Det juridiske hjørnet

Tekst og foto: Hege J. Wold.

Omsorgsdagene ved små barns sykdom ble nullstilt 1. juli 2020

Arbeidstaker har fått ny årskvote med omsorgsdager som kan brukes siste halvår. Samtidig settes det strek over omsorgsdager som ble gitt tidligere i år. Ble ikke de brukt opp, falt de bort 30. juni.

For perioden 1. juli til 31. desember 2020 har altså arbeidstaker rett til samme antall dager med omsorgspenger som det vedkommende normalt har for et kalenderår når små barn eller barnepasser er syke. Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år, men utvides til 18 år når barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet.

Det betyr for eksempel at en arbeidstaker med ett eller to barn kan bruke opptil 10 omsorgsdager i siste halvdel av 2020, selv om han eller hun allerede har brukt 10 eller flere dager første halvår. Tilsvarende har en arbeidstaker som er alene om omsorgen rett til 20 omsorgsdager i perioden 1. juli til 31. desember.

Hva betyr dette for arbeidsgiver?

Nå skal arbeidsgiver igjen dekke lønn for de første 10 omsorgsdagene. Antall omsorgsdager arbeidsgiver allerede har betalt for regnes da med. Har arbeidstaker rett på flere enn 10 omsorgsdager, forskutterer arbeidsgiver for resten av dagene, men kan søke NAV om refusjon fra og med 11. dag.
Har arbeidsgiver dekt 3 omsorgsdager før 1. juli, må arbeidsgiver dekke de 7 neste omsorgsdagene før NAV refunderer resten.

Når barnet må være hjemme av smittevernhensyn

I forbindelse med gjenåpningen av barnehager og skoler ble det åpnet for at arbeidstaker kan få omsorgspenger hvis barnet må holdes hjemme på grunn av spesielle smittevernhensyn hos barnet selv eller hos et familiemedlem barnet bor med. Denne muligheten gjelder fortsatt. Et slikt smittevernhensyn må bekreftes av lege. Bestemmelsen står i § 4-1, 2. ledd i Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien. Med en slik bekreftelse fra lege har arbeidstaker rett til omsorgspenger selv om maksimalt antall omsorgsdager ellers er brukt opp, ifølge § 4-3, 2. ledd.

Kan overføre dager med omsorgspenger mellom foreldrene

I perioder der skole eller barnehage er stengt på grunn av covid-19-pandemien er det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Ordningen ble innført for å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, men av praktiske årsaker ble den gjort generell. Denne muligheten er der fortsatt, men også her gjelder regelen om at omsorgsdagene nullstilles 1. juli.

Lettere å kombinere utdanning og dagpenger

En forskriftsendring gjør det nå lettere å ta utdanning eller delta på et opplæringstiltak, samtidig som man mottar dagpenger. Men kravet om å være aktiv arbeidssøker gjelder fortsatt.

Ordningen er midlertidig, og gjelder fra 20. april 2020 og ut året. Normalt må man søke NAV om å få kombinere opplæring med dagpenger. Nå er det tilstrekkelig å krysse av for antall timer med opplæring eller utdanning på meldekortet. Avkrysningen fører ikke til at man mister dagpenger for de aktuelle timene.

Kan måtte avbryte utdanningen

Den nye muligheten gjelder for permitterte og for arbeidsledige som går på dagpenger, men ikke for studenter som mottar støtte fra Lånekassen.
Den midlertidige ordningen skal gjøre det lettere for permitterte og arbeidsledige som mottar dagpenger å holde seg oppdatert faglig, videreutvikle seg eller omskolere seg til et annet yrke. Det betyr også at arbeidstakere som fra før kombinerer utdanning med arbeid kan fortsette utdanningen etter å ha mistet jobben eller blitt permittert.
At man fortsatt skal være aktiv arbeidssøker betyr likevel at dagpengemottakeren må være forberedt på å avbryte utdanningen eller opplæringen så snart det kommer et tilbud om passende arbeid eller et hensiktsmessig arbeidsmarkedstiltak.

Hvilke regler gjelder vanligvis?

Den nye bestemmelsen er tatt inn i Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien § 2-8.
Normalt har en som tar utdanning eller opplæring ikke krav på dagpenger, ifølge folketrygdloven § 4-6. Det er gjort unntak i visse tilfeller for kortere utdanning eller opplæring, og for utdanning eller opplæring utenfor normal arbeidstid, men dagpengemottakeren må da søke NAV om godkjenning. Dagpengeforskriften § 4-3 stiller ytterligere krav til opplæringstilbudet. Disse normalreglene er det altså nå gjort unntak fra.

For å starte egen virksomhet

Den som mottar dagpenger som permittert eller arbeidsledig kan også søke om å få beholde dagpengene i inntil 12 måneder mens hun eller han planlegger og etablerer egen virksomhet. Denne muligheten i folketrygdloven § 4-6 har eksistert en stund, og er ikke et midlertidig koronatiltak.

Hege J. Wold Juridisk rådgiver i Compendia med 15 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett. Hun har også jobbet mange år som journalist. Foto: Compendia
Hege J. Wold Juridisk rådgiver i Compendia med 15 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett. Hun har også jobbet mange år som journalist. Foto: Compendia