Gode debatter på landsmøtet

Tekst og foto: Mette Møllerop

Landsmøtet i SAFE som ble avholdt 20. og 21. juni poengterte viktigheten av å styrke tariffavtalene våre.

En rekke deltakere som hadde ordet under landsmøtet beskrev den virkeligheten mange nå opplever i arbeidslivet: et kontinuerlig press på tariffavtaler, mangel på respekt og forståelse for viktigheten av faglig kompetanse, innleieproblematikk og stagnasjon av lønnsutviklingen for folk flest.  Endring av målekulturen ble trukket fram. Sammen med en konsekvenskultur som brer om seg, gir det utslag som måling av ansattes oppførsel når de produserer, ikke hvor mye som produseres eller kvaliteten på det som produseres.

Landsmøtet er bekymret for svekkelse av den norske modellen og trepartssamarbeidet.  Fagbevegelsen jobber i motvind, og det rammer fagorganisering generelt, og klubber og foreningers aktivitet på arbeidsplassene spesielt. Det blir stadig mer vanskelig å få nødvendig tid til å drive verne- og tillitsvalgtarbeid.

Nestleder Porfirio Esquivel fra SAFE sokkel i Equinor sa blant annet i sitt innlegg at vi må vise at det er god økonomi og HMS i å tenke langsiktig, og det å være vaktbikkje for å påse at nødvendig kunnskap og krav til oppgaveutføring i næringen er på plass, er avgjørende både for sikkerheten og for å beholde den nødvendige kvaliteten i fagmiljøene.

Han trakk også fram alliansebygging som viktig for å møte utfordringene fra arbeidsgiverne.

Viktig innlegg om flaggstatsprinsippet

Hege-Merethe Bengtsson, advokat og administrerende direktør i Det norske maskinistforbund, DNMF, hadde en grundig gjennomgang av begrepet flaggstat og hvilke prinsipper som gjelder for dette.
Spørsmål som hvilket lands regler bestemmer hva i forbindelse med skip, har stor betydning for lønns- og arbeidsforhold for dem som jobber om bord.

Hvilket flagg som henger i hekken er avgjørende for oss og for mannskapet på skipene. Hvis rederiene velger filippinsk arbeidskraft om bord, hjelper det ikke med flere arbeidsplasser, sa Bengtson.

– Vi ønsker andre nasjoner velkommen på norsk sokkel, men da forlanger vi norske lønns- og arbeidsforhold.

HMS

Både Roy Erling Furre og Halvor Erikstein fra HMS-avdelingen i SAFE, hadde innlegg om HMS-situasjonen i industrien.

Erikstein ønsket støtte for krav om helsekartlegging av skiftarbeid. Dette er en stor belastning for oljearbeiderne og gir nedsatt helse. I tillegg til den spesielle skiftordningen er arbeidstakerne i olje- og gassindustrien utsatt for svært sammensatt kjemisk eksponering, ekstreme støynivå og hard langvarig fysisk belastning. Hva dette betyr for helse, sykdomsutvikling, uførhet og levealder er ikke kartlagt.

Roy Erling Furre gjennomgikk «HMS-perioden» fram til landsmøtet og viste at antall saker og problemstillinger som krever innsats fra organisasjonen er omfattende. Landsmøtet ønsket en styrking av utvalget som jobber med dette, og i løpet av de to landsmøtedagene fikk utvalget en solid økning av både folk og kompetanse.

Organisasjonsbygging og framtid fikk god plass i innlegg og gruppearbeid. I dette ligger styrking av kurs og kompetanse i SAFE, med det som ble kalt «den spisse enden», HMS og tariff i front. Det er her det «brenner» både for oljearbeidere og i arbeidslivet generelt.

Dette ble også godt dokumentert av juridisk avdeling i SAFE, hvor lista med saker som er under arbeid, som man forhandler om, og som er eller skal i retten, er lengre enn på mange år.

Landsmøtet nærmet seg en avslutning og en oppsummering

I to dager har SAFE diskutert flere viktige saker innen blant annet områdene tariff og HMS som får stor betydning for medlemmene og oljearbeidere generelt i framtida, sa Hilde-Marit Rysst under avslutningen.

– Angrepene på tariffavtalene øker i styrke og omfang, og er både utfordrende og arbeidskrevende for tillitsvalgte og verneombud.

Hvordan dette skal møtes, hvordan forbund og klubber skal organiseres og styrkes på kompetanseområdet ble naturlig nok prioritert i diskusjonene.  En hel rekke delegater hadde kloke og tankevekkende innlegg som trakk linjer fra tidligere historie og fram til dagens status.

– Kompetansen og engasjementet deres er godt å ha i ryggen for SAFE når handlingsplan og framtidig politikk skal utformes.

Alf Rune Kalland og Vegard Risberg
Alf Rune Kalland og Vegard Risberg
Stig-Rune Refvik
Stig-Rune Refvik
Rita Bakkejord og Ann Therese Ladegård Jørgensen
Rita Bakkejord og Ann Therese Ladegård Jørgensen
Porfirio Esquivel
Porfirio Esquivel
Hilde-Marit Rysst er åpen for gode replikker
Hilde-Marit Rysst er åpen for gode replikker
Hege Bengtson, Norsk Maskiniistforbund
Hege Bengtson, Norsk Maskiniistforbund
Morten Olsen og Trond Cato Fylling. I midten Toril Torlei
Morten Olsen og Trond Cato Fylling. I midten Toril Torlei
Replikk fra Roy Erling Furre
Replikk fra Roy Erling Furre
Roy Erling Furre
Roy Erling Furre
Effektive møteledere, Terje Axe Sørensen, gro Gullhaug og Kathrine Knarvik-Skogstø
Effektive møteledere, Terje Axe Sørensen, gro Gullhaug og Kathrine Knarvik-Skogstø
Hilde-Marit Rysst
Hilde-Marit Rysst
Delegatene på plass i salen
Delegatene på plass i salen