Slett ingen meningsløs streik!

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Snarere tvert imot. Å ta fra rederiansatte tariffestede, opparbeidede pensjonsrettigheter om de må skifte arbeidsgiver innenfor samme område, det er meningsløst.

Begrepet meningsløs streik har vært en gjenganger hos Norges Rederiforbund, NR, og deres forhandlingsleder Jakob Korsgaard gjennom hele streiken.

Her snakker vi om manglende respekt for våre holdninger og vårt syn, sier SAFEs nestleder og streikeleder, Roy Aleksandersen.

– Man kan være uenig i sak, men må kunne respektere hverandres syn uten å karakterisere saken som meningsløs.

Medlemmene valgte streik

Streiken startet da det ble klart at et stort flertall av rederiområdets medlemmer stemte nei til forhandlingsresultatet.

Over 62 prosent av medlemmene på NR-området stemte, og dermed var avstemningen bindende i henhold til SAFE sine vedtekter. 80 prosent av disse valgte altså å stemme NEI til det siste tilbud fra Norges Rederiforbund.

Forhandlingsutvalget var ikke fornøyd med endringene på pensjon (AFP + 1G) for personell som blir ansatt i bedrifter på NR-avtalen etter 01.06.18. Endringen medfører at medlemmer som avslutter eller mister sitt arbeidsforhold i «NR bedrift», får arbeid i ny «NR bedrift», ikke får med seg avtalen om AFP + 1G. Denne rettigheten hadde man på NR-avtalen før 31.05.18.

For å si noe om hva det kan bety, viser Roy Aleksandersen til en sak SAFE hadde der en person ville ha tapt 1,7 millioner kroner i pensjon dersom vedkommende ikke hadde hatt denne rettigheten.

– Det er de som er 50 år (og blir ansatt etter 01.06 2018) eller eldre når pensjonen legges om til ny ordning, som kommer til å tape stort på endringen i teksten.

Disse får ikke være med på «ny ordning» og taper i forhold til den gamle. Vi risikerer at vi får ett A- og B-lag på NR-avtalen.

Alle som blir ansatt i en NR-bedrift og har passert 50 år vil miste retten til eksisterende gavepensjon. De vil heller ikke få være med på den nye innskuddsordningen når den trer i kraft. Da vil de som får oppsigelse eller ønsker å forandre arbeidsgiver stå igjen som tapere. Som fagforening har vi som hovedmål «et rettferdig arbeidsliv» og like vilkår for likt arbeid. Hvordan kan vi da godta at enkelte taper store beløp i pensjon, spør Aleksandersen.

– Nå vet vi heller ikke når, eller om sjømannspensjonen blir lagt om til ny ordning, og dermed kan mange flere enn de som er 50 år i dag tape i forhold til dette. Jeg vet det er mange som ikke forstår det med pensjon, men å endre en tekst slik «tilbudet» fra NR er, tilsier at vi mister en rettighet.

SAFE mente det var urimelig og tok derfor tilbudet fra NR til mekling.

Verdien av AFP + 1G-avtalen varierer for øvrig fra individ til individ i forhold til tjenestetid på avtalen. For noen snakker vi her om veldig høye beløp fra 60 – 67 år.

Derfor ønsker SAFE å videreføre ordlyden i pensjonsbilaget slik den var før årets forhandlinger.

SAFE var i tillegg skuffet over det økonomiske tilbudet fra NR. Det fører til at medlemmene på NR-området sakker kraftig akterut i forhold til NOG-området. SAFE var klar over at mange medlemmer av den grunn også stemte nei til tilbudet.

«Fakenews» om lønnskrav

Straks etter bruddet i meklingen gikk forhandlingslederen i Norges Rederiforbund, Jacob Korsgaard, ut med en melding om at SAFE i meklingen krevde en økning på kr. 50.000,- for ufaglærte stillinger. Konkret økonomi ble aldri et tema under meklingen, sa Roy Aleksandersen og forhandlingsutvalget.

SAFEs utgangspunkt i de ordinære forhandlingene i mai var å rette opp den svakere lønnsutviklingen på tariffområdet de senere år. Det er fortsatt store lønnsforskjeller mot sammenlignbare stillinger på sokkeloverenskomsten, noe som SAFE også krevde harmonisert.

I følge Aleksandersen ble kravet på en arrogant måte blankt avist av NR. i tillegg gjorde Jakob Korsgaards utspill i media muligheten til å finne en snarlig løsning enda vanskeligere.

– Økonomi er selvfølgelig et utspill som vekker interesse i media, men det forsurer klimaet mellom partene, og kan gjøre arbeidskonflikten unødvendig lang, spesielt når det som serveres ikke er sant.

I tillegg til økonomi, er pensjon og den omtalte garantiordningen det vesentlige kravet å få på plass.

– Dersom det skal være mulig å finne en løsning som begge parter kan akseptere, skal en opptre med respekt og forholde seg til sannheten.

Streiken var snart et faktum

Plassoppsigelsen gikk ut for 2250 medlemmer i 19 bedrifter. Plassoppsigelsen gjaldt fra og med 5. juli 2018.

NRs forhandlingsleder Jakob Korsgaard var fortsatt på banen i mediene med sin egen oppfatning av hva som sto i forhandlingsprotokollen.

Å bortforklare innholdet i en protokoll er ikke særlig tillitvekkende, sa SAFEs forhandlingsutvalg.

– Det er lite profesjonelt å bortforklare fakta.

Kan det og dreie seg om mangel på kunnskap?

– Ja, det er ikke usannsynlig. Vi får håpe det dreier seg om uvitenhet når Korsgaard uttaler seg om pensjon. Når pensjonskravet blir karakterisert som meningsløst, skorter det på kunnskap. Dessuten, hvis pensjonskravet var uten betydning, hvorfor fikk vi ikke gjennomslag for dette med en gang? Da hadde streiken vært unngått.

Pensjon er rett og slett et fagområde han ikke kan, slår forhandlingsutvalget fast. 

Forskjell på SAFE og IEs protokoll

Norges Rederiforbund sa og i en pressemelding at resultatet er identisk med det Industri Energi og DSO fikk i forhandlingene i mai.

SAFE viste til de to protokollene som sier følgende:

«10. Protokolltilførsel vedrørende pensjon

Det vises til Pensjonsutvalgets enighetsprotokoller av 29. februar og 23. august 2016 der

partene har avtalt regler for de tariffestede pensjonsordninger innenfor tariffområdet.

I lønnsoppgjøret for 2013 ble det besluttet – dersom lovendringene for ny PTS ikke var på

plass før lønnsoppgjøret 2016 – å forlenge overgangsordningen AFP + 1G med 2 år slik at de

som pr. 1. juni 2008 var 50 år eller eldre skulle omfattes.

Som følge av lovgivers fortsatte utsettelse med innføring av ny pensjonstrygd for sjømenn, er partene enige om at den eksisterende overgangsordningen videreføres i ytterligere to år eller til ny ordning er på plass, avhengig av hva som inntrer først.

Det partssammensatte utvalget gis mandat til å fortsette sitt arbeid frem til endelig

pensjonsløsning er på plass.»

I Industri Energis protokoll står dette:

«Denne utvidelsen av overgangsregelen gjelder ikke for personell som ansettes i bedriften etter 1. juni 2018 med unntak av personell som gjenansettes på fortrinnsrett eller er gjenstand for virksomhetsoverdragelse.»

Punktet i Industri Energis protokoll er altså strøket i SAFEs protokoll.

SAFE var med andre ord det eneste forbundet som tok opp kampen mot svekkelse av tariffavtalen, og resultatet er et gjennomslag for SAFE.

Sentral streikeledelse ble etablert

I SAFE-huset i Stavanger samlet rederiklubbene seg til streikeforberedelser. Det ble etablert streikeledelse og nedstengningsprosedyrer ble satt i gang.

Det ble sendt ut melding til alle klubber om gangen i nedstengingsprosedyrene.

– Vi forventer at disse følges som avtalt. Dersom de av en eller annen grunn brytes, er det viktig at klubben og streikeledelsen får beskjed om dette.

Informasjon ut ble prioritert, og telefoner fra streikende medlemmer ble besvart fortløpende.

Det var til tider hektisk på streikekontoret. Mange medlemmer kom innom for å bidra, og det ble gode og omfattende diskusjoner hvor enigheten om målet for streiken sto fast. Selv om kveldene kunne bli lange, var humøret og innsatsviljen på topp.

Streikeledelsen var sammensatt av erfarne tillitsvalgte. Samtidig var det lenge siden rederiområdet hadde vært i streik, og det gjorde at flere drevne klubbledere debuterte i sin første streik. En god blanding av folk med forskjellig erfaring ble derfor nøkkelen til en profesjonell streikeledelse.

Plassoppsigelsen hadde gått ut for drøyt totusen medlemmer i 19 bedrifter. Det ble et krevende løp for å koordinere nedstenging samtidig som sikkerhetsbemanning skulle opprettholdes og hjemsending av folk gå knirkefritt. Ved evalueringen i etterkant viste det seg at organiseringen av arbeidet med og rundt streiken gikk etter planen. SAFE fikk med seg videre gode erfaringer i teamwork under press.

Utearbeidende streikeledelse

Informasjon og diskusjon om streiken blir det aldri for mye av. Streikeledelsen var på plass på heliportene og på båtene som var tilgjengelige på land, og tilbakemeldingene var positive. Stå på, dere har full støtte, var gjennomgangstonen fra oljearbeidere til og fra jobb. Også medlemmer av andre oljeforbund var svært positive til streiken, selv om de ikke ønsket å stå fram med navn og bilde av hensyn til sitt forbund.

Da Island Frontier la til kai i Sandnes i forbindelse med streiken i rederiområdet, var Oddleiv Tønnessen, klubbleder i SAFE i ESS og Steinar Nesse, klubbleder i Transocean, på plass for å informere mannskapet.

Ned trappa kom også nestleder i Island Offshore, Øystein Pettersen. Han var klar til å bidra i streiken.

– Vi har krav som er helt ufravikelige, var hans kommentar til pressen.

På kaien ble det plutselig folksomt med både NRK, streikelederne og Pettersen, og de oljeansatte fikk satt fokus på streikens viktige, sosiale profil. 

Også Industri Energi inn på banen

Man opplevde dessverre at forbundet Industri Energi også brukte mediene til å slå tvil om streikens innhold og årsak. Det kom uttalelser som de ikke kunne verifisere, først og fremst gjaldt det pensjonsordningen.

Denne ordningen var ikke et problem før 1. juni. Hvorfor er det et problem nå, spurte SAFEs forhandlingsutvalg.

– Og dessuten, hvorfor ble ikke dette spørsmålet tatt opp i Pensjonsutvalget der alle parter sitter? Det viser mangelfull forståelse for pensjon også fra Industri Energis leder Frode Alfheims side.

Det ble enighet til slutt

Om kvelden torsdag 19. juli ble SAFE og NR enige om en avtale.

SAFE tok kampen, en vellykket streik er vunnet, sa SAFE i en pressemelding.

SAFE fikk fullt gjennomslag for sitt pensjonskrav. I tillegg sikret SAFE sine medlemmer etterbetaling i fra 01.06.2018, noe som er historisk innenfor NR-området.

SAFE valgte å ta ansvar og avslutte streiken da vårt hovedkrav, pensjon, ble innfridd.

SAFE takker for all støtte og de positive tilbakemeldingene fra medlemmer og andre offshoreansatte.

Har streiken vært en belastning for SAFE?

Streiker er alltid en belastning. Først og fremst er det tøft for medlemmene som tas ut i streik, men det er og krevende for organisasjonen. Når det er sagt, vi har hatt en streikekomite med mye kunnskap og erfaring, og det gjorde at arbeidet med å organisere streiken gikk utrolig greit. Folk har utfylt hverandre på en svært god måte, og utfordringer ble løst på løpende bånd. Vi fikk tilbakemelding fra medlemmene våre om at informasjonen ut var god og forståelig. Det er avgjørende for gjennomføringen av en streik at det blir nok og riktig informasjon.  Også de ansatte på huset gjorde en flott jobb med hjelp og støtte underveis. Disse streikedagene viste at vi sammen er en velsmurt og godt organisert gjeng.

Tusen takk til alle for stor innsats og viktig støtte. Takken omfatter også organisasjoner og enkeltpersoner utenfor SAFE som har bidratt med støtte og «tommel opp»!

På safe.no finner du gjeldende protokoll som ga streiken en avslutning.

https://safe.no/riggstreiken-er-over/

 

 

 

Jakob-Korsgaard
Jakob-Korsgaard
Roy Aleksandersen
Roy Aleksandersen
Arild Jenssen på heliporten med løpesedler
Arild Jenssen på heliporten med løpesedler
Alf Inge Steinsøy og Egil Bjørgås er på plass med informasjon
Alf Inge Steinsøy og Egil Bjørgås er på plass med informasjon
Geir Frode Nysæter
Geir Frode Nysæter
Steinar Nesse
Steinar Nesse
Roy Aleksandersen
Roy Aleksandersen
Hilde-marit Rysst
Hilde-marit Rysst
Oddleiv Tønnessen
Oddleiv Tønnessen
Streikekomiteen i arbeid
Streikekomiteen i arbeid
Egil Bjørgås
Egil Bjørgås
Seieren i boks
Oddleiv Tønnessen og Steinar Nesse
Oddleiv Tønnessen og Steinar Nesse
Streikekomiteen i arbeid
Streikekomiteen i arbeid