Nå åpnes Sliterordningen for søknader

Tekst: Ørnulf Kastet, advokat i YS

Sliterordningen gir en ekstra ytelse til de som tar ut AFP (avtalefestet pensjon) når vedkommende fyller 62, 63, eller 64 år og ikke har arbeidsinntekt ved siden av.

Nå er Sliterordningen åpnet for søknader. De som oppfyller vilkårene i ordningen kan søke med tilbakevirkende kraft og få etterbetalt fra og med 1. januar 2019. Ordningen er ment for de som har gått av med AFP, men er for slitne til å jobbe ved siden av. Sliterordningen ble forhandlet frem av YS og LO under tariffoppgjøret med NHO i 2018. Informasjon om hvordan en søker er bli publisert på ​www.sliterordningen.no

Ordningen finansieres ved oppsparte midler fra Sluttvederlagsordningen som nå er nedlagt. Det skal betales kontingent fra arbeidsgiverne tilsvarende det som tidligere ble betalt til
Sluttvederlagsordningen, men etter 2023 skal det ikke lenger betales inn til ordningen og ordningen vil bli avviklet når det ikke lenger er midler i ordningen. Spekter har sin egen
ordning som har identiske vilkår, men som finansieres over drift.

Begge ordningene, også Spekters administreres av Fellesordningen for AFP og styret er valgt av LO og YS. NHO har trukket seg ut av styret, men er selvfølgelig part i tariffavtalene som er hjemmel for hele ordningen.
Som kjent ble det i 2018 bestemt at ordningen skulle startes fra 1.1.2019, men det viste seg å være for ambisiøst. En rekke offentlige hjemler for datainnhenting måtte på plass,
skattemessige forhold skulle avklares og regelverk måtte utvikles. Dette har vært et krevende arbeid og først nå er ordningen klar til å ta imot søknader. I tråd med lovnadene som ble gitt ved tariffrevisjonen i 2018 skal det være mulig å søke og få etterbetalt fra 1.1.2019.

Dette er kravene for å få midler fra Sliterordningen

● Sliterordningen gjelder bare for overenskomster (tariffavtaler) med den gamle Sluttvederlagsordningen, som ble etablert i 1966. Du må altså ha jobbet et sted med
tariffavtale, omfattet av den gamle Sluttvederlagsordningen.
● Den gjennomsnittlige inntekten din de tre siste årene kan ikke overstige 7,1 G, eller om lag 700 000 kroner. (1G = Folketrygdens grunnbeløp, som var 96 883 kroner per 1. mai
2018).
● En må ha tatt ut AFP (avtalefestet pensjon) ved fylte 62, 63 eller 64 år.
● En kan ikke ha arbeidsinntekt ved siden av AFP. (Du kan ha en årlig inntekt på inntil 15.000 kroner før ytelsen bortfaller).
● En kan ikke kombinere Sliterordningen med andre ytelser, som: Uføretrygd, uførepensjon fra tjenestepensjon, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger,
sluttpakker, pensjon for særaldersgrenser eller midler fra den offentlige AFP- ordningen, som utbetales mellom 62 og 66 år.

Hvor stort tilskudd kan en få fra Sliterordningen?​ Full årlig ytelse tilsvarer 0,25 av grunnbeløpet i Folketrygden. Ved avgang ved 62 år får du full ytelse. Ved avgang ved 63 år får du 2/3 av full ytelse. Ved avgang ved 64 år får du 1/3 av full ytelse.

Går en av etter at du har fylt 65 år får en ingenting. Det første årskullet som kan søke er de som er født i 1957. De vil motta 1/7 av full ytelse. Senere årskull tillegges ytterligere 1/7 av
ytelsen, frem til 1963-årgangen, som får full ytelse. Ytelsen reguleres tilsvarende løpende utbetalinger fra Folketrygden. Ytelsen opphører ved fylte 80 år.

Ørnulf Kastet. Foto: YS
Ørnulf Kastet. Foto: YS