Hva gjør Ptil etter Riksrevisjonens rapport?

Tekst: Mette Møllerop.

Mandag 13. mai hadde Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité kontrollhøring etter Riksrevisjonens granskning av Petroleumstilsynet.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst var den som frontet SAFE under høringen. Tilstede var også forbundssekretær HMS, Roy Erling Furre, og tillitsvalgte og verneombud i selskapene som, sammen med Ptil, fikk passet påskrevet i Riksrevisjonens rapport.

Til tross for beinhard kritikk for å ikke etterleve regelverket og «gjøre seg fortjent» til det tillitsregimet Ptil baserte seg på, sa arbeidsgiversiden under høringen at de har «all respekt for Ptil», sier Hilde-Marit Rysst.

– I tillegg bet jeg meg merke i at de er opptatt av å få fokus på storulykke-scenarier.

SAFE har i lang tid påpekt at sikkerheten er høyt prioritert i festtaler, men når det kommer til virkeligheten, er situasjonen ganske annerledes. Riksrevisjonens rapport må ikke byttes ut med de samme festtalene i framtida.

– Vi vil følge nøye med på utviklingen. Selskapene skal etterleve regelverket, ikke utfordre det.

SAFE var blant de inviterte deltakere til høringen som var tildelt tid til innlegg. Hilde- Marit Rysst sa blant annet at SAFE har hatt ulike innspill og møter med Riksrevisjonen underveis i arbeidet, og setter stor pris på arbeidet som er utført og problemstillingene som er adressert i rapporten. Anbefalingene blir tydelige tilleggsmomenter til arbeidet fra Engen-utvalget og HMS-meldingen.

Modellen får en ny sjanse

SAFE er ikke klar for å kullkaste dagens tilsynsmodell enda. Ptil sine tydelige krav til selskapene fortjener å prøves helt ut, før vi velger en mer detaljstyrt tilsynsmodell med større grad av mistillit til selskapene. Det blir nå opp til næringen å vise seg tilliten verdig. På mange områder ser SAFE fortsatt bekymringer som vi mener må forbedres. Fra arbeidstakersiden har Ptil ofte vært savnet i de tunge sakene.

Tilsynshistorikk

Erfaringer fra tidligere tilsyn: Ptil unnlater å synliggjøre hvilke avvik som ligger fra tidligere tilsyn. Dette medfører at alle tilsyn oppleves som det første. Historien fra tidligere tilsyn burde vært mer synliggjort for å sjekke ut om selskapene har fulgt opp tidligere mangler og avvik. Bløff og manglende lukking av avvik må slås mye hardere ned på.

Partsarbeid

Særlig to-partsarbeidet er sterkt mangelfullt. Her må sterkere lut til. Hard HR og sterke incentivordninger medfører et enormt press på arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Vanskelige saker blir nesten umulig å fronte. Shell Ormen Lange-studien som Arbeidsforskningsinstituttet AFI utførte og som Stavanger Aftenblad omtaler på lørdag 11. mai, viser hvordan Shell prøver å knuse den norske modellen som bygger på partsarbeid. HR-systemene med blant annet «underperformance» består fortsatt.

Regelverkskompetanse og etterlevelse

RVK-kursene sliter med den laveste oppslutning noensinne. Ikke engang Equinor støtter opp om den grunnleggende tre-partsarenaen, men velger å kjøre hjemmesnekrede kurs fra billigere leverandører. Dette medfører at de tillitsvalgte og verneombud sliter med å fremme saker på grunn av manglende regelverkskompetanse.

Kompetanse og opplæring

De høye fokuset på forventet kostnadskutt fra både regjering og styrende organ i næringen medfører barberte budsjetter og mindre vilje til å bruke ressurser på opplæring innen arbeidsmiljø, beredskap og ulike risikoforhold. Med tanke på kommende generasjonsskifte og 28.000 nyansettelser, så er det farlig å kutte i budsjettene for opplæring, trening og beredskap. Tøffere tone fra Ptil forventes fra arbeidstakerne.

Rammevilkår og hyppige omstillinger

Siste års kostnadskutt og nye kompliserte kontrakter setter arbeidstakerne under stort press. Nye driftsformer med W2W, digitalisering, overvåking, økt bruk av flerbruksfartøy bekymrer. Partsarbeid og styring av risiko blir også krevende som følge av nye driftsformer.

Gransking

Så langt er alle granskinger i næringen utført av Ptil. Disse stopper alltid ved døren til Ptil og tar ikke hensyn til effekten av myndighetenes beslutninger med regelverk og tilsynsregime. I langt større grad kunne Statens Havarikommisjon for Transport, SHT, vært brukt for å avdekke effekten av myndighetenes oppfølging og regelverksregime. SAFE tror også at ny gransking rundt Alexander Kielland-ulykken kan gi viktige lærepunkter for næringen. Riksrevisjonen burde samtidig som de reviderer Ptil, også sett på betydningen av krav og vedtak fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og regjeringen, som i noen sammenhenger svekker Ptil.

Avslutningsvis er SAFE glad for at kontrollkomiteen følger opp Riksrevisjonens arbeid og holder kritisk søkelys på Norges viktigste næring i tiden fremover. Vi står foran store omstillinger og høy sårbarhet for økt risiko, og det krever aktiv oppfølging. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet, RNNP, og tre-partsarenaene blir viktige verktøy for å følge utviklingen i tiden fremover. Partsarbeidet og den norske modellen må fungere dersom vi skal ha tillit.

Hilde-Marit Rysst, leder i SAFE
Hilde-Marit Rysst, leder i SAFE
HVO på Ormen Lange/Nyhamna, Anette Vassdal, K-HVO Mongstad, Erik Neverdal, HVO Goliat, Trond Arvid Larsen
HVO på Ormen Lange/Nyhamna, Anette Vassdal, K-HVO Mongstad, Erik Neverdal, HVO Goliat, Trond Arvid Larsen
Fra venstre: Erik Neverdal, Trond Arvid Larsen, Anette Vassdal, Hilde-Marit Rysst, Gøran Furseth (klubbleder Ormen Lange),Roy Erling Furre og Raymond Midtgård (klubbleder Mongstad)
Fra venstre: Erik Neverdal, Trond Arvid Larsen, Anette Vassdal, Hilde-Marit Rysst, Gøran Furseth (klubbleder Ormen Lange),Roy Erling Furre og Raymond Midtgård (klubbleder Mongstad)