Det juridiske hjørnet

Tekst: Hege J. Wold, Mette K. Reiten. Foto: Compendia

Permitterte får dagpenger i påsken.

Arbeidstaker kan bruke egenmelding for de første 16 dagene med sykefravær. Det til tross for at det nå er NAV som dekker sykepengene fra og med 4. dag ved korona­relatert fravær. Nyansatte kan bruke egenmelding etter å ha vært ansatt i 4 uker.

NAV betaler for korona-relatert fravær

Ved korona-relatert fravær dekker NAV sykepengene fra og med 4. dag, slik at arbeidsgiver kun dekker sykepengene for de 3 første dagene, inkludert dager med delvis fravær.
Arbeidsgiver skal likevel betale ut sykepenger til arbeidstaker for hele perioden, men kan altså søke NAV om refusjon fra og med 4. dag. Bestemmelsen står i § 3-2 i den midlertidige forskriften. Fristen for refusjonskrav er forlenget fra 3 til 9 måneder, som en midlertidig ordning.

Ikke rett til sykepenger når kan jobbe

Folketrygdloven § 8-4 3. ledd bokstav f gir rett til sykepenger på grunn av smittefare når arbeidstakeren er pålagt karantene av myndighetene, hvis det fører til at arbeidstaker må være borte fra arbeidet. Retten til sykepenger gjelder tilsvarende når arbeidstaker må være borte fra jobb på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom, ifølge § 3-1 i den midlertidige forskriften. Men retten gjelder bare så langt fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt. Det betyr at en arbeidstaker som likevel kan jobbe fra hjemmekontor eller via andre løsninger, ikke har rett til sykepenger.
Pasienter i risikogruppen har ikke automatisk rett til sykepenger, men oppfordres av NAV til å ta kontakt med arbeidsgiveren for å finne løsninger.

Utvidet egenmelding gjelder alle typer sykefravær

Egenmelding vil si å melde fra om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge fram sykmelding. Arbeidstaker kan nå levere egenmelding for de første 16 dagene av et sykefravær, uavhengig av om virksomheten har innført en ordning med utvidet rett til egenmelding eller ikke. Den utvidede egenmeldingsperioden gjelder ved alle typer fravær. Bestemmelsen står i § 3-3 i den midlertidige forskriften. Arbeidstaker må ha sykmelding fra og med 17. dag.
Nyansatte kan bruke egenmelding allerede etter 4 uker. Det samme gjelder arbeidstakere som av ulike grunner har et avbrudd i arbeidsforholdet på mer enn 2 uker. Normalt er denne opptjeningstiden 2 måneder i en del tilfeller.

Må oppgi om fraværet er korona-relatert

For å få refusjon fra NAV må arbeidsgiver dokumentere at arbeidstaker har oppgitt at fraværet er relatert til pandemien. Det er derfor tatt inn en bestemmelse i forskriftens § 3-3 3. ledd om at arbeidstaker i egenmeldingen eller gjennom legeerklæring må opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien, hvis så er tilfelle. Folketrygdloven § 8-26 gir arbeidsgiver hjemmel til å kreve at arbeidstaker bekrefter en muntlig egenmelding skriftlig, etter at vedkommende har gjenopptatt arbeidet.

Kan fortsatt miste egenmeldingsretten

Har arbeidsgiver rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom, kan arbeidsgiver bestemme at arbeidstaker skal miste retten til å få sykepenger på grunnlag av egenmelding. Regelen og de nærmere vilkårene for den står i folketrygdloven § 8-27, og de gjelder også nå. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at arbeidstaker som er i karantene etter utenlandsopphold også kan bruke egenmelding.

Permitterte får dagpenger i påsken

Normalt får ikke permitterte dagpenger fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag. Nå er dagpengeforskriften endret, slik at dagpengene blir utbetalt også i påsken. Det betyr at arbeidsgiver ikke trenger å søke om dispensasjon før påske.

Særregelen om permitteringer ved jul- og påskehøytiden kom inn i dagpengeregelverket i 1958, og skulle forhindre at arbeidsgivere brukte permitteringer for å gi ansatte fri ved høytider. Den gikk ut på at det ikke ble gitt dagpenger ved permittering i julen, fra og med 20. desember til og med 1. januar, og i påsken fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag.

Alle søknader ble innvilget

Arbeidsgiver kunne søke om dispensasjon fra regelen, men måtte da sannsynliggjøre at permitteringen ikke skyldtes høytiden, men mangel på arbeid eller andre forhold arbeidsgiver ikke kunne påvirke. I 2018 søkte rundt 40 arbeidsgivere om dispensasjon, og alle fikk søknaden innvilget. At endringen blir gjennomført nå vil avlaste både arbeidsgivere og NAV, samtidig som permitterte får en noe bedre økonomisk situasjon. Permitterte trenger ikke foreta seg noe ut over å fylle ut meldekortet som vanlig.

Er blitt framskyndet

Endringene har vært på trappene en stund, som en del av arbeidet med å forenkle saksbehandlingen i NAV, og var på høring høsten 2019. Nå er gjennomføringen av de planlagte endringene i forskriften blitt framskyndet på grunn av korona-pandemien, slik at endringene nå gjelder fra 20. mars 2020.

Utsette avtalte feriedager?

En ansatt hadde planlagt tur til New York i påsken, og avtalt uttak av 3 feriedager.

Nå er jo turen avlyst, og han sier han ønsker å ha feriedagene til gode. Har han rett til å få feriedagene utsatt?

Compendia svarer:

Nei, han kan ikke kreve utsettelse. Det er klokt å vise forståelse, forsøke å være fleksibel og legge til rette for endringer, men dere må også tenke på årets plan for ferieavvikling og konsekvenser for hele virksomheten.

Kan hende er det i tråd med virksomhetens behov at han jobber disse dagene og utsetter ferien? Eller er det tvert imot slik at det er ønskelig at han avvikler ferien som planlagt fordi det ikke er behov for at han er på jobb i påskeuka? Hvis det ikke er hensiktsmessig for arbeidsgiver å utsette ferien ville jeg nok sagt nei, men dere må tenke helhetlig og forsøke å være både rimelige og rettferdige.

Mange virksomheter har allerede nå lagt ferieplanen for sommeren, og hvis en skal åpne opp for endringer i allerede avtalt ferie for noen, kan det skape utfordringer.

Hege J. Wold Juridisk rådgiver i Compendia med 15 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett. Hun har også jobbet mange år som journalist. Foto: Compendia
Hege J. Wold Juridisk rådgiver i Compendia med 15 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett. Hun har også jobbet mange år som journalist. Foto: Compendia
Mette K. Reiten. Jurist med over 20 års erfaring i HR-faget. Seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia. Foto:
Mette K. Reiten. Jurist med over 20 års erfaring i HR-faget. Seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia. Foto: Compendia