Ingen stormende jubel, men greit nok

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Før meklingen i landanleggene startet, var områdeutvalget for land i SAFE samlet for å diskutere krav i forhold til dagens situasjon.

Det er ikke å ta for hardt i om en oppsummerer at klubblederne og de tillitsvalgte på landanleggene var lite fornøyd med den situasjonen de var satt i etter at de øvrige fagforeningene i Statoil hadde signert avtalen med bedriften.

Den økonomiske situasjonen på landanleggene var nemlig god, og det var ingen fornuftig grunn til å signere på et så lavt tilbud som disse nå gjorde.

Landanleggene hviler på en form for betinget enighet om at man løser ting lokalt. Dersom de lokale lønnsforhandlingene ikke fører fram, taper de landansatte i begge ender, både i gode og dårlige tider.  Resultatet blir reallønnsnedgang.

I løpet av diskusjonen på møtet kom flere forslag opp. Et av forslagene som vil bli prioritert framover, er å vurdere selve lønnsfastsettelsen. Her vil de tillitsvalgte kreve et utvalgsarbeid for å finne gode løsninger for landansatte.

Vi må lage en ny avtale på linje med sokkeloverenskomsten, en avtale som er fireårig, var de enige om. Det er den eneste løsningen når vi ikke blir enige lokalt.

Plassoppsigelse

Meldingen gikk ut til medlemmene: 7.september ble det underskrevet bruddprotokoll mellom SAFE/Negotia/Parat og Norsk olje og gass/Norsk Industri. Det sendes derfor plassoppsigelse for medlemmene på landanleggene.

Områdeutvalg for landanlegg i SAFE slår fast at tilbudet fra arbeidsgiverne er ikke akseptabelt. Tilbudet som ble lagt på bordet vil gi medlemmene våre nedsatt kjøpekraft. Arbeidsgiverne viste heller ingen vilje til reelle forhandlinger.

Meklingen omfatter våre medlemmer på oljeoverenskomsten for landanlegg.

Enighet uten streik

Meklingen endte med at SAFE klarte å øke rammen for medlemmene i Shell og Esso utover tilbudene som ble gitt i lokale forhandlinger. Det er vi tilfreds med, sa forbundsleder Hilde-Marit Rysst i etterkant, selv om hun understreker at de SAFE-ansatte på land kunne hatt et bedre utgangspunkt for meklingen enn det de fikk, etter at de øvrige fagforeningene hadde signert de lokale forhandlingene.

Partene kom til enighet på overtid

I tillegg til økt ramme i Shell og Esso har partene forpliktet seg til å nedsette et utvalg som skal se på hvordan lønnsdannelsen skal utvikles framover for å sikre lønnsutviklingen for medlemmene på denne avtalen over tid. Det ble altså gjennomslag for kravet som områdeutvalg land hadde pekt på som svært viktig.

– Det er et utvalgsarbeid SAFE går inn i med ambisjoner og stort alvor, og vi forventer at arbeidsgiverne gjør det samme, sa Rysst.

SAFEs krav om likebehandling av skiftarbeidere og dagtidspersonell i forhold til arbeid på høytidsdager er protokollført. Saken oversendes til hovedorganisasjonene YS og NHO for videre behandling.

Medlemmene få etterbetalt lønnsjusteringen fra 1. juni. Andre tillegg som bedriftene har gitt i lokale forhandlinger kommer i tillegg.

Møte i områdeutvalget land
Møte i områdeutvalget land
Roy Aleksandersen 1. nestleder i safe
Roy Aleksandersen 1. nestleder i safe
Levard Olsen Hagen er forhandlingsleder for landansatte i safe
Levard Olsen Hagen er forhandlingsleder for landansatte i safe
Mekling landanlegg foto Kjell T. Skrunes
Mekling landanlegg foto Kjell T. Skrunes