SAFE i ESS må ta utfordringene uten Oddleiv Tønnessen på laget

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Rammen rundt årsmøtet til ESS kunne ikke vært bedre. Med utsikt til havet, mat og forpleining som passer en ekte forpleiningsklubb, et godt gjennomført årsmøte og særdeles god stemning, ble det både en velfortjent avslutning for klubbleder Oddleiv Tønnessen, og en fin start for det nye styret.

Årsmøtet ble selvfølgelig preget av Oddleiv Tønnessens avgang som klubbleder. Preget var også talerne, tilhørerne og hovedpersonen selv. Oddleiv Tønnessen har vært en bauta for både klubb og forbund gjennom hele sin yrkesaktive periode i oljeindustrien, og har tatt de nødvendige kampene mot arbeidsgivere og for riktige og viktige veivalg fagpolitisk i forbundet.

Oddleiv Tønnessen åpnet årsmøte for siste gang med en velkomsttale hvor han oppfordret det nye styret til å ta til seg advarslene om et tøffere arbeidsliv, også i egen bedrift. Et stikkord er styringsretten. For det nye styret er det viktig å utvikle en god strategi i kommende styreperiode.

Oddleiv fortsatte med styrets beretning.

– Det har vært tøft disse årene der vi blir møtt med styringsretten hele veien. Vi må bli tøffere og stå imot arbeidsgiverne, ellers taper vi.

I beretningen beskrives blant annet forhandlingene med bedriften om revisjon av særavtalen med ESS Support som svært vanskelige. Også ordningen med forskuttering av sykelønn har vist seg å være tilnærmet umulig å få tilbake.  Industri Energi har for øvrig godtatt både sykelønnsordning og en ny særavtale.

For ESS-klubbens del er det flere prinsipper som ønskes endret i særavtalen. Det gjelder sysselsettingsbehovet og utlysing av ledige stillinger der klubben krever større vektlegging av bedriftsansiennitet, endringer i vikarpoolen der alt arbeid over 1460 timer utbetales med overtid, og reduksjon av forbruk av midlertidig ansatte.

Ettersom forhandlingene ikke har gitt resultater, er videre behandling løftet opp på et høyere nivå, mellom SAFE og Norsk olje og gass.

HMS: Petroleumstilsynet, Ptil, har definert forpleiningsbransjen som høyrisikogruppe. Fortsatt mister mange helsesertifikatet og det er høyt sykefravær. Ptil ga uttrykk for bekymring i møte med Bedriften, uten at bedriften ga signaler om at dette var de kjent med.

Det er inngått ny IA-avtale.

Forslag og vedtak

Det ble vedtatt å sette av 100 000 kroner av egenkapitalen til «innleie» av en kompetanse-muskel (Oddleiv), når vi trenger det i den neste perioden.

Det ble også vedtatt å dekke reiseutgifter for de som bor utenfor Norge, men i Norden.

I tillegg skal SAFE-klubben jobbe med å få forskutteringen av sykelønnen tariffestet. Dette sendes over til SAFE sentralt og jobbes videre med i forberedelsene til tariffoppgjøret.

Ny klubbleder i SAFE i ESS er Arild Bringaker

Leder: Arild Bringaker

Nestleder: Marie Tvedt

Økonomiansvarlig: Leif Tveita

Styremedlemmer: Olaf Kroken, Vibeke S. Sandli, Harald Ytreland, Erle Balstad, Alf Inge Steinsøy

1.vara: Chatrine Rose Lunde

2.vara: Kristin Ihme Valentin

Revisorer: Stian Sjåstad og Viktor Kjellevold

Vara revisor: Ove Bendiksen

Valgkomitéen: Tone Vatland, Helge Jacobsen, Hilde Fossand.

Nytt styre ble valgt på årsmøtet.
Nytt styre ble valgt på årsmøtet.
Stemmer telles av valgkomiteen.
Stemmer telles av valgkomiteen.