Sterk og rørende boklansering på Sola

Tekst og foto: Mette Møllerop

Lanseringen av «Alexander L. Kielland»-ulykken, den første boka i serien Råolje, ble en spesiell opplevelse for overlevende, pårørende og andre gjester. Sterke og tankevekkende møter etter 36 år, satte spor som ikke lar seg viske ut.

I invitasjonen som gikk ut, ble det lagt opp til et todelt program. Første del var en lukket samling for overlevende, pårørende og spesielt inviterte gjester. Andre del var åpen for alle, med utstillingen av bilder av Tord F. Paulsen som ramme, sammen med taler og innslag.

Forfatterne bak boka, Marie Smith-Solbakken, Ellen Kongsnes, Else M. Tungland, Hans Jørgen Wallin Weihe og Christer D. Daatland, hadde valgt Sola Strandhotell som «vertskap» for boklanseringen, et godt valg med Nordsjøen som nærmeste nabo.

I forkant var det lunsj for alle. Det ga også mange av dem som ikke hadde hatt kontakt med hverandre i alle disse årene, mulighet til en god start på dagens program.

Lukket del

Den lukkede delen var stengt for pressen, og de av oss som tilhører denne gruppen men likevel var tilstede, har derfor unnlatt å publisere bilder og referere til innslag som ikke er klarert med de pårørende og overlevende.

Else M. Tungland, instituttleder ved Universitetet i Stavanger, åpnet denne delen. Resten av programmet var en fin blanding av kulturelle innslag og taler, med blant annet sang fra datter til en av de forulykkede, Merete Haslund, opplesning fra boka av skuespiller Torfinn Nag, og innlegg fra professor ved NTH, Torgeir Moan, som satt i Kielland-kommisjonen.

SAFE har bidratt

Både som fagforbund og med bidrag fra enkeltmedlemmer, har SAFE deltatt i arbeidet med boka. Det har vært viktig for forbundet å bli en del av denne historien som vi fortsatt ikke kjenner slutten på. Kravet om ny gransking står så absolutt ved lag, og støtten for dette kravet vokser fra dag til dag.

Både Hilde-Marit Rysst og Roy Erling Furre fra forbundsledelsen i SAFE var tilstede og hilste fra SAFE. Forbundsleder Hilde-Marit Rysst sa i den lukkede delen at hele historien bak Alexander Kielland-ulykken må blir kjent. Ektefeller, barn, barnebarn, søsken, venner og kolleger som sitter igjen med ubesvarte spørsmål, har krav på å vite hva som var den faktiske årsaken til ulykken. For mange er dette helt nødvendig kunnskap for å kunne forsone seg med den tragiske hendelsen 36 år tilbake. For oljearbeiderne som jobber i industrien i dag, må den fulle og hele sannheten opp fra arkivene og fram i lyset. Dette er lærdommen som må ligge i bunn for sikkerhetsarbeidet som gir oljearbeiderne nødvendig trygghet og tillit til at sikker drift er på plass, og faren for storulykker er minimalisert.

Gransking er nødvendig

Roy Erling Furre, 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, holdt sitt innlegg under den åpne delen. Han tok opp bakgrunnen for kravet om ny gransking, og viste blant annet til Sleipner-ulykken hvor han var blant de siste som ble reddet opp fra sjøen og overlevde, mens en rekke andre passasjerer druknet i det iskalde havet. Furre ble leder for støttegruppen, og erfarte raskt hvor viktig det var å få kunnskap og informasjon om årsaken til ulykken.

Etter en slik ulykke har du utallige spørsmål, og du kan aldri for mye informasjon.

Hvordan opplevde du dagen på Sola Strandhotell selv?

Det var en sterk samling, og veldig mye av det som er kommet fram i forbindelse med intervjuene og samtalene som er med i boka, gjør at vi ønsker en ny gransking. Både den lukkede og den åpne samlingen ga tydelige signaler om at dette var et felles ønske.

Noen av de overlevende deltok på en samling på SAFE-huset i forkant av samlingen. Ga det en styrke til granskingskravet?

Ja, det ble en vekker. Det var første gang jeg tenkte og virkelig forsto at en ny gransking var helt nødvendig.  De overlevende snakket helt fritt, og både de og vi andre som var tilstede, var overrasket over at de ikke var avhørt og at deres opplysninger ikke var kommet med i noen rapporter. De fortalte mange dramatiske episoder både i forkant av ulykken og under selve havariet. Det var da jeg skjønte at det var behov for gransking.

Høringer om varsling

Under samlingen på Sola fikk vi og oppsummert en del av de ubesvarte spørsmålene. For dem som på en eller annen måte er en del av ulykken, er svarene en ny gransking vil kunne gi, viktige. For industriens framtid er det uten tvil ett krav som gjelder: alt må opp i dagen.

Stortinget har nå satt ned et utvalg som skal se på varlingsproblematikken. I pressemeldingen fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie skrives følgende:

«I statsråd 11. november ble det oppnevnt et ekspertutvalg som skal gjennomgå og vurdere varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og praktiseringen av disse. Direktør Anne Cathrine Frøstrup leder utvalget.

Utvalget er satt sammen av fagpersoner innen juss, organisasjonspsykologi, presse og media og som har praktisk erfaring med å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Arbeidslivets parter vil også være representert i utvalget.

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass et bredt sammensatt utvalg som skal vurdere om det er behov for å foreslå lovendringer og/eller andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Utvalget skal blant annet vurdere om arbeidsmiljølovens regler har hensiktsmessige begreper og avgrensninger. Utvalget skal også drøfte hvilken rolle myndighetene, domstoler, fagforeninger, tillitsvalgte og verneombud har i varslingssaker, sier statsråden.

Utvalgets utredning skal legges fram innen 1. mars 2018.»

Det er et stykke fram i tid før man kan si noe om varslingsbegrepet får den helt nødvendige plassen i norsk arbeidsliv. Foreløpig er varslerrollen på mange måter en «Urias-post».

Trygghet som varsler?

I Alexander Kielland-saken ser vi det tydelig, sier Roy Erling Furre.

Mange av de overlevende sier at de ikke kan stå fram og fortelle om det de opplevde, før de er blitt pensjonister. Først da er de trygge, først da er det mulig å få sannheten fram. Det er uholdbart. Med slike forhold i arbeidslivet har vi et stort problem, ikke minst i forhold til sikkerhet.

Om vi ved hjelp av varsling kunne forhindret en Deepwater Horizon-ulykke, er dette alvorlig.  Det viser at varsling er avgjørende for å kunne redde både liv og plattform.

Furre nevner også plattformen Yme som et eksempel.

Det er helt sikkert personer som jobbet i prosjektet som kunne ha sagt fra og stoppet galskapen, om de hadde hatt beskyttelse som varsler.

Bok til stortingsrepresentantene

Da boka om ulykken var trykket og fagforeningsfolk så hva som befant seg på boksidene i form av sterke beretninger fra dem som overlevde, fra pårørende som i forkant av ulykken hadde fått informasjon fra ektefeller som ikke overlevde, ble det raskt klart at denne boka måtte ut til politikerne på stortinget som kan behandle saken om gransking på nytt.

Klubber og fagforeninger i SAFE, med blant annet Oddleiv Tønnessen, klubbleder i SAFE i ESS i spissen, startet innsamlingsaksjon blant klubber og medlemmer, og fikk kjøpt inn det nødvendige antall bøker. Julekort ble trykket, og alle stortingsrepresentanter skal nå ha fått boka.

Boka er en grunnstein i arbeidet videre, sier Roy Erling Furre.

Her ligger all informasjon som vi trenger for videre gransking, og her ligger dokumentasjonen på at en rekke opplevelser, konkrete opplysninger, aldri er blitt kjent fordi disse personene ikke ble avhørt.

Boka er en milepæl

Selv om boka foreløpig er den første i serien «Råolje», står den trygt på egne bein. Den er bygd opp ved hjelp av intervjuer med mer enn 250 mennesker:

«alt fra sønnen i Førresfjorden som mistet sin far, jenta som ikke var født da ulykken inntraff, politikeren som fortolket hendelsen og satte nye standarder, enken som har lagt det bak seg, kollegene som sluttet, helikoptermannen som løftet overlevende om bord, journalisten som be beordret til å oppsøke pårørende, dykkerne som lette etter omkomne, til statsministeren som til slutt senket plattformen.»

Dette er materialet som førte til videre søk i kilder og arkiver og som ga forfatterne og forskerne tilgang til ny kunnskap.

SAFE kommer tilbake med videre omtale av boka. Som en start, oppfordrer vi folk til å lese boka. Den er ikke bare full av kunnskap og viktig informasjon, den er også svært gripende.

Else M. Tungland åpnet boklanseringen
Else M. Tungland åpnet boklanseringen
Tord F. Paulsen, Marie Smith-Solbakken og ordfører i Sola, Ole Ueland
Tord F. Paulsen, Marie Smith-Solbakken og ordfører i Sola, Ole Ueland
Merete Haslund og musiker Hans Inge Fagervik
Merete Haslund og musiker Hans Inge Fagervik
Torfinn Nag leser fra «Fortellingen – en polyfoni».
Torfinn Nag leser fra «Fortellingen – en polyfoni».
Fra den åpne delen. Kian Reme i forgrunnen er sentral i gruppen som vil ha ny gransking.
Fra den åpne delen. Kian Reme i forgrunnen er sentral i gruppen som vil ha ny gransking.
Ordfører i Sola, Ole Ueland, hilser på Roy Erling Furre før åpningen av fotoutstillingen
Ordfører i Sola, Ole Ueland, hilser på Roy Erling Furre før åpningen av fotoutstillingen