Petroleumstilsynet må bli hardere i klypa

Tekst: Mette Møllerop. Foto: Halvor Erikstein

Den nye HMS-meldingen ble lagt fram på Oljemuseet fredag 6. april. Statsråd Anniken Hauglie ba Ptil om å reagere raskt og tydelig når det er nødvendig.

Petroleumstilsynet, Ptil, må ta i bruk hele bredden av virkemidler, sa Anniken Hauglie.

– Sikkerhetsnivået er i all hovedsak bra, og regimet er velfungerende. Samtidig har næringen absolutt forbedringspunkter.

Åtte år siden forrige HMS-melding

Det er nærmere åtte år siden vi fikk den forrige stortingsmeldingen om HMS på norsk sokkel, sier Roy Erling Furre, forbundssekretær HMS i SAFE. Furre var også deltaker i gruppen som laget HMS-rapporten som er grunnlaget for den nye stortingsmeldingen.

– Det er derfor viktig at vi nå har fått en ny melding som arbeidsverktøy. Vi ser at den inneholder en del forsiktige formuleringer, men det er også mye bra her. Ikke minst er det viktig at meldingen presiserer at Ptil må bli både tydeligere og raskere i sine reaksjoner. Det er også bra at regjeringens ambisjon er at Norge skal være verdensledende på HMS.

Partssamarbeid under press

Under pressekonferansen understreket Hauglie at partssamarbeidet er viktigere enn noen gang

– Vi har fått signaler om at partssamarbeidet er under press, og Petroleumstilsynet må bruke alle sine virkemidler når det er nødvendig.

Det er ulike oppfatninger om hvordan det er under press, men hvis en part opplever at det ikke fungerer som det skal, så skal dette tas på alvor.

Tilsynet må etterprøve at pålegg blir fulgt. Tilsynet må på en systematisk måte ta i bruk hele verktøykassen sin, sa Anniken Hauglie.

– Vi er åpne for å styrke tilsynet der det trengs, men om det handler om kroner og øre eller andre ting, vil vi komme tilbake til.

Stortingsmeldingen er tydelig på dette punktet: «Regjeringen foreslår ikke å endre dagens HMS-regime eller tilsynsstrategi, men Petroleumstilsynet må på en aktiv og systematisk måte ta i bruk hele bredden av virkemidler når det er nødvendig»

– Hendelser kan komme krypende og skjult. Regjeringen forventer at selskapene prioriterer forskning som kan øke sikkerheten, selv om det kan være litt fristende i disse tider å nedprioritere det. Samarbeid er selve livet i det norske samfunn, fastslo Hauglie.

Hauglie trakk også fram «riset bak speilet» som i dette tilfellet blir mer kontroll og styring

– Alternativet er mer myndighetsstyring, mer inngripen og et mer rigid og kontrollerende regime. Det er jeg ikke overbevist om vil være bedre enn det vi har i dag.

Det er et viktig signal regjeringen her sender ut, sier Roy Erling Furre.

– For å få et sikkerhetsnivå som holder den standarden statsråden ønsker seg, at Norge er helt i toppen, er vi avhengig av et godt og tett partssamarbeid hvor alle parter gjør det som er mulig for å nå dette målet.

Grunnlaget for den nye HMS-meldingen: Sikkerhetsutfordringer på sokkelen

Rapporten som den regjeringsnedsatte arbeidsgruppen laget om utviklingen av HMS-tilstanden i norsk petroleumsnæring, er grunnlaget for HMS-meldingen som nå er lagt fram.  I forbindelse med overleveringen av rapporten pekte arbeidsgruppen på flere utfordrende punkter. Blant annet ble det vist til utfordringer for det etablerte partsamarbeidet når næringen opplever en utvikling som preges av omstillinger og nedbemanninger.

Rapporten ble for øvrig overlevert statsråd Anniken Hauglie på en pressekonferanse i Arbeids- og sosialdepartementet fredag 29. september, og departement og storting har brukt disse månedene til å ferdigstille HMS-meldingen.

Rapporten har vært et viktig grunnlag for arbeidet med HMS-meldingen, sier Roy Erling Furre

– Vi har hatt gode prosesser i arbeidsgruppen underveis. Selv om det, naturlig nok, er uenigheter om enkelte punkter og framstillinger, har partene hatt et godt samarbeid om innholdet.

De punktene man er uenige om, vil man finne igjen i rapporten. De er godt merket.

Furre trekker også fram gode relasjoner mellom arbeidstakerorganisasjonene

– Vi vil jobbe videre sammen med flere av problemstillingene vi er enige om. Det er snakk om både å påvirke eller snu en utvikling, og løfte problemstillinger opp på et høyere nivå.

Noen vil nok mene at rapporten er forsiktig i formuleringene. Likevel er det nok av knagger å henge det videre arbeidet på –

– Med så forskjellige ståsted for partene i arbeidsgruppen, ble dette likevel et godt grunnlag for det videre arbeidet, både i forhold til trepartssamarbeidet og for HMS-meldingen vi nå har fått på bordet.

En god rapport, med andre ord

– Ja det syns jeg. Rapporten har en bedre forankring i arbeidstakerorganisasjonene enn tidligere og tilsvarende rapporter, og som jeg sa tidligere, den gir oss at godt grunnlag for videre jobbing med både kontrete saker og langsiktig arbeid for å høyne det generelle HMS-nivået i petroleumsnæringen.

SAFE har alltid hatt høyt fokus på HMS

I løpet av de siste 20 årene har SAFE og forbundets HMS-utvalg vært aktive pådrivere i HMS-meldingene. Man kan trygt si at arbeidet med disse stortingsmeldingene har vært en rød tråd i SAFEs historie.

Selv om noen problemstillinger blir forskjellige gjennom så mange år, er utfordringene de samme: å sikre et trygt arbeidsmiljø for dem som jobber i petroleumsindustrien, og sikre at det ytre miljøet ikke ødelegges av utslipp og forurensing.

Et viktig mål med gruppens arbeid var å komme frem til et representativt og omforent bilde av status for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Gruppen har vurdert hva som skal til for å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået, samtidig med effektiv og økonomisk drift. Med helse, miljø og sikkerhet menes i denne rapporten problemstillinger knyttet til storulykke og arbeidsmiljø offshore og på landanleggene.

Med bakgrunn i regjeringens ambisjon om at Norge skal være verdensledende på HMS, var forventningene til stortingsmeldingen absolutt tilstede.

– Jeg syns vi har fått et godt verktøy i det videre HMS-arbeidet. Selv om meldingen på noen områder kunne vært tøffere og enda mer tydelig, legger den viktige rammer for petroleumsindustrien i mange år fremover, sier forbundssekretær HMS i SAFE, Roy Erling Furre.

 

 

 

Anniken Hauglie legger fram HMS-melding på oljemuseet
Anniken Hauglie legger fram HMS-melding på oljemuseet
Roy Erling Furre. Foto: Mette Møllerop
Roy Erling Furre. Foto: Mette Møllerop
Anniken Hauglie
Anniken Hauglie
Fra Oljemuseet
Fra Oljemuseet