Medbestemmelse prioritert på kurs for tillitsvalgte

Tekst og foto: Mette Møllerop

18 engasjerte og dyktige deltakere på kurs for tillitsvalgte blir god ballast for framtida.

Det viste seg raskt at det var mye kunnskap samlet i kurslokalene til SAFE da de 18 kursdeltakerne presenterte seg. Flere var tillitsvalgte og klubbstyremedlemmer, og til tross for erfaring i tillitsvalgtarbeid, var ønsket om kunnskapspåfyll og nettverksbygging både stort og nødvendig for å kunne møte den virkeligheten klubbene nå står midt oppi.

Statoil sokkel og Shell Ormen Lange var representert med en deltaker hver, forpleiningsbedriften Coors SAFE-klubb hadde fire deltakere, men resten fordelte seg på rederiområdet med Deep Ocean, Island Offshore, Floatel Superior og Archer.

Forventninger

Når deltakerne setter av en liten uke til å styrke kompetansen, forventes det at forbund og kursinnledere innfrir. Kurset har en plan for innhold og tema, men «håndsyr» innholdet i tråd med hva deltakerne ønsker og har behov for. Sammen med presentasjonen ved kursstart, legger også deltakerne fram sine ønsker og forventninger til kurset og kursinnholdet. Denne gangen var deltakerne relativt samstemte i hva de ønsket å lære mer om.

Ønskelista

Lover, regler og avtaleverk sto høyt på ønskelista. Også ord, uttrykk og begreper, og hva som ligger i disse, var ønsket lærdom.

Jeg ønsker meg mer kunnskap slik at jeg tør engasjere meg mer, sa en.

Jeg vil bli en enda bedre tillitsvalgt.

Jeg vil finne det rette verktøyet som jeg kan bruke når medlemmene trenger hjelp.

Flere vil vite mer om fagbevegelsen generelt, og få en større forståelse for fagbevegelsens betydning.

Mange registrerer et «klimaskifte» i bedriftsledelsens holdninger til medbestemmelse og ansattes muligheter til innflytelse på egen arbeidssituasjon, på arbeidsorganiseringen og involvering i bedriftens styring og organisering. At disse rettighetene er nedfelt i arbeidsmiljøloven, ser ut til å gå arbeidsgiverne hus forbi.

Eksempel

Bedriftsledelsen ønsker å informere de ansatte, og tillitsvalgte kalles inn til møte med en møteinnkallelse som inneholder noen få stikkord. Når de setter seg ned, viser det seg at bedriftsledelsen er svært godt forberedt. De får overlevert en ferdig skrevet sak som det ønskes at de skal ta stilling til der og da. Beslutningen er allerede tatt, uten at de ansatte og tillitsvalgte har fått mulighet til å komme med innspill og synspunkter.

Diskusjonen som fulgte viste hvor viktig det er for klubb og tillitsvalgte å ikke godta at det tas beslutninger på det første møtet.

Dere blir overkjørt ellers, sa kursleder Tellef Hansen.

– Det må sjekkes ut om det er riktig informasjon, er dette godt nok og har man fått all nødvendig informasjon, før dere tar en beslutning.

Be gjerne ledelsen om en uttalelse i saken som kan diskuteres på et klubbmøte.  Det viser at klubben ønsker å behandle saken seriøst og grundig, og det forteller ledelsen at viktige saker skal behandles på demokratisk vis, i tråd med lover og regelverk.

Anita Rugland, klubbleder i Coor, viste til samme utfordring når det gjelder protokoller.

– Be om å få sjekke det som står skrevet og hvilken tolkning ledelsen har valgt, før du signerer.

Prosjektene

Det handlet om medbestemmelse også i prosjektarbeidet. Kurset hadde organisert seg i fire prosjektgrupper, hvor alle behandlet og løste oppgaven på forskjellig vis.

En gruppe tok for seg avtalene som har betydning for medbestemmelse og ga deltakerne en svært god oversikt over regelverket.

Gruppen så og på hvordan dette praktiseres på arbeidsplassen, og konkluderte med at bedriften hadde liten oversikt over hva regelverket krever av dem som arbeidsgivere.  Et eksempel som ble nevnt er neglisjering av kravet til informasjon.

Flytting og omrokkering av arbeidsstokken uten involvering av ansatte og tillitsvalgte er også et ankepunkt. Det skaper usikkerhet og fortvilelse, og når det heller ikke gis noen begrunnelse, blir slike avgjørelser også uforståelige.

Sikkerhetsmessig er denne typen rokkering heller ikke fornuftig. Viktige funksjoner som førstehjelp, livbåtfører og verneombudstjeneste får ikke den status som trengs, og muligheten til å skaffe seg nødvendig erfaring for dem som har dette ansvaret, forringes.

Vi sitter igjen med et bilde av en bedriftsledelse uten tilstrekkelig kompetanse.

Like erfaringer

Mangel på arbeidstakerinvolvering gikk igjen i beskrivelsene. Avgjørelser er tatt i forkant av møtene, og kun informasjon gjenstår når de tillitsvalgte har satt seg rundt bordet.  Ofte er det også slik at den delen av ledelsen man møter, ikke har mandat til å beslutte. Møtet blir dermed en slags «fake», et «liksom-symbol» på demokrati og involvering, uten at det får noen konsekvenser for beslutningene.

Det er også et problem at denne praksisen påvirker tillitten mellom medlemmer og klubbledelse. Medlemmene har tillit til at klubbstyret får gjennomslag for klubbens syn og krav, men opplever at møtene mellom klubb og bedrift ikke fører til konkrete resultater. Det skaper usikkerhet blant klubbmedlemmene.

Ta vare på tillitsvalgte

Klubbene må ta flere forhåndsregler for å skjerme og sikre sine tillitsvalgte. Klubbstyret har ikke mandat til å ta egne avgjørelser slik situasjonen er nå. Saker behandles først i klubben, før man underskriver protokoller eller godkjenner beslutninger.

Det blir et tungvidt system, men ser ut til å være nødvendig. Tillitsvalgte møter heller ikke bedriften uten en agenda på forhånd. Det er nødvendig for å sikre gode forberedelser.

Gode tilbakemeldinger

Det faglige innholdet og kursopplegget fikk svært gode tilbakemeldinger. I tillegg ble det sosiale fellesskapet trukket fram. At vi tilbringer kvelden sammen på hyggelige middager på forskjellige steder, gjør at diskusjoner fortsetter og problemstillinger kommer på bordet, men nå i en atskillig mer uformell tone. Gode kommentarer, historier, galgenhumor og mye latter gjør sitt til at kveldene blir trivelige. Deltakerne setter også pris på at SAFE sentralt deltar. At blant annet forbundsleder Hilde-Marit Rysst ønsker å bli med kursdeltakerne på middag, er flott, og det gir deltakerne anledning til å ta opp saker og diskutere forbundets politikk direkte med lederen. Det er bra! Det skal være kort vei mellom grunnplan og ledelse i SAFE.

Gruppeframføring av prosjekt
Gruppeframføring av prosjekt
Kristine Knudsen og Bjørn Tjessem
Kristine Knudsen og Bjørn Tjessem
Tellef Hansen
Tellef Hansen
Kurs for tillitsvalgte i november
Prosjektframføring
Prosjektframføring
Halvor Erikstein innledet om HMS
Halvor Erikstein innledet om HMS
Prosjektframføring
Prosjektframføring