Island Offshore på banen igjen

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Island Offshore Crewing, IOC, sier opp en av sine hovedtillitsvalgte, i strid med hovedavtalen mellom SAFE og Norges Rederiforbund, NR.

SAFE har tatt ut stevning til Arbeidsretten i en sak som gjelder tariffstridig oppsigelse av tillitsvalgt. De saksøkte er Norges Rederiforbund, NR, og Island Offshore Crewing AS. Saken er todelt. SAFE mener at oppsigelsen av den tillitsvalgte er i strid med hovedavtalens punkt 4.21, og at oppsigelsen er tariffstridig. «Oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte kan ikke skje uten saklig grunn. Forhold som har oppstått i forbindelse med den tillitsvalgtes legitime utførelse av tillitsvervet anses ikke å være saklig grunn. I tillegg til ansiennitet og andre grunner det er rimelig å ta hensyn til, skal det legges vekt på den spesielle stilling tillitsvalgte har i bedriften. Ved oppsigelse grunnet nedbemanning skal den tillitsvalgtes situasjon og rolle tas med i protokollen, jf pkt 8.3.»

I tillegg til stevning til Arbeidsretten, vil saklighet og gyldighet av oppsigelsen kjøres som sivilt søksmål i Sunnmøre tingrett.

Bakgrunn

Endringer i markedssituasjonen og tilpasning til denne, gjorde at IOC gikk til oppsigelser av ansatte. Island Frontier gikk av kontrakt med Equinor i oktober 2019, og hadde ikke sikret seg videre kontrakt på norsk sokkel.

Selskapet og fagforeningene SAFE, Industri Energi og DSO møttes i drøftelsesmøte i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-2, hvor man ble enige om at grunnlaget for nedbemanninger var tilstede.  Hvordan dette skulle håndteres ble ikke avklart. Det var heller ikke klart hvor stort omfanget av nedbemanningene ville bli. Arbeidsgiver anslo rundt 50 av de 150 ansatte.

I møtereferatet er det skrevet: «De tillitsvalgtes situasjon og rolle i nedbemanningen ble drøftet. Bedriften vil følge bestemmelsene i HA, og kan dersom det blir aktuelt, vektlegge tillitsvalgtes spesielle stilling i et individuelt drøftingsmøte».

Tariffavtalen gjelder

Partene er bundet av den tariffavtalen de har signert. Til tross for det, ble den hovedtillitsvalgte innkalt til drøftingsmøte i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1. Etter møtet konkluderte arbeidsgiver med at den hovedtillitsvalgte likevel skulle sies opp.

Oppsigelsen ble bestridt, og lovpålagt forhandlingsmøte ble gjennomført, uten at man kom til enighet.

Retten til å stå i stilling fram til tvisten er rettskraftig avgjort ble krevd. Det ble også varslet at det ville bli tatt ut søksmål.

Reaksjoner blant fagforeningene i IOC

Oppsigelsen førte til reaksjoner fra SAFE, Industri og DSO. Følgende vedtak ble fattet:

«Tillitsvalgtes rolle og funksjon vurderes i hovedavtalen som så viktig at den tilkjennes et eget særskilt oppsigelsesvern. Oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte kan ikke skje uten saklig grunn. I tillegg til ansiennitet og andre grunner det er rimelig å ta hensyn til, skal det legges vekt på den spesielle stilling den tillitsvalgte har i bedriften.

Det henvises til AMLs bestemmelser i kap.15-17. Lovens bestemmelser i bl.a. § 15-7 og §15-14 er ved denne henvisningen gjort til del av tariffavtalen (tariffnorm).

Med henvisning til ovenstående har fagforeningene i Island Offshore Crewing (IOC), SAFE, IE og DSO fattet vedtak og krever at bedriften respekterer hovedavtalen og den etablerte forståelse for avtalens ordlyd for tillitsvalgtes stillingsvern.»

Styret i SAFE-klubben har vedtatt dette:

«Styret i SAFE-klubben aksepterer ikke bedriftens angrep på hovedavtalen og SAFE-klubbens konstituerte sammensetning, og anser handlingen som svært dominerende og autoritær. Vi oppfatter dette også som et angrep på SAFE sentralt.

Vi har en klar mening om at denne praksisen vil svekke fagforeningens posisjon i bedriften, og er av den oppfatning at hovedtillitsvalgtes stillingsvern generelt blir truet. Dersom et selskap kan se vekk fra hovedavtalens etablerte praksis er det stor fare for at det skapes presens.

Styrets representanter forventet at bedriften ville endre sin beslutning i møte med den styreleder og representantene fra SAFE i §17-3 møtet, og har derfor avventet til resultatet fra møtet ble klart.

Ingen i det sittende styret er villig til – eller har kapasitet til å videreføre det arbeidet styrets leder gjør, og ønsker ikke å sette seg i en posisjon der man nærmest er sjanseløs for ansettelse i andre selskap i bransjen.

Vi ber derfor de organer som behandler anke i saken om å ta dette til etterretning.

Tariffbundethet

Selskapet IOC er bundet av tariffavtalen mellom SAFE og NR. IOC er et datterselskap av rederiet Island Offshore Management AS (IOM).

Den oppsagte hovedtillitsvalgte som for øvrig har 13 års ansiennitet i selskapet, er ansatt i IOC. Han har 26 år bak seg i Nordsjøen. Island Offshore startet i 2004. Følgelig mangler hovedtillitsvalgt bare tre år på å ha like lang «selskapsansiennitet» som selskapet selv.

Den tillitsvalgte har gjort en solid jobb med å få avtaleverket implementert i selskapet.

– Jeg fikk satt «fotavtrykket» på avtalen, organiserte folk og satte ting på plass. Selskapet hadde selv ikke mye erfaring med avtaler og regelverk, men også de opplevde at det ga mer ro og forutsigbarhet i organisasjonen med ryddige avtaler å forholde seg til.

Da tariffavtalen trådte i kraft hadde IOM to bemanningsselskaper, Island Offshore Services, IOS, og IOC. IOS skiftet navn til Tios Crewing AS sommeren 2018. Tios Crewing bindes til tariffavtalen på samme måte som IOC.

I årsskiftet 2018/2019 gjennomførte IOM en «virksomhetsoverføring» av mannskap ansatt i IOC til TIOS Crewing. Denne såkalte virksomhetsoverføringen er formålsløs utover å søke å fri seg fra tarifforpliktelsene etter NR-avtalen, og er således et brudd på arbeidsgivers plikt til lojalt følge opp sine tarifforpliktelser, skriver SAFEs prosessfullmektig, advokat Bent Endresen i stevningen til Arbeidsretten.

IOM er medlem av NR. NR har tariffavtale med SAFE på flyttbare offshoreinnretninger. Avtalen inkluderer og boring fra faste installasjoner. De ansatte i rederiet som omfattes av tariffavtalens virkeområde er organisert i SAFE eller Industri Energi.

TIOS har rundt 40 ansatte hvor 29 er medlemmer i SAFE. Industri Energi har også ansatte i TIOS.

IOC har rundt 140 ansatte. Av disse er det flere som arbeider sammen med kolleger som nå er «overført» til TIOS.

Strukturen i IOM kan nok betegnes som relativt uoversiktlig. Et protollutkast fra selskapet som aldri ble signert av de tillitsvalgte, viser arbeidsgivers plan og struktur for et samarbeid med Technip FMC. Dette strategiske samarbeidet gjør at rederiet vil overføre de ansatte fra datterselskapet IOC til Tios Crewing.

I stevningen skriver advokat Bent Endresen: «Sommeren 2018 solgte IOM 51 prosent av aksjene i Tios Crewings eierselskap, TIOS AS, til et selskap ved navn Technip Coflexip. Dette selskap er ikke registrert i Norge. Jeg ber motparten opplyse hva selskap dette er, hvilke typer virksomhet det driver med i petroleumsvirksomhet det driver med i petroleumsvirksomheten, hvor mange ansatte i produksjon selskapet har. Eller om Technip Coflex er et stråselskap. Ved oppslag på nettet kommer intet fram om dette selskapet, dets historie eller aktivitet.

Protokollutkastet omhandler «virksomhetsoverdragelse» for de ansatte fra IOC til Tios Crewing, uten å gå inn på grunnlaget for denne «overføring». Imidlertid kan man lese ut fra notatet at pensjonsordningene vil bli svekket. Ansatte omfattet av NR-ordningen med AFP + 1G vil etter overføringen «få tilbud om en individuell vurdering».

Det framkommer også at en ny arbeidsgiver vil reservere seg mot gjeldende tariffavtale ved en ensidig erklæring om dette.

Det er Tios AS som har avgitt denne erklæringen. Det kan ikke Tios AS gjøre ettersom det er Tios Crewing som er ny arbeidsgiver, ikke Tios AS.

SAFE mener dette slett ikke er noen «virksomhetsoverdragelse». Det eneste motivet for å kalle det dette, er for å slippe unna gjeldende tariffavtale. De ansatte flyttes fra et datterselskap til et annet, uten at virksomheten endres. De ansatte gjør de samme jobbene, på de samme skipene, og for samme kundekrets.

SAFEs påstand er altså at Tios Crewing AS er bundet av tariffavtalen for flyttbare offshoreinnretninger mellom Norges Rederiforbund, NR, og SAFE.

Et oppsiktsvekkende svar fra NHO

I et brev til YS v/Christopher Navelsaker skriver NHO om forhandlingsmøte vedrørende krav om opprettelse av tariffavtale:

«NHO er nå blitt gjort kjent med at SAFE har anlagt sak for arbeidsretten med påstand om at Tios Crewing AS er bundet av Flyteriggavtalen mellom Norges Rederiforbund og SAFE. Det er NHO sin oppfatning at vårt medlem, Tios Crewing AS, uavhengig av hva resultatet av en eventuell arbeidsrettssak blir, ikke vil være bundet av Flyteriggavtalen for en ny tariffperiode fra og med 1.juni 2020. det er videre vårt syn at dersom det skal etableres en ny tariffavtale på bedriften er det overenskomst nr.526 – Brønnserviceavtalen som er riktig tariffavtale for denne type virksomhet».

Det gjelder prinsippet

Utfordringene fra arbeidsgiverne blir stadig større. Vi opplever angrep på tillitsvalgte, pensjonsordningene og tariffavtalene, sier nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen og forbundssekretær organisasjon, Stig-Rune Refvik.

– Vi er under et stort press.

Er det bare SAFE som er utsatt for press?

– Nei, slett ikke. NR går til angrep på alle forbund og på alle tariffavtaler. Vi opplever dette som en samordnet operasjon for å svekke alle fagforbund i Norges Rederiforbund.

Konflikter løses ikke lenger på laveste nivå, eller mellom organisasjonene, for den saks skyld, sier de to erfarne SAFE-tillitsvalgte.

– De fleste tvister og saker ender i retten.

Metodene kalles kort og godt for splitt og hersk, mener de.

– Folk settes opp mot hverandre. Noen skal på NR-avtalen, noen på avtalen til Norsk Industri, noen på NOR eller NIS-avtalen. Det gir forskjellige lønns- og arbeidsbetingelser, og omfatter både størrelsen på årsverk, lønn, hvilken hovedavtale som gjelder og lignende.

Disse utfordringene går videre til Arbeidsretten og sivilrettslig instans.

– Vi aksepterer ikke NR og NHOs undergraving av avtaler og regelverk. Dette er avtaler vi har brukt mange år på å opparbeide. Nå skal alt «gruses».

Hva sier områdeutvalget?

Uansett dom fra retten, gjør NHO som de vil. Det er hårreisende, sier områdeutvalg rederi i SAFE.

Dette er det tredje tilfellet i SAFE, men det første innenfor NR-området. Det er viktigst, sier områdeutvalget som tidligere har vært vant med et saklig og ryddig forhandlingsklima i NR-området. Mangelen på profesjonalitet hos arbeidsgiveren er svært bekymringsfullt.

Veldig mange selskap har vern av tillitsvalgte ved oppsigelser, nedbemanninger og omstillinger med som punkt i sine lokalavtaler. I tillegg er prinsippet slått fast i hovedavtalen. Hovedavtalen sier at det skal tas hensyn til klubbledelse, først og fremst leder og nestleder.

Et eksempel på dette er en tidligere klubbleder i Island Offshore som hadde kortere ansiennitet, og som ble vernet av selskapet (og avtalen) i forbindelse med nedbemanning. Denne klubblederen er slett ikke den eneste. En rekke tillitsvalgte ble vernet under krisen i 2014, da nedbemanninger nærmest var daglig kost. Klubbene sitter på underskrevne protokoller hvor prinsippet om vern har vært en selvfølge under disse prosessene.

NR vil ikke respektere Arbeidsrettens dom. De ønsker ikke å følge spillereglene. NR stiller seg bar selskapet sammen med NHO.

– Her snakker vi om dyktige tillitsvalgte som gjennom mange år har frontet medlemmene og klubben og fulgt avtaleverket til punkt og prikke, sier Arild Jenssen, leder i områdeutvalget. Vi har jo erfaring med Island Offshores lange historikk med brudd på avtaleverket. Denne situasjonen vil vi ikke sitte stille å se på. Vi er villige til å bruke alle kampmidler for å støtte den hovedtillitsvalgte.

Vi minner og om operatørselskapenes etiske ansvar i forbindelse med kontrakttildeleinger, sier Jenssen og har områdeutvalget i ryggen når det er snakk om videre konsekvenser.

Vi har vært vant med et saklig og ryddig forhandlingsklima i NR-området. Mangelen på profesjonalitet hos arbeidsgiveren er svært bekymringsfullt.
Vi har vært vant med et saklig og ryddig forhandlingsklima i NR-området. Mangelen på profesjonalitet hos arbeidsgiveren er svært bekymringsfullt.
Litt galgenhumor må til.
Litt galgenhumor må til.
Denne situasjonen vil vi ikke sitte stille å se på. Vi er villige til å bruke alle kampmidler for å støtte den hovedtillitsvalgte.
Denne situasjonen vil vi ikke sitte stille å se på. Vi er villige til å bruke alle kampmidler for å støtte den hovedtillitsvalgte.
Stig-Rune Refvik er forbundssekretær organisasjon i SAFE, og jobber med denne saken.
Stig-Rune Refvik er forbundssekretær organisasjon i SAFE, og jobber med denne saken.
Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE, med lang erfaring fra dette tariffområdet. Foto: Rebecca Bjerga
Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE, med lang erfaring fra dette tariffområdet. Foto: Rebecca Bjerga
Advokat Bjørn Inge Waage
Advokat Bjørn Inge Waage
Advokat Bent Endresen
Advokat Bent Endresen