SAFE-seier i Transoceansaken

Tekst og foto: Mette Møllerop.

SAFE vant fram i 6G saken som gjaldt krav om full betaling i arbeidsgiverperioden under permittering.

29. november falt dommen i saken som har engasjert mange av våre medlemmer. SAFE tok ut søksmål mot Transocean for ulovlig begrensning av betaling i arbeidsgiverperioden under permittering. Nå har Stavanger tingrett også sagt sitt, og gitt SAFE fullt medhold.

Det var en knusende dom, sier Bernt Hodne, advokat i SAFE.

– SAFE var eneste fagforening som gikk hele veien til retten. Problemstillingen har vært kjent i flere kretser, men SAFE var den eneste som tok ut søksmål, og har nå altså vunnet fram.

Dommeren er enig i all argumentasjon som ble fremmet i retten, og landet på at SAFEs  påstand er korrekt.  Arbeidsgiver har ikke hjemmel til å begrense utbetalingen til 6G.

Hva sier loven

«Permitteringslønnsloven § 4 fastsetter at beregningsgrunnlaget for permitteringslønnen er det samme som beregningsgrunnlaget for sykepenger etter folketrygdloven §§ 8-28 til 8-30. Loven fastsatte tidligere at beregningsgrunnlaget var det samme som etter tidligere folketrygdlov §§ 3-4 bokstav a og 3-14. Loven viste ikke til folketrygdloven § 3-4 fjerde ledd, som fastsatte at det ikke ble gitt sykepenger for den del av inntekten som oversteg 6 G. Begrensningen på 6 G gjaldt derfor ikke. Ved endringen i 1997 pga. ny folketrygdlov var det ikke meningen å endre dette, jf. merknaden til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 29 (1995-1996) og note 22 til permitteringslønnsloven i Norsk lovkommentar.

Arbeids- og sosialdepartementet har samme forståelse av regelverket, jf. departementets brev til NITO av 21.4.2017. Det vises også til Arbeidstilsynets nettsider om permittering, hvor det ikke står noe om en begrensning til 6 G for arbeidsgivers lønnsplikt.»

Ingen begrensning

Som dommen sier, viser ikke henvisningen i permitteringslønnsloven til folketrygdlovens regler om begrensning, slik arbeidsgiver hevder. Verken lovverket, forarbeider eller juridisk teori støtter dette, sier Hodne.

– Intensjonen fra lovgiver har aldri vært at ansatte som blir permittert ikke skal få full lønn i arbeidsgiverperioden. I saksframstillingen skriver retten blant annet: «Permittering setter arbeidstaker i en vanskelig situasjon. Etter bare ti dager begrenses inntekten til dagpenger, og det er ikke enkelt for arbeidstakeren å få annet arbeid i en permitteringsperiode. De mange lovendringene som har vært i permitteringslønnsloven gjelder antall dager arbeidsgiver har hatt lønnsplikt, aldri en begrensning av lønnen.»

Pilotprosjekt

Dommen vil kunne få betydning for andre ansatte i samme situasjon, selv om saken ikke er behandlet etter reglene om småkravsprosess:

«Saksøker er medlem av Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE). Transocean er tilsluttet Norges Rederiforbund. Transoceans forståelse av hvordan permitteringslønnen skal beregnes er i samsvar med Rederiforbundets forståelse. Lønnsberegningen angår langt flere enn saksøker. SAFE og Transocean er enige om å kjøre saken som en såkalt pilotsak. Samme problemstilling er også aktuell i flere andre selskaper.»

Dommen kan i sin helhet leses på safe.no under nyheter.

Bernt Hodne
Bernt Hodne