club is also delighted that the recruitment campaign already started the day after the agreement was in place.

Lønns- og arbeidsbetingelser var viktigst

Målet vårt var å sikre gode lønns- og arbeidsbetingelser for de ansatte i innleiebedriftene som har kontrakt med Esso, forteller Sætervik og Nesheim.

– Det resulterte i en kartleggingsprosess av innleiestatusen i Esso. Vi fant store forskjeller i flere bedrifter, blant annet i Norisol og Aker.

At det ble funnet forskjeller, var for så vidt ingen stor overraskelse. Mistanken om sosial dumping var så absolutt tilstede, blant annet fordi det var vanskelig å få ut dokumentasjon på lønns- og arbeidsforhold for de innleide.

Ledelsen så og at egne, fast ansatte var en styrke for selskapet, også økonomisk.

– Selskapet får en stabil arbeidsstokk som føler eierskap til jobben og arbeidsplassen sin, og det gir den enkelte ansatte en god jobbtrygghet.

Vi har felt i senfasedrift, og da er det ekstra viktig at vi har egne ansatte på disse feltene

Dette synspunktet deles også av Petroleumstilsynet, Ptil.

– Vi trenger erfarne folk som har tankene sine på jobbutførelse, ikke på hvor neste oppdrag blir. Dette betyr mye for sikkerheten, fordi senfaseprosjekter er mer utfordrende.

Tar vare på ansatte

Ledelsen i Esso har alltid tatt vare på sine ansatte.

– Selskapet liker ikke å si opp folk, og de er flinke til å rokkere på ansatte for å sikre at folk blir i selskapet.

Betyr det at det ikke er aktuelt med oppsigelser framover?

– Vi vil nok og komme i en situasjon hvor det blir oppsigelser, men det blir neppe i løpet av de nærmeste årene, slik det ser ut nå. Men akkurat nå fokuserer vi på ansettelser, og er svært godt fornøyd med den avtalen vi har fått i stand.  Tilbakemeldingene fra de innleide er overveldende gode.

God hjelp fra SAFE-huset

De to klubblederne trekker fram jurist og organisasjonssekretær i SAFE, Levard Olsen-Hagen, som har vært en god støttespiller i prosessen.

– Vi har fått mye god hjelp av Levard, særlig på området lov- og regelverk. Hans argumentasjon har vært til nytte for oss i vårt arbeid for å få gjennomslag for synspunktene våre.

Forskjell på innleie og vikarbruk.

Du kan være innleid arbeidskraft i ett år, deretter kan du søke om fast ansettelse. Som vikar har du et tidsbegrenset vikariat hvor du vikarierer for en fast ansatt. Vikariater kan være nødvendig ved sykdom, permisjon eller når fast ansatte deltar i tidsbegrensede prosjektjobber for eksempel utenfor Norge.

26 prosent innleie

I SAFE magasinet 3-2015 hadde vi en artikkel om innleieproblematikken i Esso, hvor klubben mente antall innleide var for høyt.

Klubben hadde da i lang tid forsøkt å lage en avtale med bedriften som regulerte antall ansatte og innleide i tråd med AML § 14-9, samt i bilag 8 i Overenskomsten.

Rammen var maksimalt 15 prosent innleie, men Esso på det tidspunktet hadde 26 prosent. 53 av 201 ansatte var innleide.

Alle avganger/utskiftinger i selskapet de siste årene har i stor grad blitt fylt opp med innleide, sa Bjørn Sætervik i juni 2015.

– Samtidig er det positivt at lærlingene har fått fast ansettelse. Vi er glad for at selskapet har klart å finne en åpning for disse.

Selskapet hadde heller ikke på dette tidspunktet hatt oppsigelser. Klubben mente da at bemanningen var så marginal, at det burde være rom for ansettelser. Verken beredskap, sykefravær eller arbeidstopper var mulig å håndtere uten å bruke overtid.

– Vi hadde ikke det vi kaller «robust bemanning» slik Styringsforskriften § 14 krever, sa Bjørn Sætervik. Det medførte derfor også flere innleide enn det var rom for i Arbeidsmiljøloven.

Reduksjon av innleie

Nå ønsker både selskapets ledelse og klubben at dette antallet skal ned på et minimum.

– I forbindelse med senfase-produksjonen har vi en prosjektfase som krever noe innleie framover. I 2017 – 2018 er prosjektet ferdig, og da blir det reduksjon av innleie.

Det vil bli en avveining mellom overtid eller innleie.

– Mange ansatte ønsker noe overtid. Samtidig skal vi ha en høy HMS-standard. Dette fokuserer vi på, og må finne den rette balansen mellom mengden overtid og sikker jobbutførelse. Det tror jeg vi har klart.

Klubben er godt fornøyd med avtalen og resultatet?

– Ja, vi mener vi har gjort en god jobb. Vi er fornøyd, og det er ledelsen og. Det er dessuten alltid en fordel å se at vi jobber mot samme mål.

Bjørn Sætervik og Jan Inge Nesheim
Bjørn Sætervik og Jan Inge Nesheim
Organisasjonssekretær og jurist i SAFE, Levard Olsen-Hagen og klubbleder i Esso, Bjørn Sætervik.
Organisasjonssekretær og jurist i SAFE, Levard Olsen-Hagen og klubbleder i Esso, Bjørn Sætervik.