To år med utfordrende utvikling på sikkerhetsfronten i petroleumsnæringen

Tekst: Mette Møllerop. Foto: Roy Erling Furre og Mette Møllerop.

Den regjeringsnedsatte arbeidsgruppen som har vurdert utviklingen av HMS-tilstanden i norsk petroleumsnæring, peker på at en utvikling som preges av omstillinger og nedbemanninger, kan være en utfordring for det etablerte partsamarbeidet.

Rapporten ble overlevert statsråd Anniken Hauglie på en pressekonferanse i Arbeids- og sosialdepartementet fredag 29. september.

Det ble lagt fram en beskrivelse av rapporten som vil bli et viktig grunnlag for det videre arbeidet med HMS-meldingen som skal legges fram til neste år, forteller Roy Erling Furre, 2.nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, og medlem av arbeidsgruppen som har laget rapporten.

– Vi har hatt gode prosesser i arbeidsgruppen underveis. Selv om det, naturlig nok, er uenigheter om enkelte punkter og framstillinger, har partene hatt et godt samarbeid om innholdet.

De punktene man er uenige om, vil man finne igjen i rapporten. De er godt merket.

Furre trekker også fram gode relasjoner mellom arbeidstakerorganisasjonene.

– Vi vil jobbe videre sammen med flere av problemstillingene vi er enige om. Det er snakk om både å påvirke eller snu en utvikling, og løfte problemstillinger opp på et høyere nivå.

Noen vil nok mene at rapporten er forsiktig i formuleringene. Likevel er det nok av knagger å henge det videre arbeidet på.

– Med så forskjellige ståsted for partene i arbeidsgruppen, er dette likevel et godt grunnlag for det videre arbeidet, både i forhold til trepartssamarbeidet og for den framtidige HMS-meldingen.

En god rapport, med andre ord?

– Ja det syns jeg. Rapporten har en bedre forankring i arbeidstakerorganisasjonene enn tidligere og tilsvarende rapporter, og som jeg sa tidligere, den gir oss at godt grunnlag for videre jobbing med både kontrete saker og langsiktig arbeid for å høyne det generelle HMS-nivået i petroleumsnæringen.

Partene ble invitert med

Arbeids- og sosialdepartementet inviterte i november 2016 berørte parter og myndigheter til en arbeidsgruppe for en felles vurdering og drøfting av HMS-tilstanden og utviklingen i norsk petroleumsvirksomhet.

Etter en lang periode med positiv utvikling i industrien, har de siste par årene vist at industrien har hatt sikkerhetsmessige utfordringer og alvorlige situasjoner. En rekke endringsprosesser i virksomhetene i næringen er med på å skjerpe denne utviklingen.

Arbeidsgruppens medlemmer

Bakgrunnen for at arbeidsgruppen ble nedsatt, var et behov for å sette HMS-situasjonen i petroleumsvirksomheten på dagsorden. Gruppen har vært ledet av professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, Ole Andreas Engen. I tillegg sitter følgende representanter i gruppen:

Aud Nistov, fagsjef, Norsk olje og gass

Øystein Arvid Håland, direktør for sikkerhet og bærekraft, Statoil (Norsk olje og gass)

Øystein Joranger; advokat og spesialrådgiver, Norsk olje og gass

Martin Borthne, direktør for drift og prosjekter, Total E&P Norge (Norsk olje og gass)

Håkon Aasen Bjerkeli, forbundssekretær, Industri Energi

Cecilie Sjåland, yrkeshygieniker, LO

Roy Erling Furre, 2. nestleder, SAFE

Morten Kveim, avdelingsleder, Norsk Sjøoffiserforbund (DSO)

Terje Herland, tillitsvalgt, Statoil (Lederne)

Øyvind Jonassen, fagsjef offshore sikkerhet, Norges Rederiforbund

Ellen Grete Andersen, Senior Vice President HSSE, Kværner (Norsk Industri)

Ingar Lindheim, SHE & Q manager ExxonMobil (Norsk Industri)

Trude Skogesal, visepresident, NITO

Peter Sabel, tillitsvalgt, Statoil (Tekna)

Sigve Knudsen, direktør for juss og rammevilkår, Petroleumstilsynet

Arne Holhjem, underdirektør, Oljedirektoratet

Målsetting

Et viktig mål med gruppens arbeid har vært å komme frem til et representativt og omforent bilde av status for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Gruppen har vurdert hva som skal til for å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået, samtidig med effektiv og økonomisk drift. Med helse, miljø og sikkerhet menes i denne rapporten problemstillinger knyttet til storulykke og arbeidsmiljø offshore og på landanleggene, og arbeidsgruppens diskusjoner er derfor avgrenset mot tilstøtende områder som ytre miljø, luftfart og sikring/security, sier arbeidsgruppen i rapporten.

Synspunkt og konklusjoner i rapporten skal sammen med partenes og myndighetenes oppfatning av status, utfordringer og eventuelle mulige veier til videre utvikling og forbedring, bli en del av grunnlaget for en ny stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Arbeidsgruppen sier videre at den slutter seg til regjeringens ambisjon om at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet.

Status og tillit til myndighetene

Arbeidsgruppen peker på at en utvikling som preges av omstillinger og nedbemanninger, kan være en utfordring for det etablerte partsamarbeidet. Det ser ut til at partssamarbeidet nå utfordres i større grad enn tidligere, selv om man i arbeidsgruppen har ulikt syn på denne problemstillingen.

Det er også ulikt syn mellom partene på om Petroleumstilsynets tillitsbaserte strategi fullt ut er hensiktsmessig i lys av dagens situasjon i næringen.

Hovedtrekkene i dagens HMS-regime støttes

Innretningen på regimet, med vekt på funksjonsbaserte regler, ansvarliggjøring av aktørene og en risikobasert og dialogbasert tilsynsoppfølging, gir muligheter for innovasjon og valg av gode løsninger, sier arbeidsgruppen.

Fleksibilitet er et stikkord som gir rom for utforsking av problemstillinger og legger til rette for at partene kan utfordre hverandre og myndighetene med hensyn til fortolkning og oppfølging av rammer og muligheter. Samtidig har handlingsrommet grenser, og det er viktig at aktørene har forståelse og respekt for hverandres roller og ansvar. Arbeidsgruppen understreker at effektiviseringstiltak ikke må gå på bekostning av arbeidsmiljø- og sikkerhetsnivået.

Statsråd Anikken Hauglie og arbeidsgruppens leder, Ole Andreas Engen
Statsråd Anikken Hauglie og arbeidsgruppens leder, Ole Andreas Engen
Roy Erling Furre og Ole Andreas Engen
Roy Erling Furre