SAFE vant Stena Don-saken i Gulating lagmannsrett

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Dommen slår fast at det var en virksomhetsoverdragelse da Stena Don gikk fra norsk til britisk sektor og riggen ble bemannet av ansatte i Stena Drilling PTE Ltd. Også masseoppsigelsene av riggmannskapet var i strid med oppsigelsesforbudet og de 78 SAFE-medlemmene som er omfattet av saken, har rett på erstatning.

Det var advokatene Bjørn Inge Waage og Bent Endresen fra advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS som førte saken for SAFE-medlemmene, slik de også gjorde i tingretten i januar 2019. Da ble saken tapt på ett av tre punkter. Det er det ene punktet, «identitetskriteriet», som ble anket til lagmannsretten.

Bakgrunnshistorien

Stena Drillings rigg, Stena Don, hadde gått på kontrakt kontinuerlig siden den ble bygget i 2001. Den boret i en årrekke for Statoil/Equinor, de siste årene på Trollfeltet.  Statoil terminerte kontrakten med Stena Don høsten 2016, og riggen ble lagt i varmt opplag ved Hanøytangen i hele 2017.

SAFE og fagforeningene hadde relativt gode drøftelser og avklaringer med bedriften i Norge høsten 2017 med tanke på enten å fortsatt ha riggen i varmt opplag, eller gjøre den klar for nye oppdrag, fortalte forbundssekretær i SAFE, Stig-Rune Refvik, den gang.

– Da var det ikke et spørsmål om, men når, Stena Don skulle ut å bore igjen.

I løpet av et par dager snudde det hele. Stena Drilling Magement UK hadde bestemt seg for å taue Stena Don til den skotske byen Invergordon.

Fagforeningene og den norske ledelsen i Stena Drilling fikk nærmest sjokk da beskjeden kom. De ble fortalt at riggen skulle klargjøres for kaldt opplag i Skottland vinteren 2017.

Varsling i forkant

Det var viktig å unngå at det ble gjort feil om Stena Drilling skulle velge å ta riggen ut av Norge uten å tilby eller videreføre arbeidsforhold og vilkår for det eksisterende mannskapet. Derfor valgte fagforeningene med støtte av sine advokater, tidlig og i forkant, å varsle selskapet om prinsippet med virksomhetsoverdragelse.

Ansiennitet og kvalifikasjoner uten verdi

Hastebeslutningen som førte til at riggen ble tauet over til Skottland framsto som uforklarlig, ikke minst kostnadsmessig.

Det viste seg at riggen reelt sett ikke ble lagt i kaldt opplag. Den kom i aktivitet allerede i starten av februar, samtidig som den ble oppbemannet med nytt mannskap fra Stena ltd.

– Det «gamle» mannskapet måtte gi arbeidshanskene videre til det «nye» mannskapet. Stena Drilling hevdet de måtte gi fortrinnsrett til ltd-ansatte etter britisk lovgivning, selv om Stena Drillings ansatte fortsatt jobbet i oppsigelsestiden sin. Den nye skotske rig-manageren ville velge mannskap selv. Verken ansiennitet, CV eller andre forhold hadde noen betydning.

Tre vilkår for virksomhetsoverdragelse

Grovt sett er det tre vilkår som må foreligge for at det skal være en virksomhetsoverdragelse, fortalte advokat Bjørn Inge Waage hos advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS i forbindelse med anken.

Overføringen må gjelde en selvstendig økonomisk enhet (enhetskriteriet).

Virksomheten må være overført på grunnlag av kontrakt eller ved sammenslåing av virksomheter (overføringskriteriet).

Den videreførte virksomheten må i det vesentlige ha beholdt sin identitet etter overføringen (identitetskriteriet).

Identitetskriteriet

Når det gjelder identitetskriteriet mener advokatene at det kun var navnet som var endret. Den virksomheten som Stena PTE Ldt viderefører, skiller seg ikke fra den virksomheten som Stena Drilling AS drev.

Videre viser de til aktiviteten som ble drevet. Riggen var i opplag både før og etter overføringen, og dermed var riggens aktivitet lik. Den mistet altså ikke sin identitet på grunn av denne overføringen.

I tillegg overtok Stena PTE Ldt et betydelig antall ansatte fra Stena Drilling.  Dette styrker identitetsvilkåret. Det gjør også det faktum at virksomhetsoverdragelsen skjer innad i Stena-konsernet.

På dette punktet tapte man altså i tingretten. I anken til lagmannsretten skrev Bjørn Inge Waage blant annet:

«Rettens flertall har i denne helhetsvurderingen ikke drøftet eller vurdert at aktiviteten til enheten er den samme, at aktiviteten er knyttet til samme rigg, at erverver overtar et betydelig antall ansatte eller at det foreligger et klart interessefellesskap mellom overdrager og erverver.  Det foreligger således åpenbare feil ved flertallets rettsanvendelse, da ikke alle relevante momenter er tatt i betraktning og vurdert.»

Vi mener altså at det foreligger feil bevisførsel, og at oppsigelsene av de ansatte er i strid med oppsigelsesforbudet.

Dommen i lagmannsretten

Dommen i Gulating lagmannsrett har gitt SAFE medhold i at det forelå en virksomhetsoverdragelse da Stena Don gikk fra norsk til britisk sektor, og riggen ble bemannet av ansatte i Stena Drilling PTE ltd, sier Bjørn Inge Waage.

– Videre har vi fått medhold i at masseoppsigelsene som skjedde i denne forbindelse var i strid med oppsigelsesforbudet, og at alle medlemmene som var omfattet av søksmålet har rett på erstatning.

Det kan bli en stor erstatningssum per medlem, og det omfatter altså 78 SAFE-medlemmer.

I motsetning til tingretten som etter en kort og overflatisk behandling skrev at man etter «en skjønnsmessig totalvurdering er kommet til at identitetsvilkåret ikke er oppfylt, gir  lagmannsretten en svært grundig vurdering av dette prinsippet.

– Vi syns dette er en grundig og god dom. Det ble slått fast at dette både var virksomhetsoverdragelse, og at oppsigelsene var usaklige.

SAFE har ikke fått medhold i å få fastsettelsesdom, noe som er av mindre betydning, sier Waage, og saksomkostningene ble delt.

Stor glede i SAFE-huset

SAFE er glad for dommen, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– Den viser at man ikke bare skal godta det bedriftene sier. Det er lover og avtaler som skal følges, og det slås fast av rettssystemet.

Igjen er det tydelig at man ved å være fagorganisert, får hjelp til å vinne fram.

– SAFE hjalp her 78 av sine medlemmer, først i tingretten, deretter i lagmannsretten.

Stena anket saken videre til Høyesterett, som avviste anken. Dommen er dermed rettskraftig. Nå gjenstår den konkrete erstatningsutmålingen for de 78 SAFE-medlemmene som ble sagt opp.

Advokat Bent Endresen
Advokat Bent Endresen
Advokat Bjørn Inge Waage
Advokat Bjørn Inge Waage
Forbundssekretær Stig-Rune Refvik
Forbundssekretær Stig-Rune Refvik
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst
Stena Don. Foto: Stena Drilling
Stena Don. Foto: Stena Drilling