Stig-Rune Refvik, gjenforent med HMS

Tekst: Mette Møllerop. Foto: Stig-Rune Refvik

Ferietid og sykdom kan gi få og travle saksbehandlere/organisasjonssekretærer nye arbeidsoppgaver og saksområder man vanligvis ikke har ansvaret for. Det viser seg at ingen ting er umulig, man tar det på strak arm.

Stig-Rune Refvik, forbundssekretær i SAFE med hovedansvar for organisasjon, opplever nok at denne tittelen gir rom for stor bredde i arbeidsoppgavene. Det aller meste av forbundets oppgaver går inn under paraplyen organisasjon.

Utfordringen er å bli litt som poteten, en vikar som kan brukes til det meste. Det er kanskje ikke en optimal løsning, men med det tilfang av saker og oppgaver som til enhver tid venter oss, og har strømmet inn på huset de siste årene, så er det bare å holde ermene ferdig oppbrettet, sier Stig-Rune Refvik.

– Oppfølging og utvikling av organisasjonsarbeid har nok ikke blitt helt som jeg trodde det skulle bli. Uansett, jeg er både ydmyk og glad for at jeg i det hele tatt har jobb. Det er så alt for mange gode kolleger som står uten jobb og som lever med stor økonomisk usikkerhet. Da bør det ikke være et alternativ å synes synd på seg selv om en har mye å gjøre. Det er mange som har en endret livssituasjon, og det de står i, har jeg stor respekt for. De må vi hjelpe så fort og i så stor utstrekning vi klarer.

Korona endret både vår og sommer

Det siste halve året har vært enda mer spesielt av flere årsaker, spesielt etter at Covid-19 slo til for fullt. Det førte til at Stig-Rune Refvik har deltatt og bidratt med innspill på en del møter og fora innenfor HMS.

– Det ble ikke direkte planlagt, men falt seg vel litt naturlig utfra gammel erfaring, kunnskap og interesse, samt at vi alle ønsker å bidra der det trengs. Jeg har jo vært verneombud (VO), hovedverneombud (HVO), tatt en del HMS-fag på universitetet, samt jobbet i politiet og som sikkerhetsleder i Nordsjøen i en årrekke. HMS ligger jo dermed hjertet nært på flere måter.

HMS er etter min vurdering et utrolig viktig arbeid som man ikke alltid ser resultater av på kort sikt, påpeker Refvik.

– Det krever kontinuitet, og det kan samtidig være forskjellen på alt fra trivsel, trygghet og forutsigbarhet på arbeidsplassen, til liv og død, jamfør Petroleumstilsynets «Aldri mer en storulykke». Ellers kan vi jo se på dagens situasjon med sikkerhetsrisiko rundt korona, og påminnelsen om Alexander Kielland som vi har lest om senest i SAFE magasinet og på utstillingen vi besøkte på Hå Gamle Prestegård. Det er dessverre mer enn nok av eksempler.

HMS-avdelingen på huset består normalt av Halvor Erikstein og Roy Erling Furre som med stor kunnskap, tyngde og respekt i bransjen gjør en solid jobb for SAFE.

– Disse to har vært gode mentorer for meg, og jeg har fått god faglig støtte og gode drøftelser inn mot de ulike møtearenaene. Halvor har vært med på noen av de samme møtene, og Roy Erling Furre har preppet meg i pågående saker og gitt god faglig veiledning.

Det har vært aktivitet jevnt og trutt, og noen av aktivitetsområdene på HMS-fronten som Stig-Rune Refvik har deltatt i vår- og sommermånedene, har vært konsentrert rundt følgende komiteet, utvalg og forum som omhandler HMS:

 

 • RVF – Regelverksforum
 • RVK – Regelverksforum styringsgruppe
 • SF – Sikkerhetsforum
 • Sfs – Samarbeid for sikkerhet
 • FSB – Forum for sikkerhet og beredskap
 • HSS-4
 • Beredskapskonferanse og konferanse om nattarbeid utsatt
 • HMS – utvalgsmøte

Dette har vært et givende arbeid, og Stig-Rune er klar på at han er heldig som får representere SAFE i dette arbeidet, selv om det har vært litt på toppen av andre saker.

– Det ligger en klar forventning om at en som representerer SAFE skal mene noe i de ulike arenaene. Jeg forstår mer og mer at SAFE helt klart både har vært, og forventes å være en betydelig aktør og viktig brikke i HMS-arbeidet. Dette som følge av det gode arbeidet som er lagt ned av blant annet Roy Erling Furre og Halvor Erikstein gjennom en årrekke.

Regelverksforum er altså en av disse

Regelverksforum er en tre-partsarena, ble etablert i 1986 og ledes av Petroleumstilsynet.

I forumet møtes representanter for arbeidstakerne, arbeidsgiverne og myndighetene. De får anledning til å følge regelverksarbeidet løpende og uttale seg om viktige forslag som kommer på bordet. Dette fører til en større grad av eierskap til og konsensus om endelige forslag til regelverksutvikling og endringer. I tillegg bidrar forumet til å klargjøre forskjeller og likheter i virksomheten på land og til havs. I RVF deltar Norsk olje og gass (NOG) Norges Rederiforbund (NR), FRMO, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Strålevernet, arbeidstakerorganisasjonene, TEKNA med flere.

– Det er med andre ord et bredt nedsatt nasjonalt forum hvor man blant annet jobber for å lage kurs, kursmatriser og vurderer både fysiske og digitale undervisningsopplegg. Her er det også delmøter med mye nyttig informasjon og gode diskusjoner.

En planlagt beredskapskonferanse er utsatt. Petroleumstilsynet vurderte et digitalt møte på grunn av Covid-19, men mener det er bør være et fysisk møte, derfor utsettelsen.

Sikkerhetsforum

Skkerhetsforum er den sentrale trepartsarenaen for samarbeid og debatt om viktige HMS-utfordringer i petroleumsvirksom­heten.

Sikkerhetsforum ble etablert høsten 2000 og er sammensatt av representanter fra myndighetene og partene i arbeidslivet.

Sikkerhetsforum ledes av Petroleumstilsynet og har som hovedoppgave å fremme arbeidet med sikkerhet og arbeidsmiljø i norsk petroleumsvirksomhet gjennom å:

 • Være et forum for å diskutere og følge opp aktuelle sikkerhets- og arbeidsmiljøspørsmål
 • Legge til rette for et godt samarbeid mellom partene i næringen og myndighetene
 • Være en referansegruppe for prosjekter som er eller planlegges igangsatt av partene eller av myndighetene»
 • Fra SAFE sitter Halvor Erikstein, organisasjonssekretær HMS, og for tida også jeg.

Samarbeid for Sikkerhet

Samarbeid for Sikkerhet er et 3-parts samarbeid som har som hovedmål å bedre sikkerheten i petroleumsindustrien.
«Vi i Samarbeid for Sikkerhet er takknemlige for alle kommentarer, ideer og forslag til nye aktiviteter som kan bidra til å øke sikkerheten på arbeidsplassene våre.

Går du og lurer på noe så bare ta kontakt med oss. Det er ikke alltid det er de store revolusjonære ideene som skaper bedre sikkerhet. Vi tror at små forbedringer kan være like viktige gitt at de blir satt i system.
Alle aktørene i petroleumsindustrien har et felles mål om å unngå skade på mennesker, miljø og materiell.»

– I dette forumet er jeg satt inn i en styringsgruppe som jobber med hvordan vi skal organisere og utvikle kontrollroms-styring fra land, sier Stig-Rune Refvik.

«Som man spør får man svar».

Spørreteknikk er viktig for å få ut riktig informasjon, og dette er et annet eksempel på hvilke ulike aktiviteter som foregår i dette forumet.

– I en gruppe hvor jeg nå sitter, jobber vi med å utvikle intervjukunnskap, kunnskap som kan brukes i forbindelse med gransking. Det er nødvendig å kunne stille de riktige spørsmålene for å få den riktige informasjonen ut av et intervju.

Ellers er utvikling av kursinnhold eksempel på arbeidsoppgaver gruppene har ansvar for.

I juni var det nye møter i RVK, først og fremst oppfølging av møtet hvor man jobbet med   utvikling av kurs og kursmateriell.

– Det var et nytt møte i Samarbeid for Sikkerhet, hvor tema helikoptersikkerhet var prioritert. Her er selvfølgelig covid-19 stikkord for passasjerantall. Diskusjonen gikk rundt 12 passasjerer ut, 19 passasjerer hjem.

En annen problemstilling er mangel på beredskapskurs.

– Skyver man denne mangelen på kurs lenger ut i tid, sitter en etter hvert igjen med mannskap uten oppdatert kompetanse. Uten kurs, sitter vi igjen med en alvorlig sikkerhetsrisiko. Repetisjonskurs må inn på planen, og her er det satt en frist (Se side 30 i dette nummeret av SAFE magasinet)

Ser de ulike partene noenlunde likt på slike problemstillinger?

– Ikke alltid. Vi har nok en ulik tilnærming til problemstillingene.

HMS-utvalg i SAFE

Korona har som kjent preget møteaktiviteter de fleste steder i samfunnet. Det gjelder også  SAFE. I slutten av juni kombinerte HMS-utvalget et fysisk møte og et nettmøte hvor blant annet Peter Alexander Hansen, K-HVO i Equinor hadde et flott innlegg om status i selskapet, i tillegg hadde vi gode innspill fra Roy Erling Furre og Hilde-Marit Rysst, og flere andre deltakere.

– Interne arenaer er viktige for å diskutere seg igjennom viktige problemstillinger som etter hvert tas opp i andre fora, og som også blir orientert om i interne møter.

I tillegg til dette møtet, har det vært en rekke møter med SAFE-klubbene og arbeidsgiverorganisasjonene om covid-19.

Det er vel ingen overdrivelse å si at dette har preget forbundets arbeid i hele vår/forsommer.

– Det har tatt viktig tid fra andre saker, ikke minst en rekke protokoller som er blitt skjøvet på, men nå har vi fått noen møter med NR og NOG, og vi tror at vi skal være nokså greit ajour til forhandlingene begynner i høst.

Det blir nesten unødvendig å spørre om det er flere saker å nevne?

– Det er det. Vi har hatt en rekke oppsigelse- og permitteringssaker, oppfølgingssaker med NAV, mangel på utbetalt støtte fra NAV, og spørsmål om betaling for ekstraarbeid, karantenebestemmelser for å nevne noe. Jeg opplever at tross en tøff hverdag så har både klubbledere, medlemmer, de ansatte på huset, ledelse og andre tatt endringer og utfordringer med korona på en nesten overraskende god måte.

Det har vært stor vilje til å ta i et tak, snu seg rundt og gjøre det beste ut av situasjonen, oppsummerer Stig-Rune.

– Jeg er imponert og stolt av hva SAFE`rne har fått til. Jeg håper de fleste har fått ladet batteriene litt i sommer. Det blir nok en tøff høst, så vi får holde sammen så skal vi nok ri av kommende stormer også. Ta vare på hverandre og ta deg litt ekstra tid til en god kollega når muligheten byr seg. Det betyr ofte mer enn en tror, sier Stig-Rune Refvik.

Forbundssekretær Stig-Rune Refvik
Forbundssekretær Stig-Rune Refvik
Noen av deltakerne i RVK styringsgruppe - her hos BI i Oslo for gjennomgang og drøftelse av opplæringsform og innhold til RVK-kurs
Noen av deltakerne i RVK styringsgruppe - her hos BI i Oslo for gjennomgang og drøftelse av opplæringsform og innhold til RVK-kurs.
Et av flere møter som ble gjennomført på videokonferanse. RVK med god gjennom gang av tilsyn innen stabilitet, vann- og værtetthet blant annet med bruk av digitale hjelpemiddel.
Et av flere møter som ble gjennomført på videokonferanse. RVK med god gjennom gang av tilsyn innen stabilitet, vann- og værtetthet blant annet med bruk av digitale hjelpemiddel.
Koordinator for RVK, og tidligere SAFEs advokat, Elisabeth Bjelland, jobber nå i Ptil. Det ble et hyggelig gjensyn for SAFE sin utsendte på et møte Stavanger tidligere i år.
Koordinator for RVK, og tidligere SAFEs advokat, Elisabeth Bjelland, jobber nå i Ptil. Det ble et hyggelig gjensyn for SAFE sin utsendte på et møte Stavanger tidligere i år.
Birgitte Rødsæther, også tidligere advokat i SAFE, avbildet på SAFEs HMS modul III. En god gjennomgang av hva vi kan bruke Ptil til når det gjelder fokus på HMS-styring.
Birgitte Rødsæther, også tidligere advokat i SAFE, avbildet på SAFEs HMS modul III. En god gjennomgang av hva vi kan bruke Ptil til når det gjelder fokus på HMS-styring.
Noen av RVK sine medlemmer avbildet i forbindelse med gjennnomgang av kompetansekrav for sikre løfteoperasjoner.
Noen av RVK sine medlemmer avbildet i forbindelse med gjennnomgang av kompetansekrav for sikre løfteoperasjoner.