Sommerens fellesnevner: seier i arbeidsretten, lagmannsretten og i streiken

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Rettsaker og streik preget vår og sommer. To arbeidsrettssaker og en sak i lagmannsretten ble vunnet. Streikeseier kom på toppen.

Den første saken som ble vunnet smakte godt.  Det var «2.2-saken» mellom North Atlantic Drilling Ldt og COSL og SAFE i saken om NR-avtalens punkt 2.2: Oppsigelse og avskjed.

  1. juni falt dommen i arbeidsrettssaken.

Saken ble behandlet i arbeidsretten 13. og 14. juni, og det var advokat i SAFE, Elisabeth Bjelland som førte saken for SAFE.

Hva handler saken om

Paragraf 2.2 sier følgende: «Når oppsigelse foreligger og oppsigelsestiden etter gjeldende bestemmelser utløper på en bestemt dato som etter arbeidstakerens arbeidsplan faller i en oppholdsperiode, opphører arbeidsforholdet først etter at denne oppholdsperiode er avsluttet.

Arbeidstaker skal på fratredelsespunktet utbetales tilgodehavende lønn for opparbeidede fridager som på grunn av opphøret ikke kan avspaseres.»

De to rederiene valgte en praksisendring som bryter med tariffavtalen. De sa opp ansatte midt i en arbeidsperiode og ville ikke utbetale lønn fram til den ansattes arbeidsperiode var slutt.

Flertallet av arbeidsrettens medlemmer var enige med SAFE, og domsslutningen sier dette:

«1. Flyteriggavtalen punkt 2.2 innebærer at de som ble oppsagt på våren/sommeren 2016 i North Atlantic Crew AS og COSL Offshore Management AS, jf. sentrale tvisteprotokoller av 8. juni 2017 og 1. august 2016, skal utbetales lønn etter bestemmelsens andre og tredje avsnitt, og etter den arbeidsplanen den enkelte hadde i forkant av oppsigelsen.

  1. North Atlantic Crew AS og COSL Offshore Management AS plikter å foreta etterbetaling til de oppsagte i henhold til slutningens punkt 1.»

Vant i lagmannsretten i 6 G-saken

En enstemmig dom i lagmannsretten ga SAFE fullt medhold i 6 G-saken. Alle SAFEs argumenter i saken ble hørt.

En knusende dom, var advokat i SAFE, Bernt Hodnes karakteristikk av dommen i tingretten.  Det samme kan sies om dommen i lagmannsretten.

SAFE tok ut søksmål mot Transocean for ulovlig begrensning av betaling i arbeidsgiverperioden under permittering. Transocean begrenset utbetalingen til 6 G. Som eneste forbund valgte SAFE å ta saken inn for retten. Selv om problemstillingen har vært kjent i flere kretser, ble SAFE stående alene med saken sammen med sine tillitsvalgte i rederiområdet.

Saken startet i 2016

Flere SAFE-klubber i NR-området (Norges Rederiforbund) varslet SAFE om bedrifter som valgte å begrense utbetalingen ved permittering i arbeidsgiverperioden til 6 G.

Vi landet fort på at dette var noe bedriftene ikke hadde hjemmel til å gjøre, og bedriftene måtte utbetale mellomværende til hver enkelt, sa Bernt Hodne da.

Det ble forsøkt forhandlet lokalt, med og uten hjelp fra SAFE sentralt, og det ble forsøkt tvistet. Samtaler direkte med Norges Rederiforbund ble også forsøkt. Alt uten resultat.

– Problemet vårt var at bedriftene anførte at dette kunne de gjøre med hjemmel i permitteringslønnsloven § 4 som angir beregningsgrunnlaget for permitteringslønn, ut fra dens ordlyd og sammenhengen i lovverket.

Bestemmelsens ordlyd er som følger:

Beregningsgrunnlaget for permitteringslønn er det samme som beregningsgrunnlaget for sykepenger etter folketrygdloven §§ 8-28 til 8-30”.

Bestemmelsen viser til beregningsgrunnlaget ved sykepenger, noe det for øvrig ikke er uenighet om. Det er enighet om at beregningsgrunnlaget tilsvarer sykepengegrunnlaget. Tvisten oppstår når bedriftene videre anfører at folketrygdlovens § 8-10 som et tak for sykepengene på 6 G også skal gjelde ved permittering. Dette er SAFE helt uenig i. SAFE har anført at det ikke finnes grunnlag eller hjemmel for dette, og tok derfor ut søksmål mot et av selskapene innenfor området rederi for å få dom for at dette ikke er i tråd med loven.

Hva sier loven

«Permitteringslønnsloven § 4 fastsetter at beregningsgrunnlaget for permitteringslønnen er det samme som beregningsgrunnlaget for sykepenger etter folketrygdloven §§ 8-28 til 8-30. Loven fastsatte tidligere at beregningsgrunnlaget var det samme som etter tidligere folketrygdlov §§ 3-4 bokstav a og 3-14. Loven viste ikke til folketrygdloven § 3-4 fjerde ledd, som fastsatte at det ikke ble gitt sykepenger for den del av inntekten som oversteg 6 G. Begrensningen på 6 G gjaldt derfor ikke. Ved endringen i 1997 pga. ny folketrygdlov var det ikke meningen å endre dette, jf. merknaden til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 29 (1995-1996) og note 22 til permitteringslønnsloven i Norsk lovkommentar.

Arbeids- og sosialdepartementet har samme forståelse av regelverket, jf. departementets brev til NITO av 21.4.2017. Det vises også til Arbeidstilsynets nettsider om permittering, hvor det ikke står noe om en begrensning til 6 G for arbeidsgivers lønnsplikt.»

Nå har også lagmannsretten sagt sitt i saken.  Dommen vil kunne få betydning for andre ansatte i samme situasjon.

SAFE i Island Offshore vant arbeidsrettssaken!

Island Offshore var bundet av gjeldende tariffavtale og kunne dermed ikke permittere personer som skulle brukes i opplagsbemanning. Selskapet må erstatte det økonomiske tapet ansatte er påført. Det sa altså arbeidsretten i sin dom.

Hva handlet saken om?

Saken gjaldt to av Island Offshores båter, Island Wellserver og Island Frontier som gikk av kontrakt med Statoil i oktober. Alle de 160 ansatte ble permittert. Deretter kom stillingsutlysningen hvor de søkte etter 24 sjøfolk som skulle bemanne de to båtene fram til de igjen skulle på kontrakt med Statoil fra 1. april 2018.

I disse månedene skulle Wellserver gjennomgå en tiårsklassing, mens Frontier skulle ha vedlikehold.

Tariffavtalen de permitterte ble ansatt på, er offshore service-avtalen. Den skiller seg fra rederiavtalen på flere viktige punkter, blant annet lønn og skiftordning. Månedslønnen til kapteinen er rundt 30.000 kroner lavere enn en OIM (Offshore Installation Manager), mens stillingen som matros er 10.000 kroner lavere enn vedkommende får som rederiansatt. Skiftordningen på rederiavtalen er to uker på, fire uker av, mens Island Offshore nå ville bruke en ordning som gir to uker på, to uker av.

Tariffavtalen åpner for å redusere bemanningen mens båten ligger i opplag, og når den skal klasses. Vi har en tariffavtale som er signert, da kan ikke Island Offshore bare komme med en ny tariffavtale, selv om de ønsker det, sa klubbleder i SAFE-klubben, Alf Rune Kalland, da saken kom opp høsten 2017.

Ingen støtte fra Industri Energi

I løpet av oktober 2017 ble flere drøftelsesmøter med rederiet og klubbene holdt, og i første fase var de tre klubbene enige:

Protokolltilførsel fra IE/SAFE/DSO: IE mener at overenskomsten for flyttbare innretninger vil være gjeldende under verftopphold og opplag, og at rederi og fagforeningene forhandler frem lokal avtale iht § 3-6 i overenskomsten før fartøyene avslutter årets kampanje.»

Etter hvert skiftet Industri Energiklubben mening

Uenighetsprotokollen ble «lagt til side», og fem av Industri Energi-klubbens styremedlemmer søkte på de utlyste stillingene som rederiet plasserte på offshore service-avtalen. Fire av dem ble ansatt på denne avtalen som en del av opplagsbemanningen.

Grov uforstand, sa SAFE

De utviser grov uforstand i sine verv som tillitsvalgte, slik jeg ser det, sa Alf Rune Kalland.

– På den ene siden er de med på å skrive under på uenighetsprotokollen, samtidig deltar de på en annen avtale. Etter mitt skjønn er dette så grovt at Industri Energi sentralt må gjøre noe med saken. Hele styret bør gå av.

Den lokale SAFE-klubben hadde også et medlem som gjorde det samme. Han ble suspendert øyeblikkelig på grunn av dette.

– Vårt medlem forsto raskt at dette ikke var bra, og aksepterte suspensjonen. Det bør også Industri Energi gjøre med sine, ellers risikerer vi en vanskelig arbeidsrettssak. Vi må forvente at Norges Rederiforbund sier at dette kan jo ikke være så galt, når fagforeningen tillater sine medlemmer å søke på disse stillingene.

Industri Energi sentralt støttet klubbens valg

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi var deretter ute på forbundets hjemmeside med full støtte til klubbens håndtering av saken:

«Forbundet SAFE har rettet kritikk mot den inngåtte avtalen mellom klubben vår og Rowan. SAFE har også rettet kritikk mot det som er en felles tvisteprotokoll mellom Island Offshore og klubbene til Industri Energi og SAFE.

Kritikken går grovt forklart ut på at avtalene bryter med tariffavtalen på området, flyteriggavtalen. Men i tariffavtalen, under punkt 3.6 «Arbeidstidsordninger ved verksted og i opplag» står det: Ved lange verkstedsopphold og under opplag kan det etter avtale med de tillitsvalgte benyttes en annen arbeidstidsordning enn fastsatt i denne avtale. Avtalen skal bl.a. inneholde bestemmelser om arbeidstid, hjemreiseordninger etc. Oppnås ikke enighet kan spørsmålet bringes inn for organisasjonene.»

SAFE tok initiativ til uenighetsprotokollen

SAFE-klubben og SAFE sentralt slo den gang fast at man har en åpning for å avtale andre arbeidstidsordninger og turnusordninger, men ikke andre lønnsvilkår.

På dette grunnlaget tok SAFE-klubben initiativ til den omtalte uenighetsprotokollen med Island Offshore.

– Det sier seg selv at vi ikke er uenige i, eller retter kritikk mot, en uenighetsprotokoll vi selv tok initiativet til, sa forbundsleder Hilde-Marit Rysst som svar på innlegget til Frode Alfheim.

Ved søk etter artikkelen på Industri Energis hjemmeside i dag, ser vi at artikkelen er fjernet.

Ikke uventet endte saken i arbeidsretten.

Prinsippet er så viktig og konsekvensene så store dersom tariffavtalen settes til side, at vi har ikke annet valg enn å bruke arbeidsretten, sa Alf Rune Kalland.

– Vi trenger ikke hjelp fra fagforeningskolleger for å knerte fagforeningene.

Både klubbleder og klubben var bekymret for konsekvensene. Det er et grovt angrep på tariffområdet, og klubben var redd saken vil føre til presedens dersom NR vinner fram.

Får de gjennomslag, vil det kunne resultere i at enhver rigg i verkstedsopphold på norsk side av Nordsjøen raskt vil få en tilslutningsavtale i stedet for rederiavtalen.

– For å si det slik: vi er ikke akkurat stolte over å ha Island Offshore på arbeidsdressen vår nå, og vi er heller ikke stolte over innsatsen til våre arbeidskolleger i Industri Energi, sa Kalland.

Stor glede i SAFE for dommen i arbeidsretten

Et flott gjennomført arbeid fra klubb og advokat og takk til alle som har bidratt underveis. SAFE er glad for å ha så kunnskapsrike og tydelige tillitsvalgte ute i klubbene våre, sa forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– Dette dokumenterer kompetanse og kunnskap om avtaleverket som styrker arbeidstakere og medlemmers interesser i områdene som omhandler lønns- og arbeidsvilkår, sa Hilde-Marit Rysst da dommen fra arbeidsretten kom.

 

 

 

 

Elisabeth Bjelland, advokat i SAFE
Elisabeth Bjelland, advokat i SAFE
Bernt Hodne, advokat i SAFE
Bernt Hodne, advokat i SAFE
Transocean Arctic
Transocean Arctic
Island Frontier
Island Frontier
Island Wellserver
Island Wellserver
Frode Alfheim. Foto Energi Industri
Frode Alfheim. Foto Energi Industri
Hilde-Marit Rysst
Hilde-Marit Rysst
Fra områdeutvalgets møte som behandlet saken. Alf Rune Kalland er nummer to fra høyre.
Fra områdeutvalgets møte som behandlet saken. Alf Rune Kalland er nummer to fra høyre.