Grovt uaktsomt, sier Bellona om brannen på Melkøya

Tekst: Mette Møllerop

Miljøstiftelsen Bellona har gjennomført en gransking av brannen på Melkøya/Hammerfest LNG 28. september. Selv om Bellona ikke er en myndighet, men en uavhengig stiftelse, sammenfaller flere av deres resultater med den informasjonen vi får fra våre medlemmer, sier forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

Også Petroleumstilsynet har i sitt tilsyn funnet en rekke avvik og mangler. Dette har resultert i et pålegg: «Vi har ført tilsyn med Equinor rettet mot storulykke og elektriske anlegg på landanlegget Hammerfest LNG. Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket når det gjelder avviksbehandling og vi har nå gitt selskapet pålegg.»

Bellonas rapport

Storbrannen på Hammerfest LNG er forårsaket av grov uaktsomhet og en stadig svekket sikkerhetskultur, konkluderer Bellona i granskingsrapporten. Granskingsrapportens funn basert på tilgjengelige kilder er at Equinor har opptrådd uaktsomt. Kostnadskutt, manglende vedlikehold, svekket risikoforståelse, kapasitet og kompetanse har gått ut over sikkerheten. Bellona setter også spørsmålstegn ved Petroleumstilsynets habilitet i granskingen av brannen, sier seniorrådgiver i Bellona, Eivind Berstad i pressemeldingen som kom i forkant av pressekonferansen onsdag 18. november.

Bellona trekker fram mangel på oppfølging og sanksjoner fra Ptils side. Det er registrert 37 varsler om oljelekkasjer fra 2007 til 2020, beredskapen var ikke tilstrekkelig, og den siste oljelekkasjen førte til en brann som varte i sju – åtte timer.

Bellonas rapport slår fast at den direkte brannårsaken var antenning av oljelekkasje på grunn av vedlikeholdsfeil. De skriver i rapporten at etter et nylig vedlikeholdsarbeid var to flenser ikke strammet ordentlig til.

«Informasjon innhentet fra Equinors interne vedlikeholdssystem viser 37 varsler om tilsvarende oljelekkasjer i perioden 2007-2020. Varsler om olje i luftfiltrene ble rapportert våren 2020 uten at tiltak ble iverksatt. Advarsler har også blitt gitt gjentatte ganger av vernetjenesten, i 2016, 2019 og 2020. I tillegg har kostnadsreduksjoner ført til lengre tidsfrister for vedlikehold, og skapt betydelige etterslep. Ptil har avdekket at Equinor ikke har utført vedlikehold i henhold til utstyrets klassifisering og at det er vedlikeholdsetterslep på sikkerhetskritisk utstyr.»

SAFE ønsket en uavhengig granskingsgruppe

I forbindelse med den siste HMS-meldingen som stortinget vedtok, foreslo SAFE at det skulle nedsettes en uavhengig granskingsgruppe som kan tre i kraft ved store hendelser.

Dette fikk vi ikke gjennomslag for, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– Vi kommer til å reise dette forslaget på nytt ved første anledning. Hammerfestbrannen viser at det er behov for en slik uavhengig granskingsgruppe for å kartlegge årsaksforholdene.

Hva tenker du om Bellonas rapport?

– Med forbehold om Bellonas status som stiftelse, ikke som myndighet, ser vi at vi er samstemte i flere av rapportens konklusjoner. Vi vet at vernetjenesten er systematisk nedprioritert, vi hører at det er negativt for karrieren å ta verv i vernetjenesten, og det er en systematisk nedprioritering av kurs og virkemidler for vernetjenesten. Dette er tilbakemeldinger vi får fra våre medlemmer.

Rysst trekker også fram manglende funksjonstester av nødutstyr.

– Bellona forteller at denne brannen ikke ble fanget opp av overvåkingssystemene på et tidlig stadium. SAFE erfarer at dette er tilfellet i så godt som alle reelle hendelser. Det er folk i felt som oppdager hendelser først. Det viser gang på gang hvor viktig det er å ha personell og bemanning fysisk til stede ute i prosessanlegg.

Et annet eksempel er brannkanoners rekkevidde.

– Det viste seg at rekkevidden var for kort. Vi spør oss hvorfor dette ikke var avdekket ved en funksjonstest.

Kritisk til bedriftens manglende oppfølging av avvik

Klubbleder i SAFE i Hammerfest, Veronika Rodal, sier at klubben er kritisk til at bedriften ikke har fulgt opp Petroleumstilsynets påviste avvik.

– Equinor sier at de har fulgt dette opp, men kan ikke bekrefte at Ptil har fått deres rapport om oppfølging. Rapporten skal visstnok være sendt et annet sted.

Klubben har heller ikke fått noen informasjon om hva som har vært gjort av tiltak og forbedringer.

Bemanningen på anlegget er den største utfordringen for sikkerheten, sier Rodal.

– Dette har vi påpekt mange ganger. Situasjonen er slik at vi har nok hoder, men hodene har ikke tilstrekkelig kompetanse.

Anlegget har mistet svært mange dyktige og kompetente folk. Årsakene til at folk slutter, bunner i skiftplaner som ikke er forenlige med pendling og familieliv, og manglende kompensasjon for de ekstra belastningen

Når de ansatte må betale en liten formue for å besøke familien sin sør i landet, gjerne opp mot 20.000 kroner for en vanlig familie, er ikke jobben i Hammerfest lenger attraktiv.

Equinor må tilby gode skiftordninger, gode tillegg og god lønn for å få den nødvendige kompetansen som kreves for sikker drift. Konsekvensene ellers kan bli flere potensielt farlige hendelser.

SAFE forfølger saken

Vi vil selvfølgelig avvente de konklusjoner politiet og Ptil kommer fram til etter brannen på LNG-anlegget i Hammerfest, sier Hilde-Marit Rysst.

– Vi står sammen med klubben, og gir dem den støtten de måtte trenge for å få gjennomslag for sine krav til bemanning, kompetanse og sikkerhet. Sammen med klubben vil vi følge opp saken videre.

Hilde-Marit-Rysst. Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit-Rysst. Foto: Rebecca Bjerga
Eivind Berstad, seniorrådgiver Bellona
Eivind Berstad, seniorrådgiver Bellona
Brann i produksjonsanleggene på Melkøya utenfor Hammerfest. Foto: Bjarne Halvorsen / NTB
Brann i produksjonsanleggene på Melkøya utenfor Hammerfest. Foto: Bjarne Halvorsen / NTB