Tettpakket landsmøte

Tekst og foto: Mette Møllerop.

To dager var nok i snaueste laget for et innholdsrikt program. Mellom gode innlegg og  spennende debatter, ble det likevel tid til å trekke pusten, så vidt…

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst som for tida er delvis sykemeldt, åpnet landsmøtet med å gratulere bransjen med 50 gjennomførte år med spennende oljeindustri.

Til tross for harde tider, er vi klare for nye 50 år. Vi har ingen planer om å slukke lyset i Nordsjøen, selv om investeringene har stoppet opp. Vi ser fram til mange nye år med olje og gass.

Hun viste videre til gode innledere som vil dekke viktige temaer under disse to dagene, og ønsket delegater og gjester et godt landsmøte.

Og det var mange gode innledere

Hilde-Marit Rysst holdt ord. Programmet hadde mange gode innledere som trakk fram ulike deler av oljeindustrien, viktigheten av sikkerhet og et forutsigbart arbeidsmiljø, faren for storulykke og en mistanke om utilstrekkelig kontroll, prognoser for framtidig oljeproduksjon i forhold til gjenværende oljereserver, og Norge og norsk industri med bakgrunn i TTIP og TiSA. Landsmøtet fikk og besøk av Marie Smith-Solbakken og Tord F. Paulsen som fortalte om den forestående lanseringen av boka om Alexander Kielland-ulykken. Både denne, og deler av innledningen til Kathrine Kleveland som holdt innledningen om TTIP og TiSA, har fått egne artikler i magasinet.  Eivind Falkum fra Arbeidsforskningsinstituttet var også invitert som innleder om temaet Medbestemmelsesbarometeret. Også dette har fått plass i en egen artikkel.

Noen av innlederne

Landsmøtet fikk ta del i Statoils Johan Sverdrup-prosjekt. En oversiktlig og god framstilling ble holdt av Kjetil Rokseth Digre og Tor Egil Løvli som begge er en del av prosjektet.

De orienterte om starten på Johan Sverdup og hvilke fordeler det vil ha for bransjen. Johan Sverdrup skal levere 440.000 fat pr dag, og det skal økes til 660.000 fat. Tallene ble presentert, for å vise fram størrelsen på prosjektet. Statoil har 30 prosjekter på gang, hvor 80 prosent faller på norske bedrifter. Cirka 120 brønner som skal bores. Statoil mener selv at boretakten er god.

Framtida for oljeindustrien

Oljedirektoratets direktør, Bente Nylund, viste til Ekofisk som er blant de felt som vil være med inn i fremtiden sammen med Johan Sverdrup, Castberg og Snorre.

Mye kompetanse er gått tapt i denne vanskelige tiden, og vi ser at ungdom velger bort en mulig petroleumsutdannelse på grunn av situasjonen i bransjen.

– Uten økt oljepris blir det liten vekst. Når det gjelder ressurser på norsk sokkel har vi ikke nådd halvparten. Det er stengt ned 19 felt, 81 er i produksjon. Fremtiden vil handle om pris og kostnader og vilje til endring. Levetiden på dagens felt blir stadig utvidet og det viser at petroleumsvirksomheten vil være interessant for bransjen i en årrekke fremover.

Vi tror på en vekst, sa Nylund videre og trakk fram Barentshavet som har 20 prosent av de uoppdagede ressursene på sokkelen.

– Vi tror det er 20 til 30 prosent uoppdagede ressurser ved Lofoten og Vesterålen. Det blir cirka 30 letebrønner i 2017, og halvparten av disse er i Barentshavet

Oljedirektoratet estimerer investeringer på 200 milliarder per år fremover, og mener det må kartlegges nye områder de neste årene, spesielt i Barentshavet.

– Olje og gass vil være den viktigste næringen i mange tiår fremover. Uten olje og gass hadde Norge gått med underskudd og det må vi ikke glemme i denne prosessen, sa Bente Nylund.

Utfordringer

Anne Myhrvold, Petroleumstilsynets (Ptil) direktør tok opp dagens og morgendagens sikkerhetsutfordringer.

– Situasjonen i dag viser negative tall som bekymrer veldig. Vi har mange hendelser i dag, men foreløpig kan vi ikke se at dette har med kutt i kostnader å gjøre. Det er imidlertid litt for tidlig å konkludere.

Tilsyn onshore og offshore skal følge nøye med på situasjonen. Tilrettelegging for bedriftene er viktig.

– Hvordan vi skal følge opp rammebetingelser, granskninger og alvorlighet i hendelser, er noe vi jobber kontinuerlig med.

I oktober har Ptil hatt fire granskinger. Vi er bekymret for kontraktsforhold opp mot forpleining. Derfor har vi et ekstra trykk på rammebetingelser for disse.

– Det er selskapenes ansvar å sørge for at HMS blir fulgt, og Ptil har oppsyn med dette. Hovedfokuset er nå på storulykker og arbeidsmiljø.

Fremtiden er nå

SAFE Ungs s leder, Marie Wennberg, var på talerstolen og oppfordret klubbene: ta oss unge med og inkluder oss. Sørg for erfaringsoverføring. Vi ønsker deltakelse i lønnsforhandlingene for å lære. Vi vil gjerne være med på riggbesøk og vi vil inkluderes i de forskjellige fora. SAFE Ung er den viktigste kilden til rekruttering.

Varslerrollen i praksis

Runar Kjørsvik, tidligere HVO ved Ormen Lange, fortalte sin historie fra 2013 frem til 2016. Kort fortalt resulterte uenigheter i tillitsmannsarbeidet med at Runar ble truet av Shell til et forlik. Shell ønset ikke at saken skulle ende i rettssalen. Etter at Runar valgte å tre ut av stillingen, holder Shell fortsatt på med trakassering av den tidligere tillitsvalgte. HR-strategi på denne arbeidsplassen er å knuse tillitsvalgtapparatet. HR undergraver AML og norske lover. Konklusjon er at vernetjeneste og tillitsvalgtapparat er under stort press på denne arbeidsplassen.

Shell er ikke den eneste. Det er sterke signaler fra flere arbeidsplasser som lider under samme presset, viser Medbestemmelsesbarometeret. Dette problemet bør løftes opp på et høyere nivå. Ptil må ta tak i dette problemet, og SAFE må sette ned foten og gjøre ord til handling, sa Runar Kjørsvik blant annet.

NRK var på landsmøtet og gjorde opptak av innlegget til bruk i en kommende dokumentar.

Juridisk avdeling merker

Elisabeth Bjelland og Bernt Hodne orienterte om saksmengden på SAFE-huset. Nedbemanning og oppsigelser som generer færre medlemmer, resulterer ikke i færre saker. Snarere tvert imot.

Vi ser en brutalisering av arbeidsmarkedet, arbeidsgiver tar snarveier og tilbyr arbeidstakere dårligere stillinger og utenlandske avtaler. Dette undergraver tariffen. Vi har flere eksempler på at arbeidsgiver fraskriver seg dekning av reiseutgifter og arbeidstaker kan bli skattlagt for dette. Nedbemanning av enkeltinstallasjoner er ikke lov, og skal tas opp fortløpende. Man skal ha full lønn i arbeidsgiverperioden. Her prøver arbeidsgiver å beregne dette til 6G. Sivilt  søksmål kommer, dette ikke er lov ifølge tariff.

Kontrakts- og rammevilkår

Kai Morten Anda og Oddleiv Tønnessen innledet om kontraktspolitikk og rammevilkår i forpleiningsbransjen.
Anbud og kontrakter blir i større grad globale, det er mindre innflytelse og mindre forskjeller.

Hva betyr dette, spurte de?

– Ingen medvirkning, mindre forskjeller, endring i lover og regler. Kostnader er det som gjelder, men hva med HMS?

Alle kontrakter er beskåret med inntil 25 prosent, og det som deretter må fjernes, er personell. Hva skjer i neste besparing?

– Jo, det er å nedbemanne og flytte arbeidsoppgaver over på andre. Faren er at seriøse aktører ikke tør å by på anbud på grunn av risiko.

Ønsker SAFE å satse på forpleining?

– Alle trenger et fellesskap der alle blir sett. Alle goder som tidligere har fungert i forpleining har smuldret bort. Situasjonen skal nå følges opp sammen med Ptil.

Resolusjoner

Lofoten og Vesterålen

Bjørn Asle Teige ønsker at landsmøtet støtter en konsekvensutredning.
Landsmøtet støtter dette forslaget.

Tilsynsordning for flerbruksfartøy legges til Ptil

Landsmøtet støtter dette forslaget.

Gransking Alexander Kielland

Landsmøtet støtter teamet bak boken Råolje som omhandler Alexander Kielland-ulykken, og ønsker at denne saken blir gjenopptatt.

Arbeidstakermedvirkning Ormen Lange

Landsmøtet støtter SAFE-klubben på Ormen Lange i deres kamp om reell medvirkning.
Resolusjon er vedtatt av landsmøtet ved akklamasjon.

Marie Smith-Solbakken og Oddleiv Tønnessen
Marie Smith-Solbakken og Oddleiv Tønnessen
Runar Kjørsvik
Runar Kjørsvik
Roy Erling Furre og Roy Aleksandersen
Roy Erling Furre og Roy Aleksandersen
Kjetil Digre Rokseth og Tor Egil Løvli
Kjetil Digre Rokseth og Tor Egil Løvli
Kai Morten Anda, klubbleder i SAFE i Sodexo
Kai Morten Anda, klubbleder i SAFE i Sodexo
OD-direktør Bente Nylund
OD-direktør Bente Nylund
Ptil-direktør Anne Myhrvold og SAFE-leder Hilde-Marit Rysst
Ptil-direktør Anne Myhrvold og SAFE-leder Hilde-Marit Rysst