SAFE Ung på lærerik konferanse

Tekst: Marius Mastad. Foto: Marie Wennberg og Susanne Aas.

20 Ung-medlemmer fra forskjellige klubber som ligger inn under SAFE paraplyen, møtte opp på konferansen. Det var en fin og dynamisk gruppe mennesker som både var reflekterte og engasjerte. Alderen var mellom 18 og 33.

I innbydelsen som gikk ut til unge i SAFE-klubbene, oppfordret initiativtakerne Hilde-Marit Rysst og Owe Waltherzøe til engasjement:

«Det er SAFE sentralt som inviterer i samarbeid med SAFE i Statoil sokkel, og vårt mål med samlingen er å skape entusiasme for Ung-arbeidet blant dere og i klubbene. Vi vil trekke enda flere ungdommer med i aktivt Ung-arbeid.

SAFE- organisasjonen står ovenfor store, tunge omorganiseringsprosesser. Årets seminar vil derfor handle om hvordan Ung-arbeidet i fremtiden skal være en integrert del av klubbarbeidet og i noe mindre grad styrt og drevet fram fra SAFE sentralt.

Det er uttalt at klubber og valgkomitéer skal ta hensyn til alderssammensetning, kjønn, rekrutteringsbehov og opplæringsbehovet til organisasjonen. Derfor handler dette i stor grad om dere.

Målet med denne samlingen er også å knytte kontakter på tvers i organisasjonen. Det er viktig for dere å ha en felles plattform, og det er viktig for utviklingen av forbundet.

Vi vil gi dere litt SAFE-historie med blant annet hovedavtalen og tariffavtalenes mange sider, dere får godt innblikk i organisasjonens nye sammensetning og hvordan SAFE-huset nå skal arbeide.

Denne nye måten å drive SAFE Ung-arbeidet på vil bli evaluert før neste kongress. Dette er en prøveordning som vi håper gir oss det vi ønsker oss, å få et godt Ung-arbeid lokalt i forbundet.»

Grunnleggende om avtaleverket

Deltakerne fikk en veldig interessant gjennomgang av avtaleverket med Levard Olsen-Hagen, jurist på SAFE huset. Han kjørte gruppen gjennom grunnleggende info rundt tariffavtaler og hovedavtaler. Vi fikk nyttig kunnskap om partsforhold, virkeområder og varighet for de enkelte avtalene. Det var spennende lektyre som alle hadde godt utbytte av. Dette er emner man aldri blir utlært på.

Politisk streik

I forbindelse med Levard sitt foredrag, ble vi enige om at ettersom det var en politisk streik ved Stortinget i Oslo, valgte vi å bidra med vårt oppmøte der. Der sto SAFE Ung representantene sammen med de andre fagforeningene. Vi bidro der med vår stemme mot videre etablering av «løsarbeidersystemet» som har tatt grep i hovedstaden.  Vi ville være til stede og markere vår motstand mot at arbeidsfolk skulle måtte stå med lua i hånden for å tigge om arbeid, en jobb som i tillegg har lite og ingenting av forutsigbarhet.

Vi kan ikke stå å se på at entreprenører har innleieforhold uten tariffavtaler. De innleide vet ikke hvor lenge de har jobb, og det er små muligheter for et fast ansettelsesforhold. Her er det allmenne samfunnsforhold som står på spill, og vi vil ikke tilbake til løsarbeidersamfunnet.

Vi ser gjerne at den norske stat vil vurdere det samme virkemiddelet som Tyskland brukte, da med forankring i arbeidsmiljøloven, AML: «forby innleie av visse arbeidsgrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det».

Prioriter Ung-arbeid

Rådgiver i YS, Goran Scekic, deltok som innleder på konferansen. Det var veldig inspirerende å se hvordan han brenner for Ung-arbeid. Han poengterte viktigheten av at dette må være en prioritet for alle klubber og foreninger under YS.

Goran tok oss også igjennom YS Arbeidsliv-barometer for 2017. Denne viser en årlig analyse av tilstand og utvikling i norsk arbeidsliv. Barometeret ble gjennomført første gang i 2009.

YS Arbeidslivs-barometer for året 2017 viser at oppslutningen rundt sentrale lønnsforhandlinger står sterkt.

Barometeret måler også ansattes opplevelse av trygghet og tilknytning til arbeidslivet. Årets målinger viser en nedgang i opplevd trygghet i mange grupper.

Det er et tankekors at mange sier de støtter fagbevegelsen, men velger allikevel ikke å organisere seg. Færre organiserte gir også fagbevegelsen mindre innflytelse.

HMS i bedriftene

Koordinerende hovedverneombud, K-HVO, Kaare Edvardsdal i Transocean hadde også en liten seanse for oss. Det er spennende å høre Kaare fortelle hva de har klart å få til innad i egen bedrift når det gjelder videreutvikling HMS kulturen. Han er et godt bevis på at alder er ingen hindring for å drive godt HMS arbeid, så fremt engasjementet og interessen for å bidra er sterkt tilstede.

Vi fikk høre hvordan han har jobbet med «Målbar arbeidstakermedvirkning».  I det ligger problemstillingen: hvordan gjøre arbeidstakermedvirkning målbar ved hjelp av bedriftens styringssystem, og med forankring i norske forskrifter og lover. I Transocean setter de årlig et måltall for arbeidstakermedvirkning.

Denne medvirkningen, samt grad av medvirkning, loggføres. Måltallet visualiseres i en måltallsmatrise.

Dette er verktøy som skal bidra til å øke fokus på reell arbeidstakermedvirkning og dokumentere forbedringsområder i organisasjonen.

SAFE Ung-fremtiden

Dette var et viktig og engasjerende emne som alle hadde sterke meninger om, og alle deltakerne bidro aktivt. Der gikk vi gjennom hva den enkelte tenkte om dagens situasjon i næringen, hva de selv bidro med av fagforeningsarbeid på arbeidsplassen, og hva de kunne tenkt seg å jobbe mer målrettet mot i framtida.

Vi fikk gjort litt brainstorming rundt hva man følte manglet av verktøy og virkemidler for å fungere bedre som unge SAFE-representanter, og vi fordelte arbeidsoppgaver som ble generert av de forslagene som dukket opp.

Resultat fra kongressen

Under SAFE-kongressen 2017 ble det presisert at SAFE sentralt mener det er klubbene selv som skal drive Ung-arbeidet fremover. SAFE sentralt ville fremdeles selvsagt være behjelpelige på forespørsel fra klubbene.

Med bakgrunn i dette dannet vi en arbeidsgruppe med representanter fra de forskjellige klubbene som skulle være initiativtakere i å drive arbeidet med SAFE-Ung videre på tvers av klubbene. Vår jobb blir å prøve og ansvarliggjøre de enkelte klubbene til å bidra økonomisk til Ung-arbeid, selv om jeg tror det blir uproblematisk da de fleste ser verdien i å utvikle de unge lovende. Disse ungdommene vil vi gjerne skal få mulighet til å vokse i forbundet, samt motiveres til å påta seg verv av egen interesse. Dette vil vi prøve å trigge ved å ta disse med på klubbledermøter, landsmøter og andre arenaer. Det å se og oppleve fagforeningsarbeid på nært hold, kan være gnisten som til slutt skaper en stor flamme rundt det å drive aktivt fagforeningsarbeid. Vi trenger engasjert ungdom som skal drive fagforeningen videre og kjempe de kamper som kommer i fremtiden.

Forbundslederen fikk ordet

Til slutt hadde vi en inspirerende gjennomgang med forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Vi fikk anledning til å snakke «løst og fast» om SAFE. Derav vi fikk høre om fremgangen med SAFE- skolen som etableres, hvor tillitsvalgte kan bli kurset i diverse fagfelt innen fagforeningsarbeid. All honnør til Owe Waltherzøe som har vært primus motor bak å få til SAFE Skolen.»

SAFE Ung-seminar
SAFE Ung-seminar
På streiken mot innleie
Program og litt godsaker
Owe Waltherzøe og Marie Wennberg foran look alike i Oslo
Owe Waltherzøe og Marie Wennberg foran look alike i Oslo
SAFE-flagget er med
SAFE-flagget er med
Susanne Aas, SAFE Klubben Kårstø og med i Ung-Utvalget og Marie Wennberg, nestleder i SAFE i Hammerfest og leder av SAFE Ung.
Marius Mastad
Marius Mastad

Marius Mastad
Alder: 32 år
Bosted: Trondheim
Arbeidsted: Statoil Gullfaks C
Stilling: Elektriker
Verv: Styremedlem SAFE i Statoil, avdeling sokkel

Årsak til SAFE engasjement: Ble nærmere kjent med fagforeningen etter at jeg ble invitert med på et årsmøte i SAFE. Videre har ønsket om å bidra til fellesskapet gjort at man blir mer engasjert etter hvert som man ser det store bildet og viktigheten av å ha en sterk og samlet fagforening.