SAFE vant i Arbeidsretten! Oppsigelsen av Alf Rune Kalland er tariffstridig og ugyldig

Tekst og foto: Mette Møllerop.

En enstemmig Arbeidsrett slår fast at oppsigelsen av klubbleder og hovedtillitsvalgt i Island Offshore Crewing, IOC, Alf Rune Kalland, er tariffstridig og ugyldig.

Jeg er utrolig glad for dette, sier Alf Rune Kalland.

– Selvfølgelig er dommen viktig for meg personlig, men jeg er minst like glad for dommens prinsipielle betydning for hele fagbevegelsen, uansett hvilket forbund du hører hjemme i.

Arbeidsrettssaken mellom SAFE og Island Offshore Crewing, IOC/ Norges Rederiforbund, NR ble behandlet i arbeidsretten fra 18. til 20. mai, og dommen kom fredag 12. juni.

Saken gjaldt oppsigelse av klubbleder og hovedtillitsvalgt Alf Rune Kalland som en del av en nedbemanningsprosess i bedriften.

– Det er en tøff situasjon å fronte de oppsagte medlemmene våre og ivareta deres rettigheter i møter med bedriften, når du selv er oppsagt, sa Alf Rune Kalland da oppsigelsen ble kjent. Det blir en surrealistisk situasjon.

Oppsigelsen

Da selskapet startet en nedbemanningsprosess i fjor høst, skjedde det utrolige at klubblederen ble oppsagt samtidig som han i tråd med hovedavtalen representerte  medlemmene i oppsigelsesmøter med bedriften.

Alf Rune Kalland har nærmere 12 års ansiennitet som klubbleder og hovedtillitsvalgt. Det er nesten like lenge som bedriften selv har eksistert. Han er kjent som en dyktig og uredd tillitsvalgt som lojalt følger opp avtaler og rettigheter og står på for medlemmene sine, om nødvendig inn i rettssalen. Selv tror han at det er den egentlige grunnen til oppsigelsen.

– Bedriften så nok muligheten til å bli kvitt meg da de mistet kontrakten med Equinor på Island Frontier.

Rundt 50 ansatte er blitt sagt opp i den siste oppsigelsesrunden, det gjaldt altså ikke bare Alf Rune Kalland. Men bedriften har ikke kjørt en konsekvent linje i oppsigelsene, sier Kalland.

– Flere oppsagte opplever brudd på ansiennitetsprinsippene, mens bedriften samtidig lyser ut en rekke ledige stillinger. Her brytes både hovedavtale og tariffavtale.

Arbeidsrettens dom

Kontinuitet i tillitsvalgtapparatet er særdeles fremtredende i en nedbemanningsprosess, sier Arbeidsretten i dommen. «Tillitsvalgtes rolle og deltakelse i slike prosesser er av sentral betydning. Det er også i bedriftens interesse at den kan forholde seg til tillitsvalgte som har inngående kjennskap til grunnlaget for og nødvendigheten av at det må foretas bemanningsreduksjoner.

Arbeidsretten viser til Hovedavtalens punkt 4.4 hvor de tillitsvalgtes arbeidsutvalg har rett til å forplikte arbeidstakerne i spørsmål som angår hele arbeidsstokken. Bedriften skal så tidlig som mulig drøfte med arbeidsutvalget spørsmål vedrørende bedriftens økonomiske og driftsmessige stilling, jf. Hovedavtalen punkt 5.6. I kapittel VIII som omhandler sysselsettingsspørsmål, er involvering av de tillitsvalgte særlig fremhevet.»

Her viser retten til de tillitsvalgte som skal gi innspill og påvirke prosessen i nedbemanningsprosesser. «Kjennskap til forholdene internt i bedriften, kontakt med det sentrale organisasjonsleddet og den bransje bedriften er en del av er av stor betydning. Også i ettertid er det viktig med et velfungerende tillitsvalgtapparat og at det er kontinuitet i det arbeidet tillitsvalgte, og i særdeleshet den hovedtillitsvalgte, skal utføre. Dette hensynet vil slik Arbeidsretten ser det bli skadelidende ved at Kalland ikke lenger kan bistå medlemmene av klubben og være klubbens fremste representant.

På denne bakgrunn må SAFE få medhold i påstanden.»

En veldig god dom for tillitsvalgte

Forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, påpeker dommens klare og enstemmige konklusjon.

– Arbeidsretten tydeliggjør for partene at tillitsvalgtordningen med sine roller og oppgaver ikke er noe en bedrift kan velge å se bort ifra eller svekke. Retten trekker fram den betydningen tillitsvalgte har for gode bedriftsresultater, og de slår fast prinsippet om at ansatte selv bestemmer hvem som skal representere dem.

Arbeidsretten sier

«Bestemmelse om oppsigelsesvern for tillitsvalgte kom første gang inn i Hovedavtalen i 1984 mellom daværende Arbeidsgiverforeningen for skip og offshorefartøyer og Oljearbeidernes Fellessammenslutning. I en kort periode var bestemmelsen tatt ut av Hovedavtalen, men den kom inn igjen i Hovedavtalen som NR og SAFE inngikk i 2008. Bestemmelsen fikk sin nåværende ordlyd ved hovedavtalerevisjonen i 2012 da siste setning i punkt 4.21 ble tilføyd. Det er tilnærmet likelydende bestemmelser i hovedavtalene LO og SAFE har med NHO og Hovedavtalen mellom NR og LO.»

Gratulasjoner strømmer på

SAFE gratulerer Alf Rune Kalland og advokat Bjørn Inge Waage som førte saken for SAFE og Alf Rune.

For oss er det flott å endelig få takke dere begge to for innsatsen, sier Hilde-Marit Rysst!

– Bjørn Inge har gjort en strålende jobb i Arbeidsretten, og Alf Rune har personlig stått i denne tøffe situasjonen uten noen gang å tenke tanken på å gi opp kampen. Vi er imponert!

Hilde-Marit Rysst trekker også fram alle støttespillerne.

– Til dere andre som også har vært involvert! Knallbra jobbet med forarbeid, papirer og vitnemål, «tusen» telefonsamtaler, lange kvelder. Dette er blitt en felles-seier, og det er blitt en klok og rettferdig dom fra Arbeidsretten.

En god start på helgen

Det er ingen tvil om at både Alf Rune Kalland, familien hans og klubben er glade for dommen.

– Når du er blitt 57 år og plutselig sitter i en slik situasjon, er det tøft. Når du dessuten kan risikere å bli arbeidsledig selv, og samtidig skal gjøre ditt beste for at nedbemanningen som rammer medlemmene dine skal skje i henhold til lov- og avtaleverk, blir det tunge dager. Som jeg sa innledningsvis, prinsippet i Hovedavtalen om vern av tillitsvalgte er det viktigste i dommen, selv om jeg selv er veldig glad for å ha vunnet saken.

I tillegg til å takke SAFE for støtte og oppfølging, trekker Alf Rune fram innsatsen til advokat Bjørn Inge Waage.

– Han er fantastisk flink, og den ryddige og strukturerte måten han framførte saken på, var flott å høre på. Jeg må ta med at også Arbeidsrettsdommer Jakob Wahl berømmet innsatsen til Bjørn Inge.

Blir det en fortjent feiring i kveld nå?

– Jeg tror fruen har en champagneflaske på lur. Ikke utenkelig at den åpnes nå ja!

Alf Rune Kalland
Alf Rune Kalland
Bjørn Inge Waage, advokat. Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst
Hilde-Marit Rysst