HVA GJØR MAN NÅR KONFLIKTEN ER FASTLÅST?

I 2015 var det så mye som 16 000 saker som ble behandlet i tingretten, og antall saker som havner i rettsapparatet øker stadig. Det er særlig tvister mellom foreldre og krangler om penger som øker i omfang.

Vi i Legal24 opplever dessverre at en rettslig konflikt kan gå i lås og at det ikke er mulig å finne en løsning i saken i minnelighet. Et spørsmål vi som advokater ofte må ta stilling til er om vi skal råde klienten til å klage sin sak inn for domstolene. For å øke bevisstheten rundt hva en rettslig prosess for domstolene omfatter vil denne artikkelen i det videre ta for seg de vanligste tvisteløsningsorganer vi er i befatning med i vår hverdag.

Det ordinære rettssystemet

Grunntanken bak rettssystemet i privatrettslige tvister er å sikre at den som har en rettighet eller et krav skal få hjelp til å få effektivisert rettigheten. Hvis man har rett skal man med andre ord få hjelp til også å få rett.

Norske domstoler er allmenne domstoler. Det betyr at en og samme domstol kan avsi dom i alle saker vedrørende alle typer krav, både i sivile saker og i straffesaker. Den første instansen i det norske domstolsystemet er tingretten, og det er her man i utgangspunktet starter en prosess om private forhandlinger mellom partene ikke har gitt resultater.

Det finnes imidlertid andre klagebehandlingstilbud og meklingsinstitusjoner som kan være vel så godt egnet til å løse en fastlåst konflikt.

Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget

I Norge har vi flere utenrettslige klagebehandlingstilbud for forbrukere. Et av dem er Forbrukerrådet som behandler tvister mellom forbrukere og næringsdrivende, herunder særlig tvister om forbrukerkjøp og håndverkertjenester. I Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget arbeider det jurister som er spesialisert på kjøpsrettslige tvister, og de har derfor god kompetanse til å fatte en korrekt avgjørelse i saken.

Som forbruker kan du klage inn en sak direkte til Forbrukerrådet, helt kostnadsfritt. Forbrukerrådet fungerer i utgangspunktet som en meklingstjeneste, der det blir oppnevnt en saksbehandler som skal forsøke å hjelpe partene til å komme til enighet. Saksbehandleren i Forbrukerrådet kommer også som regel med en uttalelse om hva de anser som det korrekte juridiske resultatet i saken om det ikke oppnås enighet mellom partene.

Hvis saksbehandleren ikke klarer å hjelpe partene frem til en enighet kan saken klages videre til Forbrukertvistutvalget. Saken vil her bli vurdert ut fra dokumentene og redegjørelsene partene har sendt inn, og Forbrukertvistutvalget avsier dom i saken. En dom fra Forbrukertvistutvalget er bindende for partene på lik linje med en dom i forliksrådet eller tingretten, og må ankes for å kunne overprøves. Hvis man ønsker å få en overprøving av en avgjørelse avsagt av Forbrukertvistutvalget må det skje ved en stevning til tingretten.

Forliksrådet

Forliksrådet er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet, og hver kommune har et eget forliksråd. I de fleste saker der tvistesummen er under kr. 125 000,- skal saken først behandles i Forliksrådet før den kan klages inn for tingretten. Begrunnelsen for dette er at partene har en lovpålagt plikt til å forsøke å finne en minnelig løsning på konflikten. Forliksrådet er stort sett besatt av lekdommere, det vil si dommere uten juridisk utdanning. Deres oppgave er å forsøke å få partene selv til å komme frem til en løsning. Forhandlingen foregår muntlig.

Dersom partene ikke selv kommer til enighet under mekling, kan Forliksrådet i de fleste tilfeller avsi dom. Denne dommen er bindende for partene, men dommen kan overprøves av tingretten dersom en av partene er uenig i resultatet.  Tvistesummen bør imidlertid være av en viss størrelse om det skal være hensiktsmessig å klage saken videre for domstolene. Dette har sammenheng med sakskostnadene, det vil si hvor mye det koster å få ført saken for domstolene. I realiteten betyr dette at de fleste saker der tvistesummen er relativt lav blir avgjort i forliksrådet.

Vi i Legal24 opplever at å klage inn en sak forliksrådet kan være en god løsning på en fastlåst konflikt. Fordelen med å møte i forliksrådet er for det første at partene får mulighet til å møte hverandre og forsøke å diskutere seg frem til en rimelig løsning. Under meklingen står partene fritt til å komme frem til en løsning. Dette legger til rette for en enkel, rask og rimelig løsning på en konflikt, noe som vil spare partene for en omfattende og tidvis også belastende prosess for domstolene. Meklingen i forliksrådet foregår også med en viss grad av alvor, og forliksrådet kan som nevnt i mange tilfeller avsi dom i saken dersom partene ikke blir enige.

Tingretten

Hvis en av partene er uenig i en dom avsagt i forliksrådet, eller saken er for komplisert til at forliksrådet kan ta stilling til saken, må saken bringes inn for tingretten. De samme gjelder hvis tvistesummen overstiger kr. 125 000,- og begge parter er bistått av advokat. Dette setter i gang en langt mer omfattende rettslig prosess, der begge parter må sende inn sin beskrivelse av saken med bevis samt kort redegjøre for hvorfor deres løsning er den juridisk korrekte løsningen i saken.

Det kreves mye ressurser både av partene, advokatene og dommerne å gjennomføre en dag i retten. Under selve hovedforhandlingen setter dommeren som regel av minst en dag til saken, partene må møte for å forklare seg, og partene har normalt med seg hver sin advokat.

Forberedelser frem mot en sak kan oppleves som belastende for partene og det er også ofte en ytterligere belastning at det ofte tar lang tid før saken kommer opp til behandling. Den tapende part risikerer også å bli idømt motpartens saksomkostninger. En prosess for domstolene kan derfor ofte bli svært kostbar. Dette er også en av hovedårsakene til at ikke alle saker er egnet for behandling i tingretten. Hvis tvisten knytter seg til et pengekrav som er lavere enn kostnadene til advokaten, vil det derfor ofte ikke være forsvarlig å gå til sak.

SAFE-medlemmer er i den heldige situasjonen at advokatforsikringen dekker medlemmenes utgifter til advokathjelp i en rettslig prosess. Som advokater har vi i Legal24 likevel et selvstendig ansvar for å foreta en vurdering av om en konkret sak er egnet til å klages inn for tingretten, til tross for at forsikringen sørger for at en prosess vil bli kostnadsfri for medlemmet.

Hvis saken ikke finner sin løsning i minnelighet må det derfor gjøres en nøye vurdering av om saken er egnet for å bringes inn for tingretten, eller om andre konfliktløsnings- eller meklingsorganer kan være en bedre løsning. Det må da foretas en vurdering av sannsynligheten for å vinne frem med kravet, kravets størrelse og kostnadene forbundet med å sette i gang prosessen.

***

Vi i Legal24 kan bistå dere som har advokatforsikring gjennom SAFE både i rettssystemet og ved klage til et av de alternative tvisteorganene. Hvis du har et juridisk spørsmål eller en konflikt som har gått i lås, er det bare å ta kontakt så vi kan hjelpe deg med en vurdering av saken og dine muligheter i det videre.

Med vennlig hilsen
Legal24 advokatfirma AS

Caroline Kjennerud
advokatfullmektig

Caroline Kjennerud
Caroline Kjennerud