Utdrag fra dommen i Arbeidsretten

Redigert tekst: Mette Møllerop. Foto: Mette Møllerop og Equinor

Arbeidsretten vil først ta stilling til om advarselen til Herland er gitt til ham som tillitsvalgt eller som ansatt i Equinor.

Saken gjelder om advarselen er tariffstridig etter Hovedavtalen § 5-10, som gjelder for tillitsvalgte. NHO har gjort gjeldende at advarselen er gitt til Herland som ansatt i
selskapet, og ikke som tillitsvalgt. Hovedavtalen § 5-10 krever at advarsel til tillitsvalgt begrunnet i utøvelsen av tillitsvervet må ha saklig grunn. For at bestemmelsen skal være
anvendelig, må dermed advarselen være gitt til Herland i egenskap av å være tillitsvalgt.
Dersom advarselen er gitt til Herland i egenskap av å være ansatt og knyttet til utførelsen av arbeidet, er § 5-10 ikke anvendelig, og NHO må frifinnes.

Herland har vært tillitsvalgt i mange år og har i tillegg til å være lokal tillitsvalgt på Kristin-plattformen, en rekke andre verv sentralt og lokalt i SAFE. I det aktuelle
debattinnlegget undertegnet han med «elektriker på Kristin-plattformen og lokal tillitsvalgt for SAFE». Debattinnlegget gjaldt forhold i Equinor og ble skrevet etter en periode med
konflikter og uenighet i selskapet, særlig om røykerom og endret praksis for røykerne på Equinors innretninger offshore, den såkalte «røykesaken».

Etter rettens syn skrev Herland debattinnlegget i egenskap av å være tillitsvalgt. Det er tilstrekkelig å vise til at innlegget omhandlet forhold som det er naturlig at tillitsvalgte
engasjerer seg i og at Herland i saken presenterte seg som tillitsvalgt. Utformingen av advarselen gir ingen holdepunkter for at den var ment rettet mot noe Herland gjorde i
egenskap av å være arbeidstaker, men var ene og alene begrunnet i debattinnlegget.
Spørsmålet blir dernest om advarselen var saklig begrunnet i henhold til Hovedavtalen § 5-10.
Arbeidstakere har i utgangspunktet det samme ytringsfrihetsvern som alle andre borgere.
Hensynet til en opplyst offentlig samtale tilsier at de som gjennom sitt arbeidsforhold har konkret innsikt i aktuelle saker, deltar i samfunnsdebatten. Dette gjelder ikke minst for
arbeidstakere i sektorer av stor samfunnsmessig betydning, og det kan i særlig grad gjelde for tillitsvalgte.
Arbeidsretten vil bemerke at ingenting tyder på at Equinor vurderte advarselen til Herland i lys av at han er tillitsvalgt. I møtet 18. januar 2018, jf. avsnitt 9, gjennomgikk Equinor
forholdet mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt. I presentasjonen av ulike momenter som selskapet hadde vurdert, er tillitsvalgtes vern og forholdet til Hovedavtalen § 5-10 ikke
nevnt.
«Saklig grunn» er en rettslig standard og i vår sammenheng en tariffavtalenorm, men uten et entydig innhold. Innholdet må fastlegges konkret, basert på de nærmere
omstendighetene. Hovedavtalens bestemmelse om advarsel til tillitsvalgte er av relativt ny dato, og det er få holdepunkter i rettspraksis for forståelsen av saklighetskravet. Advarselen er gitt for et debattinnlegg, dvs. en ytring. Saklighetskravet må dermed forholde seg til de rettslige rammene for ytringsfriheten. Saklighetsvurderingen vil i dette tilfellet gå ut på å avveie ytringsfriheten mot andre legitime interesser.
I vurderingen av hvilke skranker som gjelder for den tillitsvalgtes ytringsfrihet kan det som utgangspunkt ses hen til de normene som gjelder for arbeidstakeres ytringsfrihet, fordi det i begge tilfeller er tale om en avveining av ytringer opp mot arbeidsgivers interesser.
Avgjørelsen av om advarselen er saklig begrunnet vil da bero på en avveining mellom ytringsfriheten og lojalitetsplikten i arbeidsforhold. Her oppstår også spørsmålet om
tillitsvalgtes lojalitetsplikt er den samme som for andre arbeidstakere. Hvis ytringsfriheten veier tyngst, er advarselen ikke saklig, hvis lojalitetsplikten veier tyngst, er den saklig
begrunnet. Når saklig grunn er en tariffavtalenorm vil også spørsmålet om tillitsvalgtes opptreden i forhold til forpliktelsene etter Hovedavtalen kunne ha betydning for
vurderingen.

Det rettslige utgangspunktet for arbeidstakeres ytringsfrihet følger av Grunnloven § 100, den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 10 og den internasjonale
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 19. Konvensjonene gjeld er som norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2. I avveiningen mellom ytringsfriheten og
lojalitetsplikten må det vektlegges at ytringsfriheten er en menneskerettighet, mens lojalitetsplikten er et ulovfestet prinsipp som skal beskyttet arbeidsgivers interesser. Det er
ytringsfriheten som veier tyngst, og det er inngrep i denne som må begrunnes.
Arbeidstakers lojalitetsplikt betyr at arbeidstaker skal opptre lojalt overfor egen arbeidsgiver. I utgangspunktet er det likevel bare ytringer som påviselig skader eller
påviselig kan skade arbeidsgivers interesser på en unødvendig måte som vil anses som illojale, jf. St.meld.nr. 26 (2003-2004) side 110. Det er arbeidsgiveren som må bevise at
ytringen kan skade eller har skadet virksomheten. I kravet til skade ligger hensynet til virksomhetens omdømme, til andre ansatte, og til interne samarbeidsforhold. I avveiningen
vil flere momenter kunne vektlegges, blant annet ytringens allmenne interesse og arbeidstakers stilling eller posisjon. Det må vises forsiktighet med å vektlegge motivet for
ytringen, jf. Ot.prp. nr. 84 (2005-2006) side 20. Hensynene bak ytringsfriheten kan føre til at en ytring fra en ansatt har vern, også når arbeidsgivers interesser blir skadelidende.
Avveiningen mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. De generelle synspunkter Arbeidsretten her har gitt uttrykk for er i tråd
med det syn Høyesterett gir uttrykk for i Rt-2011-1011 og det syn Sivilombudsmannen har lagt til grunn i en rekke saker, senest i SOM-2018-4777.
I vår sammenheng har det betydning at den tillitsvalgtes hovedoppgave er å ivareta interessene til de arbeidstakerne vedkommende representerer. Det ligger i vervets og
rollens natur at det nødvendigvis vil kunne oppstå situasjoner hvor arbeidsgiver vil kunne reagere og være sterkt uenig i de syn tillitsvalgte forfekter, de standpunkter de inntar og
måten disse blir fremført på. Det må være vide rammer for en tillitsvalgts ytringer slik at vervet kan utøves på en forsvarlig og en for arbeidstakerne effektiv måte, jf. ARD-2012-
297 avsnitt 91.
Tillitsvalgtes ytringsfrihet er dermed også en del av vernet for organisasjonens virksomhet, jf. Grunnloven § 101.

Du finner hele Arbeidsrettens dom i safe.no: https://safe.no/det-ble-seier-for-idar-martin-herland-i-arbeidsretten/

Idar Martin Herland
Idar Martin Herland
Kristin plattform. Foto: Marit Hommedal, Equinor
Kristin plattform. Foto: Marit Hommedal, Equinor
Siri Espedal Kindem. Foto: Harald Pettersen, Equinorn
Siri Espedal Kindem. Foto: Harald Pettersen, Equinor