Bytterett, reklamasjonsrett og angrerett – hva har du krav på?

Vi blir ofte kontaktet av medlemmer som har juridiske spørsmål i forbindelse med kjøp av ting. Det kan være alt fra at de ønsker å rette et mangelskrav mot selger, at de angrer på et kjøp eller at de ønsker bytte eller returnere produktet.

Særlig rundt juletider gjøres det mange innkjøp som man av ulike grunner kan tenke seg å bytte i ettertid. De kan være at varen ikke passer, at man får flere av samme ting eller at man rett og slett ikke liker gaven man har fått. Men hva har man som forbruker av rettigheter omkring dette?

Reglene gjelder hele året, men det er grunn til å være ekstra oppmerksom på disse rundt juletider.

I juridisk forstand må det skilles mellom angrerett, bytterett og reklamasjonsrett. Dette er tre ulike ordninger som reguleres av ulike regelsett og som er underlagt ulike vilkår.

1. Bytterett/returrett – kjøp i butikk

Ved varekjøp i butikk så er bindende avtale inngått ved betaling og overlevering av varen. Etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven eksisterer det ingen bytterett om du skulle ombestemme deg eller angre på kjøpet i etterkant.

Dette innebærer at butikken ikke er forpliktet til å ta varer i retur, selv om de er ubrukte og i original emballasje.

Det har imidlertid blitt svært vanlig at butikker tilbyr kundene bytterett eller til og med åpent kjøp en periode.  Men dette tilbys fra butikkene utelukkende som en ekstraservice, og er ikke en lovfestet rettighet en forbruker har. Som forbruker bør man derfor være klar over at butikkene står fritt til å sette vilkår for å akseptere bytte av varer. Ofte kreves det at kunden har kjøpsbevis i behold, enten i form av kvittering eller en byttelapp. Det er også vanlig at butikken setter en frist for når retur senest vil aksepteres. Spør derfor tydelig om det er særlige vilkår for å levere tilbake eller bytte varer før du kjøper, og ta vare på kvitteringer og eventuelle byttelapper.

Siden butikken selv kan sette vilkår for returen, så har du som forbruker heller ikke krav på pengene tilbake med mindre dette klart er avtalt mellom deg og butikken på forhånd. Om dette er viktig for deg, så spør på forhånd om det er åpent kjøp eller deponering, og hva som er vilkårene for dette i butikken.

2. Angrerett – fjernsalg

Mange forbrukere blander begrepene angrerett og bytterett. I juridisk forstand så er angrerett regulert i angrerettloven, i motsetning til bytterett og returrett som ikke er lovfestet. Angrerettloven har et forholdsvis snevert anvendelsesområde noe man som forbruker bør være klar over.

Angrerettloven gir i utgangspunktet en forbruker 14 dager angrerett på kjøp. Man trenger da ikke oppgi noen særskilt grunn, det er tilstrekkelig å si at man angrer seg.

Loven gjelder imidlertid ikke unntaksfritt, og flere vilkår må være oppfylt før en forbruker kan ha en berettiget angrerett. For det første omfatter angreretten kun kjøpsavtaler mellom en næringsdrivende og en kjøper som er forbruker. Dette betyr at det ikke er angrerett på avtaler om kjøp som er inngått mellom to privatpersoner, typisk kjøp og salg av varer over finn.no.

Videre gjelder angreretten kun for fjernsalg eller salg utenfor selgers faste forretningslokale, og ikke ved kjøp i vanlige fysiske butikker. Et fjernsalg defineres i loven som kjøp der partene ikke er tilstede samtidig og der kjøpsavtalen inngås ved bruk av fjernkommunikasjonsmidler. Typiske eksempler er kjøp i nettbutikker, postordre, telefonsalg og liknende ordninger. Salg utenfor faste forretningslokaler defineres som avtaler der partene er tilstede samtidig, men der man ikke befinner seg i selges faste næringslokaler. Typiske eksempler er dørsalg, salg fra stander på messer og liknende.

Angreretten gjelder alle kjøpsavtaler utenom de som uttrykkelig er unntatt i loven. Det gjøres også visse unntak fra angreretten utfra varens art. Blant annet kan det nevnes at kjøper ikke har angrerett på varer som har kort holdbarhet, tjenester som er påbegynt levert og spesialtilvirkede varer.

3. Reklamasjonsrett – alle typer kjøp

Ved alle typer kjøp har man en lovfestet reklamasjonsrett. Det er dermed ikke avgjørende om du har kjøpt en brukt vare fra en annen privatperson, en ny vare fra en stor kjedebutikk eller bestilt noe via internett. Det kan imidlertid være noe ulike vilkår utfra hvilken lov som regulerer den aktuelle kjøpsavtalen.

Grunnvilkåret for å påberope seg reklamasjonsretten er at noe er galt med varen du har fått. Reklamasjonsretten kan derfor ikke påberopes kun som følge av at man angrer seg. For å påberope seg reklamasjonsretten må varen være mangelfull.

Til gjengjeld er det loven som setter vilkårene for i hvilken utstrekning du kan ha krav på kompensasjon for mangelfull vare, og ikke butikkene/forhandler. Dette innebærer at selger ikke har anledning til å sette andre vilkår for reklamasjon enn de som fremkommer i loven, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt.

Der selger er næringsdrivende og kjøper er forbruker, gjelder spesielle regelverk som skal beskytte forbrukere. I disse tilfellene kan man ikke avtale løsninger som gir forbrukeren dårligere rettigheter enn det som følger av loven. Ved kjøpsavtaler som inngås mellom likeverdige parter, typisk mellom to privatpersoner, står man friere til å avtale seg bort fra den beskyttelsen som ligger i lovens ordning.

Avtalepartene står uansett fritt til å avtale ordninger som gir kjøper bedre rettigheter enn de loven oppstiller. Dette ser vi mange eksempler på i dagens varehandel. Mange forhandlere tilbyr for eksempel garantier eller lignende ordninger som er videre enn kjøpers lovfestede rettigheter.

Hvis varen er mangelfull, har man som kjøper i utgangspunktet krav på en form for kompensasjon fra selger. Normalt vil en slik kompensasjon bestå i å kreve et prisavslag på varen. En kjøper bør imidlertid merke seg at selger ofte har en lovfestet rett til å enten reparere varen dersom den er ødelagt, eller levere en ny tilsvarende vare.

I helt spesielle tilfeller kan kjøper også kreve å heve kjøpet, det vil si at kjøper får pengene igjen mot å levere tilbake varen. Vilkårene for å heve er imidlertid strenge, og hver sak må vurderes konkret.

4. Oppsummering

Dersom du ønsker å bytte eller levere tilbake en vare, så er du i utgangspunktet underlagt butikkens vilkår for når de tilbyr dette. Det er da viktig å overholde fristen som settes og ha kvittering eller byttelapp i behold. En eventuell angrerett gjelder kun i spesielt avgrensede tilfeller.

Dersom det er en feil ved varen så har du alltid rett til å reklamere på den. Det må imidlertid alltid reklameres innen rimelig tid etter du har oppdaget feilen. Det er avgjørende å holde seg til reklamasjonsfristene for å ha et eventuelt krav mot selger i behold. Det er de ulike kjøpslovene som angir vilkårene for når en vare er mangelfull, og dette er derfor ikke noe selger kan bestemme ensidig.

Dersom en konflikt om kjøp av en vare ikke løses gjennom en dialog mellom partene, finnes det en rekke ulike tvisteløsnings- og klageorganer.

Vi kan bistå deg i kjøpstvister under advokatforsikringen i SAFE, uavhengig av om du er på kjøper eller selgersiden. Dersom du har spørsmål om hvilke rettigheter du har eller du allerede er i en tvist, er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen
Legal24 Advokatfirma AS
Tora K. Vinje
Advokatfullmektig

Telefon: 07240
E-post: safe@legal24.no

Tora Vinje
Tora Vinje
Legal24