Klage til selger etter bilkjøp

Tekst og foto: Christian Gjerde og Selma Dommerud, Legal24

Kjøp av bil er for de fleste n kostbar investering. Det kan derfor være frustrerende dersom det viser seg at bilen lider av mangler. I mange tilfeller kan selgeren stilles til ansvar for feilene. Denne artikkelen gjennomgår hvilke rettigheter du som bilkjøper har i møte med selger.

Forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven?

Hvilken lov som gjelder i det konkrete tilfellet, kan ha betydning for flere av sakens stadier. Kort forklart kan man si at kjøper har et sterkere vern i saker etter forbrukerkjøpsloven enn etter kjøpsloven. Hvorvidt det er forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven som kommer til anvendelse, avhenger av hva slags posisjon kjøper og selger står i ved bilkjøpet.

I en situasjon der du som kjøper opptrer som forbruker og selger av bilen opptrer i næringsvirksomhet, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Ved kjøp mellom to privatpersoner, typisk privat kjøp av bruktbil, kommer kjøpsloven til anvendelse. Det er også kjøpsloven som gjelder der både kjøper og selger er næringsdrivende.

Når har bilen en mangel?

For at du skal kunne rette et krav mot selger, må bilen ha det vi kaller for en mangel. Både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven lister opp en rekke tilfeller der bilen må anses for å ha en mangel.

Bilen har for det første en mangel dersom den ikke er i samsvar med den avtalen du har inngått med selger. Hvis det for eksempel er avtalt at du skal kjøpe en svart Golf, og selger overleverer en blå Golf til deg, har bilen en mangel.

Hvis ikke annet er avtalt, krever loven at bilen skal passe til de formål tilsvarende biler brukes til. Hvis problemer med bilen gjør at den ikke er kjørbar, er det opplagt at den ikke passer til sitt formål. I tillegg har bilen en mangel hvis den ikke svarer til det du normalt kan forvente ut fra blant annet bilens pris, alder og tidligere bruk.

Av og til inntar selger et «som den er»-forbehold i kjøpekontrakten. Det betyr ikke at selger kan fraskrive seg ethvert ansvar for feil ved bilen. Bilen har likevel en mangel dersom selger har gitt uriktige opplysninger eller holdt tilbake informasjon om bilen, eller dersom bilen er i dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med. For kjøp som reguleres av kjøpsloven er det et krav om at bilen er i vesentlig dårligere stand enn hva du kunne forvente.

I 2015 var det en sak oppe i Høyesterett som omhandlet selgers uriktige opplysninger til kjøper av en bil. En forbruker hadde kjøpt en bil vedkommende hadde fått opplyst at var «ny» og med en kilometerstand på 160 kilometer. I realiteten hadde bilen vært en demonstrasjonsbil og hadde en kilometerstand på 897 kilometer. Høyesterett kom til at bilen hadde en mangel ettersom selger hadde gitt uriktige opplysninger om bilen, og kjøper fikk medhold i sitt krav om heving av bilkjøpet.

Hvilke krav kan du rette mot selger hvis bilen har en mangel?

Heving

Legal24 Advokatfirma opplever at mange tar kontakt med oss fordi de ønsker bistand med å heve et bilkjøp. Du har imidlertid ikke alltid rett til å heve kjøpet selv om bilen har en mangel.

For å ha rett til å heve et bilkjøp når kjøpet reguleres av kjøpsloven, må mangelen ved bilen utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd. Hva som er et vesentlig kontraktsbrudd, beror på en helhetsvurdering av den konkrete saken. Terskelen for å kunne heve bilkjøpet er ikke like høy når kjøpet reguleres av forbrukerkjøpsloven. Her er det tilstrekkelig at mangelen ikke må være uvesentlig.

Ta kontakt med Legal24 Advokatfirma hvis du er usikker på om du har rett til å heve bilkjøpet. Du kan nemlig bli erstatningsansvarlig for selgers økonomiske tap dersom du hever uten egentlig å ha hatt rett til det.

Andre misligholdsbeføyelser

Du har flere ulike alternative krav du kan rette mot selger dersom vilkårene for heving ikke er oppfylt.

Selger må for det første gis anledning til å forsøke å rette feilen ved bilen. I saker etter forbrukerkjøpsloven gis selger i utgangspunktet ikke mer enn to rettingsforsøk for samme mangel. Hvis selger er næringsdrivende, vil du som hovedregel ha krav på en lånebil dersom reparasjonen varer i over en uke.

I stedet for retting, kan du kreve det vi kaller for omlevering. Det innebærer at du kan få en ny, tilsvarende bil. Kravet til omlevering gjelder bare dersom det ikke volder selgeren urimelige kostnader. Ettersom omlevering av bil ofte medfører høye utgifter for selger, er omlevering kun unntaksvis aktuelt i denne typen saker.

Dersom selger ikke retter mangelen eller leverer en ny bil til deg, kan du kreve prisavslag. Prisavslaget skal som hovedregel fastsettes forholdsmessig. Dette innebærer at du for eksempel kan kreve et prisavslag på 20 % dersom mangelen reduserer bilens verdi med 20 %.

I noen tilfeller kan du som kjøper også kreve erstatning. Dette er aktuelt i situasjoner der du har lidt et økonomisk tap som følge av feil ved bilen, som for eksempel utgifter i forbindelse med leiebil.

Husk å overholde reklamasjonsfrister

Det er viktig at du gir selger beskjed om feil ved bilen innen rimelig tid fra du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Hvis reklamasjonen fremsettes for sent, taper du som utgangspunkt din rett til å rette krav mot selger. Hva som regnes for å være innen rimelig tid, må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. For forbrukerkjøp er denne fristen aldri kortere enn to måneder. Generelt anbefaler vi ikke å vente for lenge før du gir selger beskjed om feil du har oppdaget. Av bevismessige hensyn er det fornuftig å sende reklamasjonen skriftlig til selger.

I tillegg har kjøpsloven en absolutt reklamasjonsfrist på to år. Dette innebærer at du som kjøper som utgangspunkt ikke kan gjøre en mangel gjeldende overfor selger to år etter at du overtok bilen. Hvis kjøpet ditt reguleres av forbrukerkjøpsloven, er den absolutte reklamasjonsfristen på fem år.

Legal24 Advokatfirma bistår deg

Har du spørsmål om kjøp og salg av bil, eller har du behov for bistand etter bilkjøp? Ta kontakt med Legal24 Advokatfirma så kan vi hjelpe deg!

Av Selma Dommerud og Christian Gjerde, Legal24 Advokatfirma

Christian Gjerde, advokat Legal24
Christian Gjerde, advokat Legal24