Kontraktskrav og planlegging ved sementeringsarbeid offshore

Tekst: Roy Erling Furre. Foto: Mette Møllerop

Bemanning og arbeidsmiljø i brønnserviceområdet viser at sikkerheten under arbeidsoperasjoner ikke holder vann. Lav bemanning og for få ressurser til å utføre arbeidsoppdrag gir grunn til bekymring, sier et samlet områdeutvalg for brønnservice i SAFE.

Den negative utviklingen innen området har skjerpet seg i takt med nedgangen i oljeindustrien, hvor stadig nye kostnadskutt rammer sikker jobbutførelse.

Situasjonen er nå kommet til et stadium som gjør at det kreves tiltak. SAFE har derfor sendt en bekymringsmelding til Sikkerhetsforum om forholdene i brønnserviceområdet.

SAFE sitt områdeutvalg for brønnservice har fremmet en alvorlig bekymring rundt kontraktskrav og utviklingen av arbeidsforhold for de som arbeider med sementering innen brønnservice.

Det viser seg at jobbene blir kontraktsfestet og planlagt med langt lavere bemanning enn tidligere. Dette medfører store utfordringer knyttet til sikkerhet og helse. Jobbene blir planlagt med for få folk og for lite ressurser til at alle forhold som kreves i regelverket kan ivaretas.

Mangelfulle analyser av arbeidsmiljø

Analyser av arbeidsmiljø og sikkerhet er mangelfulle og uten reell medvirkning og verifikasjon av analyser. Referer regelverkskrav i Styringsforskrift og Rammeforskrift.

De kontraktmessige endringene er inngått uten reell arbeidstakermedvirkning og tilfredsstillende kvalitet på underliggende analyser og forhold som for øvrig er fastsatt som krav i Arbeidsmiljølov, Styringsforskrift, Aktivitetsforskrift og Rammeforskrift.

De manglene som kan påpekes er for mange til at vi vil ramse opp alle paragrafene her.

Ganske lik en tidligere sak

En tilsvarende sak oppsto i 2002-2003 da SAFE (den gang OFS) gikk til OD og media med en sak om arbeidstakere innen brønnservice som arbeidet over 40 timer sammenhengende uten hvile.

Den gang ble timelister forfalsket og «harmonisert» ved at de lange øktene ble på papiret fordelt med 16 timer daglig i 14 dager. Årsaken til problemene den gang også, var at jobbene ble planlagt med for liten bemanning slik at dagskiftet måtte jobbe kontinuerlig uten hvile til jobben var utført og boringen eller produksjonen kunne starte opp igjen.

Medieoppslag førte til endring

Etter at SAFE reiste saken i media og gikk til Oljedirektoratet, ble det igangsatt et partsarbeid som blant annet resulterte i vedlagte brosjyre «Vern om den daglige fritiden». Kontraktsavdelingene tok den gang budskapet til seg, og la deretter til rette for at jobbpakkene kunne utføres i henhold til regelverket med maks 16 timers økter. Det er derfor synd å registrere at dagens jag etter kostnadskutt, har resultert i at vi har falt tilbake til gamle synder ved å planlegge oppdragene med for liten bemanning, og for få ressurser.

Tilsynsbehov og opprydning

Siden det ikke er noen reell arbeidstakermedvirkning i dette arbeidet, så klarer heller ikke våre lokale verneombud og tillitsvalgte å påvirke dette problemet lokalt. SAFE ser derfor behovet for å løfte saken opp til Petroleumstilsynet, Ptil, som ved tilsynsaktivitet kan sikre samsvar mellom daglig praksis og regelverkskrav.

Vi ønsker også at saken tas opp i sikkerhetsforum, slik at partene har anledning til å igangsette ett tre-partsarbeid lignende det som ble lagt frem i 2003 og som den gang medførte at man ryddet opp i regelverksbruddene.

SAFE ønsker derfor at Ptil tar de nødvendige initiativ til å gripe fatt i denne saken i de rette fora.

Bekymringsmeldingen fra SAFE er sendt i regi av SAFE sentralt ved 2. nestleder og HMS-ansvarlig, Roy Erling Furre.

Vern om den daglige fritiden
Vern om den daglige fritiden
Roy Erling Furre
Roy Erling Furre