Fra verneombudets ståsted

Tekst: Peter Alexander Hansen og Sigbjørn Lundal. Innledning, redigering og foto: Mette Møllerop

Verneombudene ser på seg selv som en ressurs, men opplever at arbeidsgiverne behandler dem som hindringer i veien.

Den bedriften som best evner å utnytte sine interne ressurser i form av arbeidstakermedvirkning, er fremtidens vinner i oljeindustrien.

De to koordinerende hovedverneombudene Peter Alexander Hansen i Statoil, og Sigmund Lundal i Schlumberger, var invitert til å holde innledninger under Petroleumstilsynets (Ptil) topplederkonferanse i slutten av november. Konferansen hadde som mål å samle «de viktigste lederne og premissleverandørene i næringen» til en diskusjon om «Varig endring – valg ved et veiskille».

En rekke alvorlige hendelser i løpet av kort tid har fått varsellampene til å blinke, og Petroleumstilsynet er med god grunn bekymret for situasjonen i industrien.

«Trenden skal snus» vil bli et viktig tema for det kommende året, og Ptil sier at dette arbeidet skal prioriteres høyt.

Arbeidstakermedvirkning – en undervurdert ressurs?

I den felles innledningen fra Hansen og Lundal, trakk de fram viljen til å bidra, og de mer eller mindre ubrukte ressursene som arbeidstakere, tillitsvalgte og verneombud sitter på.  Her følger noen redigerte klipp.

Peter A. Hansen: Vi ser en gryende motløshet hos våre kolleger og operative ledere på grunn av at de ikke blir lyttet til.

Dere skal vite at alle er klare til å bidra, men opplever at toppledelsen ikke lenger tar hensyn til gode forslag som blir fremmet. Det bekymrer oss. Veldig!

Sigbjørn Lundal:

Vi må ikke glemme at oljearbeiderens fagkompetanse som er opparbeidet gjennom flere år, er en viktig ressurs å ta med seg i utviklingen for å få sikrere og mer effektive operasjoner i petroleumsnæringen.

Verneombudstjenesten er tilstede, vi er klare til å bidra!

Peter A. Hansen:

Verneombudstjenesten er bekymret for den økende graden av fleksibilitet i dagens HMS-regimer. Det er svært krevende å forstå, og kompleksiteten gjør det vanskelig å «se skogen for bare trær». Det fører gradvis til svekket respekt for reglene.  Vi blir mer opptatt av regelfølging enn å forstå intensjonene med reglene. Falsk trygghet kan lett bli et stikkord.

Vi er bekymret for at myndighetene i for stor grad har latt selskapene tolke regelverkets handlingsrom.

Vi ønsker oss et tilsyn som ikke er redd for å bruke virkemidlene det har fått i rollen som «vaktbikkje», og som ikke er redd for å trekke i bremsene en gang for mye enn en gang for lite.

Sigbjørn Lundal:

Vi er blitt fortalt at ledelsen har tatt viktige grep for å videreutvikle samarbeidet mellom operatører og leverandører. Vi er imidlertid bekymret for at operatørledelsen strammer inn livremmen for hardt, at de ikke ser hvilke konsekvenser det får når vi har en leverandørindustri i økonomisk uføre, en industri som ikke er i nærheten av å kunne tilby de samme vilkårene som operatørnæringen.

Vi må ha en leverandørindustri som har tilstrekkelig robuste rammevilkår til å kunne videreutvikle nødvendige teknologiske løsninger.

Peter A. Hansen:

Vi står på skuldrene til dem som for over 40 år siden utformet rammeverket som gjorde det mulig å utvikle en helt ny industri – på vår egen måte. Til tross for kritikernes advarsler om høye skatter og avgifter, altfor gode lønns- og arbeidsvilkår og for strenge sikkerhetskrav, har vi en næring med høy konkurranseevne, et høyt teknologisk nivå, gode HMS resultater og arbeidstakere som er blant de mest produktive i verden, målt i produsert verdi per time arbeid.

Vi er bekymret for ledelsens ensidige fokus på å unngå feil, og som legger igjen sine evner til kritisk refleksjon ved inngangsdøren til jobben. Det stenger for innsikt, kreativitet og kontinuerlig forbedring.

Vi ønsker ikke bare å kunne si «i dag hadde jeg en god dag for jeg gjorde ingen feil».

Vi er ikke på vårt beste når vi bare gjør tingene rett, men når vi gjør de rette tingene.

Vi ønsker å bidra til at norsk sokkel ikke bare blir, men forblir industriledende.

Vi kan fortsatt bli bedre, men vi får det ikke til uten utvidet samarbeid.

Vi trenger ledere som er genuint opptatt av å gjøre oss bedre, som er proaktive, som ikke tenker kortsiktig, men både ønsker og handler langsiktig.

Sigmund Lundal:

Da jeg begynte å jobbe i petroleumsnæringen var dette en næring med stor status. Vi var stolte av å jobbe her, og det er vi fortsatt.

Industrien har vært under angrep fra flere hold. Den norske oljearbeideren må tåle store mengder skittkasting. Hun og han blir fremstilt som late og grådige, mens det ties om den enorme verdiskapningen de to, og alle de andre oljearbeiderne, har vært en del av. Vi har måttet tåle sterk kritikk fra miljøvernere om vårt arbeid i en skitten industri, og alt for mange har latt seg påvirke av kritikken.

Det er flere ting som har gjort den norske petroleumsnæringen til verdens beste: vi har hatt tilgang på den beste kompetansen dette landet har å tilby, vi er stolte over det vi gjør, og vi har hatt trepartssamarbeidet. Skal vi fortsatt lykkes, må industrien holde fast ved disse grunnsteinene.

Peter A. Hansen:

Vi er bekymret for utviklingen av stadig mer komplekse systemer og strukturer. Det gjør det vanskelig å utføre de grunnleggende tingene, og det gjør at vi ser detaljer, ikke helhet.

Vi ønsker en ledelse som kan få slutt på motløsheten som preger hele industrien. Vi trenger en ledelse som gir oss tilbake tro og optimisme på at vi fortsatt kan utvikle morgendagens arbeidsplasser.

Vi ønsker en ledelse som i løfter blikket fra rapporteringsskjemaene, kommer ut av møterommene og bruker tid på å snakke med oss, ikke til oss.

Foto: Arkiv
Foto: Arkiv
Sigbjørn Lundal og Peter A. Hansen
Sigbjørn Lundal og Peter A. Hansen
Sigbjørn Lundal viser rundt på Schlumberger
Sigbjørn Lundal viser rundt på Schlumberger
Sigbjørn Lundal og Peter Alexander Hansen
Sigbjørn Lundal og Peter Alexander Hansen