Ikke gratis og fritt tilgjengelige NORSOK-standarder

Tekst og foto: Mette Møllerop/Halvor Erikstein og Harald Pettersen, Statoil.

Det blir et hemmelig regelverk når standardene må kjøpes av arbeidstakerne. Konsekvensene ved denne praksisen ble tatt opp av Roy Erling Furre, SAFEs forbundssekretær HMS, i Regelverksforum 7. desember, uten at noen av de tilstedeværende så noen bristende logikk i å skulle betale for standardene som de er pålagt å bruke i arbeidet sitt.

For tillitsvalgte og verneombud er standarden gratis, men det kreves søknader i hvert enkelt tilfelle. Det er fagforbundene som pålegges å administrere dette. Mottaker av en standard må signere på en seks punkts avtale om tilgjengeliggjøring, og mottaker er underlagt opphavsrett.

I tillegg til de nevnte problemstillingene, ble det også stilt spørsmål ved hvordan håndtere saker hvor opphavsretten ikke er fulgt. Hva vil skje med tillitsvalgte og verneombud som kopierer og deler en nødvendig standard? Hvordan kan kravene innen HMS håndteres når naturlig utveksling av krav og kunnskap regnes som brudd på lov og er underlagt straffebestemmelser?

I Sikkerhetsforum 28. september 2017 holdt Halvor Erikstein, yrkeshygieniker og organisasjonssekretær i SAFE, innlegg om praksis og virkelighet rundt abonnements- og betalingsløsning av standardene. Heller ikke i dette forumet var det noen forståelse for problemene betaling ville føre til.

– Dette blir et hemmelig regelverk, i strid med norsk regelverk, og vi kommer ikke til å gi oss i denne saken. Den vil rulle videre til vi har fått innfridd kravet, sier Roy Erling Furre og Halvor Erikstein.

Kongressvedtak

På årets SAFE-kongress ble det vedtatt en resolusjon hvor man tar sterk avstand fra at det er innført betaling for NORSOK-standardene og at brudd på opphavsretten kan medføre streng straff. Videre kreves det at alle NORSOK-standarder som blir referert til i Petroleumsregelverket og har betydning for helse, miljø og sikkerhet, skal være gratis for fagforeninger og verneombudstjeneste, samt tilgjengelig på norsk språk.

Fortsatt verken gratis eller fritt tilgjengelig

På hjemmesiden til standard.no reklameres det med at NORSOK-standardene er gratis og fritt tilgjengelig for fagforeninger og verneombudstjeneste.

Selv om Standard Petroleum skriver at standardene er gratis og fritt tilgjengelig, er virkeligheten for dem som trenger en standard ikke slik.  Vårt krav er slett ikke er innfridd, sier Roy Erling Furre og Halvor Erikstein.

– Det må søkes om å få tilgang til standardene, og lov om opphavsrett gjelder. Det innebærer at man ikke kan kopiere eller dele en standard med en kollega eller andre som har behov for den i jobbsammenheng.

Det må altså søkes på nytt for å få et nytt eksemplar til «dedikerte» (tillitsvalgte/verneombud), eller kjøpes for den nette sum av 1057,50 kroner inkludert moms.

– For oss vil dette merarbeidet kreve minst en hel stilling å administrere. Det er helt uaktuelt, sier Furre og Erikstein.

Deling av kunnskap blir straffbart

Tidligere var standardene fritt tilgjengelig og kunne lastes ned og distribueres fritt. Det opplever arbeidstakerne som en selvfølge, ettersom det dreier seg om korrekt utførelse av arbeidsoppgaver i et arbeidsforhold.

Nå er altså standardene underlagt opphavsrett, og retten innebærer at Standard Norge fastsetter Norsk Standard, og Standard Online forvalter rettighetene på opphavsmann- og utgiversiden. Overtredelse er straffbart:

«§ 54. Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt bryter denne lov…»

Arbeidsmiljøloven er den loven som skal følges når det gjelder krav og regler til arbeidsmiljø. Loven kan selvsagt ikke vike eller underkjennes i forhold til NORSOK-stander.

Hva sier Arbeidsmiljøloven?

§ 4-2. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling
1. Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem.

– Å innføre betaling for å bruke de standardene som er lovpålagt i regelverket, er dermed i strid med Arbeidsmiljølovens paragraf 4 -2, sier Roy Erling Furre.

Hva er argumentene for å innføre betaling?

– Først og fremst er det finansieringen. Det kan ligge store verdier i salg av standarder. I tillegg skal ikke utenlandske aktører kunne bruke disse gratis, selv om de altså jobber i Norge og må rette seg etter norsk regelverk.

Ikke akkurat billig

Prisen for et sett er satt til 55.000 kroner. Er det flere i samme bedrift som har behov for dette, må de kjøpe sitt eget sett, ettersom det er straffbart å låne det ut til andre.

– For å sette det i perspektiv: Halvor og jeg må kjøpe hvert vårt eksemplar om vi har behov for det. Det betyr utgifter på 110.000 kroner. Dersom du som journalist trenger det som bakgrunnsinformasjon, blir det et tredje sett, og vi er oppe i 165.000

Her får også staten gode inntekter på momsen.

– Avtalen er treårig, men må fornyes hvert år. I en treårsperiode kan du altså gange beløpet opp med tre. Da ligger vi rett rundt en halv million kroner for denne perioden på oss tre.

I Standards avtale punkt 3 og 4 står følgende:

Kjøper vil gjennom signatur på Appendix A til denne avtale være ansvarlig for at opphavsretten til NORSOK standardene er ivaretatt av abonnementets brukere.

Kjøper skal innhente og lagre skriftlig bekreftelse fra de arbeidsgivere som har verneombud el. som trenger tilgang til NORSOK abonnementet. I slik bekreftelse skal det fremgå av opphavsrettsnotis at arbeidsgiver og bruker er innforstått med at Standard Norge (gjennom Standard Online AS) forvalter opphavsretten til NORSOK standardene, og at enhver kopiering og/eller tilgjengeliggjøring av standardene samt innhold i disse kun kan skje med skriftlig tillatelse fra Standard Online AS.

Mot SAFEs stemme

Beslutningen om å innføre abonnements- og betalingsløsning ble vedtatt i Sektorstyret Petroleum mot SAFEs stemme. LO står bak forslaget som skal «bidra til økonomi til finansiering av oppdatering av standardene.»

I protokollen fra møtet står det videre at fagforeningene også skal forvalte opplæringen av bruken av standardene.

– Vi har verken tid eller kapasitet til å kartlegge hvem som er verneombud, tillitsvalgte eller har behov for de respektive standardene. Det blir et enormt byråkrati som raskt krever en ekstra stilling i organisasjonen. Opplæringen kommer på toppen av dette. Det er helt uaktuelt å bruke tid og ressurser på dette, sier Furre og Erikstein.

Hva gjør dere videre med saken?

Som vi sa innledningsvis, saken ruller videre til vi får innfridd kravet.

Roy Erling Furre, forbundsleder HMS
Halvor Erikstein
Halvor Erikstein

SAFE Forbundsstyre mener:

  • SAFE Forbundsstyre tar sterk avstand fra at det er innført betaling for NORSOK standardene og at brudd på opphavsretten kan medføre streng straff.
  • SAFE forbundsstyre krever at alle NORSOK standarder som blir referert til i Petroleumstregelverket og har betydning for helse, miljø og sikkerhet skal være gratis.
Vedlikehold på Statfjord B. Foto Harald Pettersen
Vedlikehold på Statfjord B. Foto Harald Pettersen

SAFE Forbundsstyre mener:

  • SAFE Forbundsstyre krever at NORSOK S-002 Arbeidsmiljø skal utformes slik at den følger målsetningene til arbeidsmiljølovens §1.
  • SAFE forbundsstyre tar sterk avstand fra at nye revisjonen av S-002 utformes etter målsetningene definert som;
    • «bidra til utvikling innen helse, miljø og sikkerhet for å oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå»,
    • og «utvikles under mottoet: “Godt nok er godt nok”;».